Mreža akademske zajednice
Pristup Internetu
Ustanove članice
Videomreža
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Sobne videokonferencije

Proširen broj lokacija

Nabavom odgovarajuće opreme i proširenjem sustava na tehnologiju temeljenu na standardu H.323 (IP tehnologija), opseg sustava sobnih videokonferencija u 2002. godini bitno je povećan, prvenstveno glede broja lokacija s kojih je moguće obavljati videokonferencijske prijenose. Tako je implementacijom spomenute opreme kvalitetan prijenos postao moguć sa svake lokacije spojene u CARNet mrežu prema bilo kojoj drugoj lokaciji u svijetu, bez obzira na to koristi li ona IP ili ISDN tehnologiju, a pri tome je kvaliteta ovisila gotovo isključivo o brzini kojom je pojedina lokacija spojena na mrežu. Time se izgled sustava sobnih videokonferencija poistovjećuje s izgledom cjelokupne CARNet mreže.

Nabavljeni su videokonferencijski kodeci (Polycom VS4000) koji podržavaju visokokvalitetne videokonferencijske prijenose na brzinama do 2 Mbps. Oni sami po čine TCR učionicu u malom, tj. omogućuju prezentaciju slike i zvuka zadovoljavajuće kvalitete. Stoga je nabava kodeka bila vrlo važna jer su do uspostave TCR učionica kodeci mogli poslužiti kao nadomjestak cjelovitom sustavu TCR učionice te kao takvi zadovoljiti početne potrebe ustanova na kojima se planira uspostava TCR učionica. Uspostavljena je i kompletna videokonferencijska infrastruktura koja uključuje:

  • središnju upravljačku jedinicu - MCU (Multipoint Control Unit) - omogućuje održavanje višestranih konferencijskih veza
  • IP - ISDN gateway - omogućuje prijelaz između IP i ISDN tehnologija, odnosno održavanje konferencijskih prijenosa bez obzira na različitost tehnologije
  • gatekeeper - omogućuje središnji nadzor kompletne videokonferencijske mreže kontrolom pristupa, dodjelom dozvola, praćenjem rada pojedinih dijelova mreže te ostalo

Uspostava takve videokonferencijske infrastrukture omogućila je primjenu GDS adresnog plana (Global Dialing Scheme) i time povezivanje CARNetova sustava videokonferencija u svjetsku mrežu akademskih videokonferencijskih sustava - zajedničku inicijativu European National Research Networks i ViDe (Video Development Initiative), SAD. U tu svrhu uspostavljen je hrvatski nacionalni gatekeeper i obznanjen međunarodni videokonferencijski pozivni kôd za Hrvatsku - 385.

Uspostava TCR učionica

Početkom 2002. godine započeti su radovi na uspostavi TCR učionica na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, Tehničkom fakultetu u Rijeci, Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te na Visokoj školi za turizam u Šibeniku. Učionice u Splitu i Rijeci završene su tijekom kolovoza i rujna dok su ostale dvije još u izgradnji, a završetak se očekuje u prvom tromjesečju 2003. godine.

Slika 1. Izgled CARNetova sustava sobnih videokonferencija

Potkraj 2002. godine pokrenuta je uspostava TCR učionica na sljedećim lokacijama:

  • Veleučilište u Dubrovniku
  • Fakultet ekonomije i turizma u Puli
  • Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
  • Filozofski fakultet u Zadru
  • Medicinski fakultet u Zagrebu
  • Ekonomski fakultet u Zagrebu
  • Sveučilišni računski centar Zagreb

Završetkom II. faze uspostave, sustav videokonferencija činit će 12 TCR učionica, po jedna u svakomu većem akademskom gradu. Time će se osigurati zadovoljavajuća pokrivenost na cijelom području Hrvatske, odnosno po većini potencijalnih lokacija. Planirani završetak te faze je kraj 2003. godine.

Slika 2. Plan razvoja CARNetova sustava sobnih videokonferencija - početak 2003. godine

Praćenje korištenja sustava

U 2002. je godini sustavom sobnih videokonferencija (TCR učionicama i mobilnim sustavima) obavljeno više od 600 sati prijenosa.

U svrhu točnijeg nadzora i praćenja sustava uspostavljen je sustav rezervacija TCR učionica dostupan svim potencijalnim korisnicima koji se nalazi na javnim web stranicama servisa.

Edukacija korisnika

U sklopu Edupoint tečajeva (Edupoint je CARNetov edukacijski centar) održava se tečaj “Soba s pogledom - sobne videokonferencije u obrazovanju” koji svojom temom pokriva sobne videokonferencije, a kojemu je cilj edukacija korisnika (najčešće profesora - predavača) o tome kako se na najbolji način koristiti videokonferencijskim prijenosima, kako se pripremiti za njih te kako ih planirati i voditi.

Pristup Internetu
 

GEANT - još brža veza

  CARNet i ostali linkovi
  Međunarodni linkovi
  Veze u Hrvatskoj
  Caching sustav
  CARNet modemski ulazi
 

Informacijski servisi


Ustanove članice
  Veze prema članicama
 

Sistemska podrška

  Podrška
  Help desk

Videomreža
  Napredak videomreže
 

Sobne videokonferencije

  Stolne videokonferencije
  Media on Demand
  Internet televizija
Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.