logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST

ParTEST program ukratko

 

 ParTEST je dio ParSYSTEM sustava koji omogućuje stvaranje banke pitanja koja je organizirana kao baza podataka. U njemu se mogu upisati različite vrste pitanja, zatim ih vrlo lako odabrati i tiskati testove za pismene ispite. Može se upotrebljavati samostalno na običnom računalu s printerom.

ParTEST 

  program koji omogućuje stvaranje banke pitanja za pismene ispite

 program je bogat mogućnostima i lako ga je svladati

 upotreba je intuitivna klikanjem mišem 


ParTEST može stvarati više različitih baza pitanja. U svakoj bazi pitanja se mogu složiti i prikazivati po tematskim skupinama, koje definira korisnik. Zatim se u svakoj skupini može svakom pitanju dodijeliti kratki naziv. 

 Predviđene vrste pitanja 

- višestruki izbor (Multiple-Choice, MC), do 26 predloženih odgovora od A do Z, do 15 točnih odgovora, i/ili mogućnosti
- vrsta da/ne (True-False, TF),
- sparivanje pojmova (Matching, MT), do 26 sparivanja,
- popunjavanje praznina (Fill-In, FI) i 
- esej (Essay-Problem, EP).

 Podaci koji se mogu navesti uz svako pitanje

- slika i multimedijalni sadržaj (za test on line),
- odgovor i obrazloženje,
- ključna riječi za pretraživanje (do 8 za svako pitanje),
- dodatna korisničke oznake, 
- datum unosa i editiranja (dodaje se automatski),
- datum zadnje upotrebe u testu (automatski),
- vrednovanje u bodovima (uobičajeno je 1),
- negativni bodovi za neodgovaranje,
- oznaka težine pitanja koje definira korisnik,
- indeks težine pitanja, koje definira rezultat na proteklim testovima (automatski),
- indeks diskriminativnosti (automatski), 
- broj studenata koji su odgovarali na to pitanje (automatski),
- % dosadašnjih točnih odgovora (studentska procjena teškoće, automatski),
- % po pojedinim distraktorima A, B, C, D, E itd. (na temelju prošlih testova, automatski) itd.

Font i veličina slova se može se definirati za svaki dio pitanja, kao i pravila za oblikovanje teksta. Tako se mogu unositi i komplicirane formule (npr. kemijske), iako je vjerojatno jednostavnije unijeti ih kao slike. Naravno da se mogu dodati naša slova.

Rječnik: moguće je dodati naš, kao i korisnički za provjeru pravopisa i gramatike.
Pitanja se mogu sortirati i pretraživati prema većini gornjih podataka. Pri tome se može definirati više kriterija istovremeno za jedno pretraživanje.

Test se može složiti pretraživanjem pitanja prema raznim kriterijima, pregledavanjem i odlučivanjem. Također je moguće test složiti slučajnim izborom pitanja iz zadanih skupina (do 200 iz jedne skupine).

Sastavljeni testovi se mogu pohraniti za eventualnu buduću upotrebu ili arhiviranje. Može se napraviti do 26 verzija istog testa (ispremiješana pitanja i/ili distraktori u svakom pitanju) tj. verzija A, B, C, D, E sve do Z. 

Moguće je prirediti test on line (samo pitanja MC, TF i MT).

Testove, kao i pitanja, može se importirati ili eksportirati u/iz druge aplikacije, npr. MS Word. Pitanja se mogu unijeti i kao jednostavna strukturirana ASCII tekst datoteka.

 Tiskati (printati) se mogu testovi, testovi i odgovori, pitanja, dio ili cijela banka, kao i statistički i drugi izvještaji o testu i banci.

Sigurnosti je posvećena daleko veća pažnja, nego u prijašnjim verzijama programa. Postoji administrator koji je nadležan za održavanje, definiranje osnovnih parametara, autorizaciju korisnika i dodjelu prava pojedinim korisnicima. Za zaštitu podataka od neautoriziranog pristupa datoteke su zaštićene lozinkom, a pohranjeni su u kriptiranom obliku, pa se mogu čitati samo pomoću ParTEST-a. Kriptografska zaštita nije najvećeg stupnja (MS!), ali se može poboljšati alatima za kriptografiju.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka