logotip carneta
referalni centri
logotip referalnih centara
  Referalni centri / Mapa weba
 
 
 
  Izrada obrazovnih materijala  Naslovnica  
    Namjena  
      Primjer hipertekstualnog materijala  
    Korisnici  
    Motivi  
  Nastavna literatura  
    Udžbenik  
      Definicija udžbenika  
      Struktura udžbenika  
      Sveučilišno Povjerenstvo za znanstveno- nastavnu literaturu  
    Skripta  
    Građa za proučavanje  
      Zabilješke predavača  
      Virtualni laboratorij  
      Priručnici, monografije, znanstvene monografije itd  
    Objekti učenja (Learning objects)  
      Povijest objekata učenja  
      Definicije LO  
      Prednosti korištenja objekata učenja  
      Terminologija pri korištenju objekata učenja  
      Standardizacija objekata učenja  
      Repozitoriji objekata učenja  
      Primjer LO  
      Objavljivanje objekata učenja  
    Standardicazija digitalnih obrazovnih materijala  
      ISO  
      Hrvataska i standardizacija   
      Dublincore  
      IEEE LSTC  
  Oblici nastave  
    Predavanja  
      Kreda i ploča  
      Grafoskop  
      Informatičke tehnologije  
      IT predmet  
    Vježbe  
    Seminari  
    Laboratorijske vježbe  
    Provjere znanja  
    Komunikacije sa studentima  
  Nastavna sredstva  
    Računalna oprema  
    Programska podrška  
  Izrada obrazovnog materijala  
    Priprema i planiranje  
    Struktura stranice  
      Tablice  
      Vidljivost stranice  
      Stilski predložnici  
      Okviri  
    Navigacija i gumbi  
    Pozadina  
    Boja  
    Fontovi  
    Slike, fotografije, obrada  
    Animirani GIF, Flash  
    Formulari  
    Autorska prava i linkovi  
  Ilustracija izrade obrazovnog materijala  
    Priprema teksta  
    Istraživanje  
    Unos slika  
    Obrada slika  
    Otvaranje stranice u Front pageu  
    Unos podataka u tablice  
    Unos slika u tablicu  
    Dizajn naslova u Wordartu  
    Korištenje hrvatskog jezika  
    Odabir pozadine  
    Povezivanje internim linkovima  
    Povezivanje hyperlinkovima  
    Dvoiglenični pletači strojevi  
  IlustracijaI izrade prezentacije u PowerPointu  
    Stvaranje nove PP prezentacije  
    Prikazi prezentacije i rad sa stranicama  
    Odabir predložaka PP prezentacije  
    Unos teksta u PP prezentaciju  
    Uređivanje teksta PP prezentacije  
    Dodavanje slika i clip arta u PP prezentaciji  
    Dodavanje zvukova i filmova u PP prezentaciji  
    Animacija PP prezentacije  
    Objava PP prezentacije na internetu  
  Linkovi na slične sadržaje  
  Najčešća pitanja  
    
  Mapa centra  
  O nama  

  Odabir računalne i programske podrške u e-obrazovanju  Naslovnica  
  Programska podrška  
    Softver: Operacijski sustavi  
    Softver: Opća namjena  
      Uredski paketi  
      Arhiveri  
      Editori i preglednici  
      Sigurnost  
    Softver: Obrada slike  
    Softver: Alati za Web  
    Specijalistički softver  
    Referalni centri  
  Računalna podrška  
    Računala  
      Osnovne ploče  
    Monitori  
    Pisači  
  Preporuke  
    Konfiguracije  
    Nadogradnja  
    Učionice  
    Korisni savjeti  
  Rječnik  
  Česta pitanja  
  Korisni linkovi  
  
  O nama  

  Metodika i komunikacija u e-obrazovanju  Naslovnica  
  Zašto metodika?  
    Povijesni razvoj obrazovanja na daljinu  
    Važnost metodike u obrazovanju na daljinu  
    Ciljevi i resursi u obrazovanju na daljinu  
    Odnos metodike i tehnologije u obrazovanju na daljinu  
  Zašto komunikacija?  
    Obrazovanje kao komunikacijska interakcija  
    Utjecaj komunikacije na motivaciju polaznika  
    Utjecaj komunikacije na uspješnost obrazovanja na daljinu  
    Povezanost komunikacije i tehnologije u obrazovanju na daljinu  
  Moji troškovi i koristi  
  Pedagogija  
    Proces učenja  
    Biheviorizam  
    Kognitivizam  
    Konstruktivizam  
    Ostale teorije  
    Multimedija  
    Didaktika  
    Razvoj metodike  
    Kako biti pedagog?  
  Komunikacija  
    Proces  
    Sudionici  
    Mediji  
    Motivacija  
    Vještine  
    Prijenos znanja  
    Razvoj odnosa  
    Privatnost  
    Kako biti komunikativan?  
  Metodika  
    Individualni pristup  
    Grupni pristup  
    Sinkroni i asinkroni rad  
    Izlaganje sadržaja  
    Zadaci i vježbe  
    Ispitivanje znanja  
    Obavijesti i novosti  
    Kontakti s polaznicima  
    Društvene interakcije  
    Povratne informacije  
    Instrukcijski dizajn  
    Modeli instrukcijskog dizajna  
    Hibridno učenje  
    Implementacija hibridnog učenja  
    Kako biti mentor?  
  Tehnologija  
    Vizualizacija  
    Sigurnost  
  Linkovi na alate za komunikaciju  
    Slanje istovremenih poruka  
    Distribucijske liste  
    Diskusija putem weba  
    Videokonferencije  
    Emitiranje na webu  
  Analiza alata za komuniciranje  
    mIRC  
    ICQ Lite  
    ICQ Pro  
    MSN Messenger  
    AOL Messenger  
    Yahoo! Messenger  
    Chat Anywhere  
    Microsoft Chat  
    Snitz Forums 2000  
    Invision Power Board  
    phpBB  
    Microsoft NetMeeting  
    VideoLink Pro   
    in4cam  
    CU-SeeMe   
    iVisit   
    ICUII  
    diQicam Webcast   
    Active WebCam   
    PYSoft Broadcaster   
    Watcher  
  Linkovi na sadržaje na webu  
  Knjige iz e-obrazovanja  
  E-learning wiki rječnik  
  Česta pitanja  
  Mapa centra  
  O nama  
  Forum  
  Radionice i on-line tečajevi  
    Radionica - pedagoške metode  
    Radionica - online komunikacija u e-obrazovanju  
    Radionica - alati za komunikaciju u e-obrazovanju  
    Radionica - vještine u telekonferencijama  
    On-line tečaj - instrukcijski dizajn  
    Online tečaj - online komunikacija  
  Kontakti  

  Odabir alata za e-obrazovanje  Naslovna  
  Što su alati za e-obrazovanje  
    Zašto koristiti courseware alate  
    Standardni formati  
  Testirani alati   
    Testirani alati u 2006. godini  
      AHyCo  
      IBM Workplace Collaborative Services  
      Moodle  
    Testirani alati - 2005  
      ATutor  
      BlackBoard  
      Claroline  
      dotLRN  
      eLearner  
      Eledge  
      FirstClass  
      Ilias  
      Kewl  
      Manhattan  
      Moodle  
      WebCT  
    Testirani alati - 2004  
      BSCW  
      Bazaar  
      Blackboard  
      Claroline  
      FirstClass  
      IntraLearn  
      Lotus Learning Space  
      Lotus SameTime  
      Moodle  
      WebCT  
      eCollege  
      eLearner  
  OnLine usporedba courseware alata  
  Preporuke  
  Instalacija Clarolinea  
    Tehnički preduvjeti  
    Sistemski zahtjevi  
      EasyPHP  
      Detaljne upute o pojedinim programima  
    Instalacija  
      Priprema za instalaciju  
      Web instalacija  
  Linkovi na courseware alate  
  Metoda ocjenjivanja  
    Vrste ocjena  
      Opisne ocjene  
      Numeričke ocjene  
      Opisne i numeričke ocjene  
      Ispunjenje kriterija  
    Broj kriterija  
    Vrste prikaza  
      Tekstualni prikazi  
      Tablični prikazi  
      Grafički prikazi  
      Ostali prikazi  
  Pojašnjenja pojmova  
  Forum  
  Mapa Weba  
  Anketa  
  Kontakti  

  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja  Naslovnica  
  Novosti  
  Linije financiranja  
    Međunarodne  
      EUREKA  
      6th Framework  
      7th Framework  
      TEMPUS  
      CEEPUS  
      CEI  
      Radna zajednica Alpe-JAdran  
      UNESCO  
      COST  
      NATO Science  
      InterregIII  
      CARDS  
      eContentplus  
      Pretpristupni fondovi  
      ERASMUS   
    Domaće  
      Znanstveno-istraživački projekti (MZT)  
      HITRA (MZT)  
      CARNet projekti  
      Projekti Informacijske tehnologije (MZT)  
    Ostale  
      European Science Foundation  
      British Council  
      Soros  
      Fulbright  
      Humboldt  
  Preporuke Referalnog centra  
  Linkovi na slične sadržaje  
  Česta pitanja  
  Forum  
  Tražilica  
  O nama  
    Reference voditelja  
  Kontakti  
  Mapa centra  

  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju  Naslovnica  
    Dobrodošlica  
    Izazov IT-a  
    Nova zadaća nastavnika  
    Nova zadaća ispita  
    Problematika procjene znanja  
  Teorija procjene znanja  
    Bloomova taksonomija  
    Pismena procjena znanja  
      Mjerne značajke  
      Vrste pitanja  
      Procjena znanja testom  
      Minimalna prolazna razina  
      Životni put pitanja  
      Pisanje pitanja s više odgovora  
      Vrednovanje rezultata  
      Analiza nakon testa  
  Alati za procjenu znanja  
    Izbor alata  
      Standardi interoperabilnosti  
    Podrška za papirnate testove  
      ParSYSTEM  
    Samostalni testovi online  
      Alati za izradu testova  
      Udomljeni test  
    Testovi u okružju za učenje  
  Ispitni centri  
    Podobni okoliš  
    Vrste ispitnih centara  
      Specijalizirani centri  
      Nespecijalizirani centri  
    Tablični sažetak  
  Pregled kroz pitanja i odgovore  
    Pregled definicija  
    Ciljevi procjene  
      Ciljevi opširnije  
    Svrha testiranja  
    Prednosti testiranja u e-obrazovanju  
    Nedostaci procjene znanja u e-obrazovanju  
    Potrebna oprema  
      Provođenje papirnatih testova uz primjenu IT-a  
      Provjera online  
    Kako i zašto započeti?  
    Pomoć   
  e-čitaonica  
  Forum  
  Linkovi na alate  
  Mapa  
  O nama  
  Kontakti  

  Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za WWW  Naslovnica  
  Prikaz multimedijalnih elemenata  
    Tekst  
    Zvuk  
    Grafika  
    Video  
    Animacija  
  Popis alata  
    Komercijalni  
    Besplatni  
  Izvedbeni postupak  
    Priprema materijala  
      Fotoaparat  
      Scanner  
      Kamera  
      Diktafon  
      CD ROM  
    Obrada materijala  
      Obrada slike  
      Obrada zvuka  
      Obrada videa  
    Izrada materijala  
      Izrada animacije  
      Animiranje teksta  
      Izrada video spota  
    Kompresija materijala  
  Optimizacija  
    grafičkih elemenata  
    video materijala  
    audio materijala  
  Zaštita materijala  
    Arhiveri  
    PDF dokumenti  
    Login moduli  
    Desni klik i Save As  
  Video i audio streaming  
  Simulacije  
  Primjeri uporabe multimedijalnih elemenata  
  Preporuke korisnicima  
  Repozitorij multimedijalnih elemenata  
  Izrada najmenskog pdf-a  
  Postupak spajanja i transfer multimedijslnih podataka FTP protokolom   
  Tutorijali  
  Česta pitanja  
  Pojmovnik  
  Linkovi na srodne sadržaje  
  Multimedija u svrhu edukacije  
  Metode multimedijske simulacije programirljivom slikom   
  Standardi  
  Dostignuća i suvremeni razvoj  
    Novosti u svijetu  
  Forum  
  Mapa weba  
  O nama  
  Kontakti  

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka

Datum zadnje izmjene: 18.05.2004
RC-web@carnet.hr