logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja / Linije financiranja / Međunarodne / CEEPUS / NETWORK

CEEPUS podmreža NETWORK

 

Sveučilište koje želi pristupiti CEEPUS mreži (NETWORK) mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

  1. međusobno priznavanje trajanja studija visokoškolskih ustanova u mreži
  2. nastojanje za razvijanjem zajedničkih nastavnih planova i programa, kako bi se što lakše ostvarilo međusobno prepoznavanje studija
  3. predavanja i tečajevi trebaju se održavati na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku
  4. studenti uključeni u program izuzeti su od plaćanja troškova i pristojbi.

Pojedinačnu mrežu čine najmanje tri partnera (sveučilišta-fakulteta) i od toga dva moraju biti iz različitih CEEPUS zemalja, a jedan od partnera preuzima ulogu koordinatora. Hrvatska sveučilišta (fakulteti) sudjeluju kao koordinatori u 3 (tri) mreže, a kao partneri u 18 (osamnaest) mreža.

Postupak prijave

>>Prethodna stranica<<

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka