logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna sredstva / Računalna oprema

Računalna oprema

 

 

Cilj ovog razmatranja je da postavi kriterije za realizaciju obrazovnog materijala a na temelju saznanja o računalnoj opremi koja je na raspolaganju.

Kao prvi korak potrebno je definirati korisnike.

Na primjer korisnici mogu biti studenti u predavaonici. Računalna oprema koja se koristi tada je računalo priključeno na projektor.

Radi se o potpuno poznatom računalnom okruženju i obrazovni materijal koji se izrađuje za ovakvu priliku može biti na primjer power point prezentacija s zabilješkama predavača te odabranim ilustracijama (audio, animirane ili video).  Takva prezentacija može biti koncipirana tako da iskoristi sve tehnološke mogućnosti raspoloživog računala.

Obrazovni materijali koji se u realnom vremenu koriste preko mreže trebaju biti prilagođeni tehnološkim komunikacijskim parametrima mreže. Moguće je očekivati da će se kod dijela korisnika pojavljivati zagušenje na linijama, pa bi se dijelovi obrazovnog materijala predugo učitavali i na taj način mogli postati neupotrebljivi. Ovdje se problemi mogu zaobići ako se na stranicama najprije učitava tekst a zatim ilustracije ili da se korisniku ponudi verzija čistog teksta prilagođenog za tisak.

 

Ipak u treba svaki slučaj razmotriti za sebe. Idealno je na primjer razumijevanje fraktala pomoću interaktivne komunikacije.

Najjednostavnije pravilo, što se više različitih korisnika očekuje za neki obrazovni materijal, on mora biti jednostavan i brz za učitavanje. U potpuno kontroliranom računalnom okolišu mogu se koristiti sve raspoložive tehnološke mogućnosti.

 

 

Linkovi korištenih primjera

The Sierpinski Triangle (fraktali)

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka