logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Teorija procjene znanja / -pismena procjena / -vrste pitanja

VRSTE PISMENIH PITANJA

 

Tablica 1. Pregledna podjela pismenih pitanja

Vrste pismenih pitanja

Pitanja s odabirom (engl. selected-response)
(treba izabrati ponuđeni odgovor)
Pitanja bez odabira (engl. constructed-response)
(treba upisati odgovor)
VrstaKratki opisVrstaKratki opis
Pitanja višestrukog izbora odgovora (engl. multiple choice question - MCQ)samo jedan od ponuđenih odgovora je točanEsej 
Pitanja višestrukog izbora odgovora (engl. multiple response)više ponuđenih odgovora može biti točnoUpisivanje tekstualnog odgovorauz pitanje nema ponuđenih odgovora već postoji prazan prostor u koji student upisuje odgovor
Točno / Netočnopitanje je tvrdnja koju treba procijeniti je li točna ili nije (postoje samo 2 odabira)Unos brojčanog odgovorastudent upisuje brojčani odgovor u prazan prostor
Sparivanje pojmova (engl. matching questions)međusobno treba točno spariti pojmove složene u 2 kolone Upisivanje izbrisanih riječistudent upisuje riječi koje nedostaju u tekstu

Pitanja S ODABIROM odgovora  (engl. selected-response questions)

Pitanja višestrukog izbora odgovora sa samo jednim točnim odgovorom (engl. multiple choice question - MCQ)

    Prednosti:

- jednostavno, precizno i objektivno ocjenjivanje/bodovanje; posebno su pogodna za kompjutersko bodovanje - značajno umanjuje i pojednostavnjuje rad nastavnika pri ocjenjivanju
- pogodni za samotestiranje, ali i za završne (sumativne) ispite
- moguće je ispitivati različite kognitivne razine znanja - prema Bloomovoj podjeli (engl. Bloom Taxonomy) ciljeva obrazovnog procesa: usvajanje činjenica, razumjevanje, primjena činjeničnog znanja, analiza, sinteza, evaluacija)
- brza i  jednostavna statistička obrada cjelokupnog ispita, težine pojedinih pitanja i diskriminacijske sposobnosti pitanja ("item analiza"). 
testovima sačinjenim od MCQ pitanja može se sveobuhvatnije ispitati sadržaj predmeta nego pitanjima esejskog tipa.
- jednostavno sastavljanje i obrada testova sačinjenih od MCQ pitanja omogućava učestalo testiranje, pa nastavnici (i studenti ) dobijaju redovitu povratnu informaciju o uspješnosti studenata u svladavanju gradiva
- u MCQ testovima student nema mogućnost zaobilaženja i pojednostavljenja teme (za razliku od testova s esejskim tipom pitanja) - nastavnik može precizno odrediti   plan ("dubinu") ispita.

    Problemi:

- pisanje kvalitetnih pitanja je složeno i vremenski zahtjevno 
- nastavnici su skloni sastavljati pitanja kojima se ispituje samo memoriranje činjeničnog znanja jer je takvu vrstu  pitanja najlakše osmisliti
- često se ne mjeri stvarno znanje, jer se do točnog odgovora može doći metodom isključivanja netočnih opcija
- određeni postotak odgovora se može slučajno pogoditi
- ovom je vrstom pitanja vrlo teško testirati kreativnost  (najbolje se ispituje esejskim tipom pitanja )

Pitanja višestrukog izbora odgovora s više točnih odgovora (engl. multiple response question)

- prednost je vrlo laka automatska obrada rezultata
- mana je obično niska razina znanja koje se testira
- veća mogućnost slučajnog pogađanja

Točno / Netočno (engl. True / Fals question)

- podvrsta MCQ pitanja sa samo dva odabira - "točno" ili "netočno"
- pitanje je napisano u obliku tvrdnje koju treba procijeniti kao točnu ili netočnu
- ta je vrsta pitanja pogodna za kratko formativno samo-testiranje kojim student (i nastavnik) dobija brzu povratnu informaciju o stupnju usvojenog činjeničnog znanja
- pogodna za ispitivanje činjeničnog znanja
- nisu pogodna za ispitivatanje viših kognitivnih razina znanja (v. Bloomovu podjelu kognitivnih razina znanja)
- tvrdnju treba napisati drugim riječima nego što piše u udžbeniku ili nastavnom materijalu, tako da jednostavno memoriranje neće biti dostatno za odabir točnog odgovora
- pri pisanju tvrdnje treba izjegavati riječi koje bi mogle sugerirati (ne)točnost; primjerice, riječi poput "nikada", "ništa", "uvijek", "sve" imaju tendenciju ka netočnosti, a kvalifikacije poput "obično", "općenito", "ponekad" ili "često" su vjerojatno točne
- poželjno je izbjegavati negacijske tvrdnje
- preporuča se da u testu bude otprilike jednak broj točnih i netočnih tvrdnji
- statistička vjerojatnost da se bez stvarnog znanja (nasumično) pogodi točan odgovor iznosi 50%, pa postotak točnih odgovora za prolaz na cjelokupnom testu mora najmanje biti 75% (kod MCQ s 5 ponuđenih odgovora prag za prolaz je oko 60% točno odgovorenih pitanja)

Sparivanje pojmova (engl. matching list)

- podvrsta MCQ pitanja u kojoj se pojmovi složeni u dva niza (kolone) moraju međusobno točno spariti (povezati)
- ta je vrsta pitanja pogodna za i formativno samo-testiranje kojim student (i nastavnik) dobija brzu povratnu informaciju o stupnju usvojenog znanja, ali i za završne (sumativne) ispite
- omogćuje provjeru činjeničnog znanja, a spretnom konstrukcijom pitanja može se postići provjera viših kognitivnih razina znanja npr. uzročno posljedično povezivanje (v. Bloomovu podjelu kognitivnih razina znanja)
- važno je da informacije u obje kolumne budu čim homogenije
- važna je mogućnost višekratne uporabe istog odgovora
- preporuča se da ponuđenih odgovora za sparivanje bude više od pojmova koji predstavljaju pitanje

Pitanja bez ODABIRA odgovora  (engl. constructed-response)

     Upisivanje odgovora (engl. text mach)

- pitanja bez ponuđenih odgovora formuliraju se slično kao i u MCQ obliku, ali se uz pitanje ne nude odgovori već postoji prazan prostor u koji student upisuje odgovor
- za razliku od MCQ pitanja gdje student izabire između ponuđenih mogućnosti (postoji mogućnost da ne zna već eliminacijom ili srećom odabere točan odgovor), u ovoj vrsti pitanja student mora znati točan odgovor
- radi li se o unasu brojčanog odgovora, tada se moraju predvidjeti sve varijante koje se smatraju točnim (npr. decimalna mjesta)

    Upisivanje izbrisanih riječi (engl. fill in the blanc)

- prednost je što se lako ispituju i više razine znanja
- mana je teže automatska obrada, jer se moraju doslovno predvidjeti svi oblici točnog odgovora

    Esej

        Postoje dvije vrste eseja
- dugi, prošireni kojim se ispituje jedan uzorak gradiva na višoj kognitivnoj razina znanja (kreativnost)
- kratki, ograničeni - s nekoliko kratkih eseja može se površnije obraditi veći broj uzoraka ispitnog gradiva
        Prednosti:
- jedina ispitna metoda kojom se može procijeniti sposobnost studenta da samostalno pismeno obrazloži odgovor
- ispituju se više kognitivne razine znanja (analiza, sinteza, evaluacija)
- razmjerno lako osmišljavanje i formuliranje pitanja
        Problemi:
- veliki utrošak vremena za ocjenjivanje
- potencijalna nepouzdanost i neobjektivnost u ocjenjivanju
- upitna valjanost i pouzdanost
        Preporuke:
- rabiti samo za vrednovanje onih vrsta sposobnosti koje se ne mogu uspješno procijeniti nekom drugom metodom
- odabrati zadatak koji je primjeren nastavnim ciljevima i predstavlja reprezentativni uzorak gradiva
- jasnim uputama usmjeriti studenta (npr. objasnite mehanizam kojim A djeluje na B; analizirajte odnose između A i B)

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka