POTPORA USTANOVAMA ČLANICAMA

Potpora ustanovama članica ostvaruje se putem sljedećih servisa:

U ustanove članice CARNeta spadaju:

 • ustanove punopravne članice CARNeta: hrvatska sveučilišta i fakulteti u njihovu sastavu, veleučilišta, druge visokoškolske ustanove i znanstvenoistraživački instituti financirani iz državnoga proračuna
 • ustanove pridružene članice CARNeta: visokoškolske ustanove i instituti u privatnomu vlasništvu
 • istanove privremene članice: ustanove koje su privremeno spojene u CARNet, najčešće za vrijeme nekoga pilot-projekta ili eksperimentalnoga programa

 

Pristup Internetu za ustanove članice

Pristup Internetu za ustanove članice CARNeta može biti ostvaren na jedan od sljedećih načina:

 • putem zakupljenih bakrenih vodova na čijim se krajevima nalaze asinkroni modemi brzine 33.6 Kbps,
 • putem zakupljenih bakrenih vodova na čijim se krajevima nalaze sinkroni modemi brzine 128 Kbps ili 2 Mbps,
 • putem zakupljenih optičkih vodova na čijim se krajevima nalaze fiber optic transceiver (FOT) urešaji za prilagodbu na Ethernet AUI ulaze,
 • putem ATM preklopnika jezgre.

Svojim punopravnim članicama CARNet osigurava:

 • pristupnu točku na najbližem CARNetovom čvoru
 • zakupljeni telekomunikacijski vod od pojedine lokacije do lokacije spajanja u mrežu CARNet
 • čvorno računalo
 • modeme na oba kraja zakupljenoga telekomunikacijskog voda.

Stanje spojenosti do 1998.

U 1998. pristup Internetu putem CARNetove mreže ostvarile su 24 nove ustanove, a u 1999. novih 13 ustanova, dok su brzine veza kontinuirano povećavane. Potkraj 1999. na CARNet mrežu bilo je spojeno 146 ustanova na 188 lokacija.

spojenost mreže u 1998

spojenost mreže u 1999