preskoči na sadržaj
.
Mapa weba
Usluge
     • Pristup Internetu
          • Stalna veza
          • e-Otoci
          • Mobile / A1 na bonove CARNET
          • CARNET 1D/2D/3D
          • DUO/TRIO.CARNET Plus
          • O2CARNET
          • Tele2CARNET
          • Stick2CARNET
     • Edukacija
          • Edu.hr portal
          • Moodle/Loomen
          • Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
          • Obrazovanje nastavnika
          • Savjeti i edukacija za uvođenje e-učenja
          • Istraživanja i preporuke
          • Edutorij
          • Portal za škole
          • CARNET-ova korisnička konferencija CUC
          • Suvremene tehnologije u obrazovanju - STO
          • eLekire
          • e-Laboratorij
          • Webinari
          • E-learning akademija
          • Libar
          • Obrazovanje CARNET sistem inženjera
          • Portal za sistemce
     • Internetske usluge
          • Hosting usluga za srednje i osnovne škole
          • CMS za škole
          • Elektronički identitet
          • e-Dnevnik
          • mToken
          • e-Građani mToken
          • mCARNET
          • Javni poslužitelj
          • CARNET Debian
          • Virtualni poslužitelji
          • voopIX
          • sys.backup
          • Nadzor za ustanove
          • E-mail
          • Webmail
          • Web prostor
          • Domene
          • NTP
          • News
          • FTP
          • CARNET Bandwidth Metar
          • MSDC
          • Office 365
     • Multimedija
          • Videokonferencije
          • Adobe Connect
          • Baltazar
          • CARNET Meduza
     • Sigurnost
          • Filtriranje sadržaja
          • Elektronički certifikati
          • Provjera ranjivosti
          • Posredovanje u rješavanju računalnih incidenata
          • Sigurnosne preporuke
          • Abuse služba
     • Pomoć i podrška
          • Služba za podršku korisnicima
          • Helpdesk za CARNET sistem inženjere
          • Članstvo u CARNET mreži
          • Pravila ponašanja na internetu / internet bonton
      Mobile / A1 na bonove CARNET
          • Mobile / A1 na bonove CARNET
               • O Mobile CARNET usluzi
               • O A1 na bonove CARNET usluzi
               • Kako postati korisnik
               • Elektronički identitet
               • Upute za korisnike
               • Pitanja i odgovori
                    • Mobile CARNET
                    • A1 na bonove CARNET
               • Konatkt
           Stalna veza
               • Stalna veza
                    • O usluzi
                    • Upute za korisnike
                    • Pitanja i odgovori
           E-otoci
               • e-Otoci
                    • Škole 2.0
                    • http://e-otoci.carnet.hr
           CARNET 1D/2D/3D
               • CARNET 1D/2D/3D
                    • O CARNET 1D/2D/3D usluzi
                    • Kako postati korisnik
                    • Elektronički identitet
                    • Upute za korisnike
                    • Pitanja i odgovori
                    • Kontakt
           DUO.CARNet
               • DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus
                    • O DUO.CARNet Plus usluzi
                    • O TRIO.CARNet Plus usluzi
                    • Kako postati korisnik
                    • Elektronički identitet
                    • Upute za korisnike
                    • Pitanja i odgovori
                    • Kontakti
           OptiCARNet
               • O2CARNet
                    • O O2CARNet usluzi
                    • Kako postati korisnik
                    • Elektronički identitet
                    • Upute za korisnike
                    • Pitanja i odgovori
                    • Kontakti
           CARNetovi modemski ulazi
               • CARNetovi modemski ulazi
           Tele2CARNet
               • Tele2CARNet
                    • O Tele2CARNet usluzi
                    • Kako postati korisnik
                    • Elektronički identitet
                    • Upute za korisnike
                    • Pitanja i odgovori
                    • Kontakt
           Stick2CARNet
               • Stick2CARNet
                    • O Stick2CARNet usluzi
                    • Elektronički identitet
                    • Upute za korisnike
                    • Pitanja i odgovori
                    • Kontakt
           OKCARNet
                    • O OkCARNet usluzi
                    • Kako postati korisnik
                    • Upute za korisnike
                    • Elektronički identitet
                    • Pitanja i odgovori
                    • Kontakt
           Homebox
                    • Kako postati korisnik
                    • Upute za korisnike
                    • Pitanja i odgovori
                    • Administratori
                    • Kontakti
           e-Dnevnik
               • e-Dnevnik
                    • Kako postati korisnik
                    • Tehnički preduvjeti za škole
                    • Smjernice za bežične mreže škola
                    • Tableti za e-Dnevnik
                    • Popis škola u e-Dnevniku
                    • Pitanja i odgovori
                    • Vijesti
                    • e-Dnevnik za učenike i roditelje
                    • e-Dnevnik vizuali
           mToken
               • mToken
                    • Kome je namijenjen?
           E-learning akademija
               • E-learning akademija
                    • Alumni
                         • Godišnjak
                              • Godišnjak polaznika programa E-learning Management 2004/2005
                              • Godišnjak polaznika programa E-learning Course Design i E-learning Tutoring 2005
                              • Godišnjak polaznika programa E-learning Course Design, E-learning Management...
                              • Godišnjak polaznika programa E-learning Course Design, E-learning Management...
                              • Godišnjak polaznika programa E-learning Course Design, E-learning Management...
                              • Godišnjak polaznika programa E-learning Management, E-learning Tutoring i...
                              • Godišnjak polaznika programa E-learning Management, E-learning Tutoring i...
                              • Godišnjak polaznika programa E-learning Management, E-learning Tutoring i...
                              • Godišnjak polaznika programa E-learning Management, E-learning Tutoring i...
                              • Godišnjak polaznika programa E-learning Management, E-learning Tutoring i...
                              • Godišnjak polaznika programa E-learning Tutoring i E-learning Course Design...
                         • Pravila ELA alumna
           WebCT
               • WebCT
                    • O usluzi
                    • Upute za polaznike tečajeva
                    • Upute za autore tečajeva
                    • Postavke preglednika
           Moodle/Loomen
               • Moodle/Loomen
                    • O usluzi
                    • Kako postati korisnik
                         • Obrasci
                    • Upute za korisnike
                         • Mobilna aplikacija
                         • Povezivanje ISVU sustava ustanove s Loomenom
                         • Postavke preglednika
                    • Moodle MOOC
                         • Prijava
                    • Riznica digitalnih nastavnih materijala
                         • Upute za objavu i preuzimanje tečajeva
                         • Popis tečajeva
                    • Otvoreni tečajevi
                         • Izrada online tečaja pomoću Moodle-a 2
                         • AMORES initial materials for teachers
                         • Igre u Moodle-u
                         • Korištenje Jinga u nastavi
                         • Osnove korištenja Google dokumenata
                         • Izrada e-knjige u EPUB formatu
                         • eVET2EDU - Uvod u e-učenje za nastavnike strukovnih škola
                         • e-Dnevnik za nastavnike i učenike
                         • Komunikacija i kolaboracija putem Interneta
                         • Logo
                         • Osnove HTML-a
                         • Pascal
                         • C
                         • Osnove CSS-a
                    • Pitanja i odgovori
                    • Kontakt
                    • Vijesti
           Obrazovanje nastavnika
               • Obrazovanje nastavnika
                    • Projekti
                         • Nove tehnologije i digitalni nastavni sadržaji
                         • e-Otoci
                         • Tesla u školi
                              • O projektu
                              • Za sudionike projekta
                    • ICT Edu
           Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"
               • Portal "Nikola Tesla"
                    • http://lms.carnet.hr
                    • Novosti
           Školska Učilica
               • Školska Učilica
                    • http://ucilica.carnet.hr
           Portal za škole
               • Portal za škole
                    • http://www.skole.hr
           E-knjižnica
                    • http://e-knjiznica.carnet.hr/
           CARNetova korisnička konferencija CUC
               • CUC
                    • http://cuc.carnet.hr
                    • Održane konferencije
           Cisco akademija
                         • Predavači
                         • Način rada
                         • Polaznici
                         • NetRiders 2011 rezultati
                         • NetRiders 2011 fotografije
                         • NetRiders 2011 dodjela nagrada
                         • NetRiders 2010 rezultati
                         • NetRiders 2010 fotografije
                         • NetRiders 2009 rezultati
                         • NetRiders 2009 fotografije
                         • NetRiders 2008 rezultati
                         • NetRiders 2008 fotografije
                         • NetRiders 2008 rezultati
                         • Postanite akademija
                         • Izobrazba predavača
                         • Orijentacijski tečaj
           Portal za sistemce
               • Portal za sistemce
                    • https://sysportal.carnet.hr/
           Proleksis enciklopedija
               • Online enciklopedija
           ICTedu
               • ICT Edu
                    • Početna stranica
                    • O projektu
                         • Faze projekta i aktivnosti
                         • Rezultati početne ankete
                    • Edukativni sadržaji
                    • Informacije za ravnatelje - modul 3
                    • Ravnatelji o projektu
                         • Unos mišljenja
                         • Rezultati upitnika za ravnatelje
                    • Mišljenje korisnika
                         • Unos mišljenja
                         • Rezultati upitnika za nastavnike
                    • Video galerija
                    • ICT Edu foto galerija
                    • Novosti
           Lektire
               • Lektire
                    • http://lektire.skole.hr
           MSDC
               • MSDC
                    • http://msdc.skole.hr
           Blog
               • Blog
                    • http://e-obrazovanje.carnet.hr/
           Edu.hr portal
               • Edu.hr portal
                    • www.edu.hr
           Hosting usluga za srednje i osnovne škole
               • Hosting usluga za srednje i osnovne škole
                    • Kako postati korisnik
                         • Administratori imenika
                         • Administratori resursa
                    • Upute za korištenje
                         • Usluge za djelatnike
                         • Usluge za učenike
                    • Pitanja i odgovori
                         • Administratorsko sučelje za sustav HUSO
                         • CMS za škole
           CMS za škole
               • CMS za škole
                    • O usluzi
                    • Kako postati korisnik
                    • Tečaj o CMS-u
                    • Priručnik o CMS-u
                    • Forum i mailing lista
                    • Vraćanje podataka iz backupa
                    • Zanimljivosti
                    • Upute za korisnike
                    • Pitanja i odgovori
           Elektronički identitet
               • Elektronički identitet
                    • Kako postati korisnik
                    • Pitanja i odgovori
           Javno računalo
               • Javni poslužitelj
                    • Pravila i obrasci
                    • Korisnički računi
                    • GIS na Javnom poslužitelju
                    • Pitanja i odgovori
                    • Administracija
           CARNet Debian
               • CARNet Debian
                    • O usluzi
                    • Kako postati korisnik
                    • Programski paketi
                         • Politika izrade paketa
                         • Grupa za izradu paketa
                         • Kontakt
           Virtualni poslužitelji
               • Virtualni poslužitelji
                    • Kako postati korisnik
                    • Upute za korisnike
           VOOPIX
               • voopIX
                    • Preduvjeti za spajanje
                    • voopIX uređaj
                    • Načini priključenja na uslugu
                    • Remote telefoni
                    • voopIX webUI
                    • voopIX u brojkama
                    • Pitanja i odgovori
           E-mail
               • E-mail
                    • Kako postati korisnik
                    • Upute za korisnike
           Webmail
               • Webmail
                    • Kako postati korisnik
                    • Upute za korisnike
                    • Pitanja i odgovori
           Web prostor
               • Web prostor
                    • Kako postati korisnik
           Domene
               • Domene
                    • http://www.dns.hr
           News
               • News
                    • O usluzi
                    • Upute za korištenje
                         • Pravo pristupa
                         • Softver za pristup news poslužitelju
                         • Procedura pristupa
                         • Podešavanje news preglednika
                              • Upute za korištenje Mozille Thunderbird
                              • Upute za korištenje Microsoft Outlook Express 6
                              • Upute za podešavanje Mozilla Thunderbirda za roaming
                              • Upute za podešavanje Microsoft Outlook Expressa za roaming
                    • Pravila ponašanja
                    • Otvaranje novih grupa
                    • Ukidanje grupa
                    • Kontrolne datoteke
                    • Statistika
                    • Kontakti
                    • Pitanja i odgovori
                    • Prijava spama
           FTP
               • FTP
                    • FTP Mirrori
                    • Pristup FTP poslužitelju
                    • Statistika
                    • Top 20
                    • Kontakt
           NTP
               • NTP
                    • Općenito o NTP-u
                    • Popis NTP poslužitelja
                    • Kako koristiti NTP
                    • Grupe korisnika
                    • Pitanja i odgovori
                    • Zanimljivosti
                    • Kontakt
                    • Statistika
                         • Statistika za zadnjih 7 dana
                         • Broj korisnika za tekući mjesec
                         • Broj korisnika za prethodni mjesec
                         • Broj korisnika - Arhiva
           IRC
               • IRC
                    • O IRC usluzi
                    • Pitanja i odgovori
                    • Pravila ponašanja
                    • Statistike
                         • Globalne IRC statistike
                         • Broj korisnika
                         • Opterećenje poslužitelja
                    • Obavijesti
                    • Klijenti
                    • FTP arhiva
                    • Kontakt
           BWM
               • CARNet Bandwidth Metar
                    • Kako postati korisnik
                    • Upute za korisnike
           Nadzor za ustanove
               • Nadzor za ustanove
           Sys.backup
               • s.backup
           mCarnet
               • mCARNet
      Multimedija
          • Baltazar
               • http://baltazar.carnet.hr
           Videokonferencije
               • Videokonferencije
                    • Što su videokonferencije
                    • Zašto videokonferencije
                    • Korisnici i partneri
                         • Profesori i studenti
                         • Nastavnici i učenici
                    • Računalne videokonferencije
                         • Zahtjev za korištenje usluge
                         • Upute za korisnike
                         • Pitanja i odgovori
                         • Preuzimanje softvera
                         • Stari sustav
                    • Mjesto održavanja
                    • CARNet TCR centri
                    • Sustav rezervacija
                    • Primjeri videokonferencija
                    • Za operatere
                    • Kontakt
           Internet prijenosi (streaming)
                    • http://mod.carnet.hr/
           Adobe Connect Pro
               • Adobe Connect
                    • O usluzi
                    • Kako postati korisnik
                    • Upute za korisnike
           CARNet Meduza
               • CARNet Meduza
                    • http://meduza.carnet.hr
                    • Uputstva za administratore na ustanovama
           Filtriranje sadržaja
               • Filtriranje sadržaja
                    • Filtriranje sadržaja za osnovne i srednje škole
                         • Kako postati korisnik
                         • Pitanja i odgovori
                    • Filtriranje sadržaja za visokoškolske ustanove
           Poslužiteljski certifikati
               • Elektronički certifikati
                    • http://certifikati.carnet.hr
           Provjera ranjivosti
               • Provjera ranjivosti
                    • Za ustanove članice CARNeta
                    • Za vlasnike internetskih usluga
           O hoaxima
               • O hoaxima
                    • Bezazleni hoaxi
                    • Hoaxi kao upozorenja o štetnim programima
                    • Kako prepoznati hoax
                    • Koja je opasnost od širenja hoaxa
                    • Kompromitirajući hoaxi
                    • Lanci sreće i zarade
                    • Lažne peticije
                    • Lažni zahtjevi za pomoć
                    • Motivi za pokretanje hoaxa
                    • Što je hoax
                    • Zastrašujući i prijeteći hoaxi
           Posredovanje u rješavanju računalnih incidenata
               • Računalni incidenti
           Sigurnosne preporuke
               • Sigurnosne preporuke
                    • http://www.cert.hr
           Abuse služba
               • Abuse služba
                    • Upute za korisnike
                    • Internet i društvo
                    • Sigurnost na internetu
                    • Pitanja i odgovori
                    • Godišnja statistika incidenata
           Sigurnosni alati
               • Sigurnosni alati
                    • http://www.cert.hr/alati
           Služba za pomoć korisnicima
               • Služba za podršku korisnicima
                    • Podrška obrazovnom sustavu
                         • Upute za korisnike
                         • Pitanja i odgovori
                    • Upute za korisnike
                    • Pitanja i odgovori
                    • Prijava problema
                    • Prijava za posao
           Helpdesk za CARNet sistem inženjere
               • Helpdesk za sistemce
           Wikidesk
               • Wikidesk
           Članstvo u CARNet mreži
               • Članstvo u CARNet mreži
                    • Kako postati članica
                    • Prava i obveze članice
                    • Pitanja i odgovori
           Pravila ponašanja na Internetu / Internet bonton
               • Pravila ponašanja na Internetu - Internet bonton
                    • Komunikacija pojedinaca
                    • Komunikacija u grupi
Novosti i press kutak
     • Novosti
          • Novosti
          • Obavijesti korisnicima
     • e-presso
     • CARNET na društvenim mrežama
     • Pristupačnost
     • Preuzimanja
O CARNetu
     • O CARNET-u
          • O nama
               • Kvaliteta poslovanja
          • Opći podaci
          • Misija i vizija CARNeta
          • Vizualni identitet CARNET-a
          • Povijest CARNET-a
          • Kronologija
     • Organizacija
          • Odjel za podršku poslovanju ustanove
          • Odjel mrežne infrastrukture
          • Odjel računalne infrastrukture i servisa
          • Odjel za Nacionalni CERT
          • Odjel za podršku korisnicima
          • Odjel za podršku obrazovanju
          • Ured ravnatelja
          • Vijeće korisnika
               • Izbori Predsjedništva Vijeća korisnika
                    • Magdalena Babić
                    • Dragutin Kermek
                    • Nataša Boj
                    • Lada Sartori
                    • Damir Mrkonjić
               • Zapisnici sjednica Predsjedništva Vijeća korisnika
               • Prva sjednica Vijeća korisnika
               • Druga sjednica Vijeća korisnika
               • Treća sjednica Vijeća korisnika
               • Četvrta sjednica Vijeća korisnika
               • Peta sjednica Vijeća korisnika
               • Šesta sjednica Vijeća korisnika
               • Sedma sjednica Vijeća korisnika
               • Osma sjednica Vijeća korisnika
               • Deveta sjednica Vijeća korisnika
               • Deseta sjednica Vijeća korisnika
               • Jedanesta sjednica Vijeća korisnika
               • Dvanaesta sjednica Vijeća korisnika
               • Trinaesta sjednica Vijeća korisnika
          • Dokumenti
               • Statut
                    • Plan rada za 2002. i 2003. godinu
                    • Plan rada za 2003. godinu
                    • Plan rada za 2004. godinu
               • CDA dokumenti
               • Elementi Strategije
                    • Plan rada 2000. - 2001.
                         • Plan rada 2000. - 2001. - uvod
                         • Plan rada 2000. - 2001. - mreža
                         • Plan rada 2000. - 2001. - nacional
                         • Plan rada 2000. - 2001. - korisnici
                         • Plan rada 2000. - 2001. - ustanova
                    • Godišnje izvješće 2000.
                    • Godišnje izvješće 1998. - 1999.
     • CARNET infrastruktura
          • e-Split
     • EU programi i projekti
          • Assessment of Transversal Skills 2020
          • CRISS
          • GÉANT
               • Povijest GÉANT-a
          • GrowCERT
          • Erasmus+
               • Zajedno smo jači - unapređenje suradnje unutar CARNET-a te podrška u...
               • Jačanje kapaciteta za razvoj pristupačnih digitalnih sadržaja
          • SCIENTIX
          • Završeni projekti
               • Centar za naprednu računalnu zaštitu
               • AMORES
                    • Radionica o AMORES metodologiji
                    • AMORES radionica o izradi e-artefakata
                    • AMORES radionica za poticanje ljubavi učenika prema književnosti
                    • AMORES natjecanje e-artefakata
                         • Propozicije natjecanja
                         • Kriteriji natjecanja
               • e-Škole
               • Ensuring Access to Croatian Public e-services
               • eVET2edu
               • ECOLAV
                    • Stručni skup
                         • Prijava na stručni skup
               • Empowering CARNet employees in Social Media, Adult Education and Leadership
               • eVET READY
               • ICT Curricula
                    • Radne skupine
                    • Webinari
                         • Raspored webinara
                         • Često postavljana pitanja
                    • Nabava tehničke opreme
               • ICT Knowledge Exchange
               • Inspiring Science Education
                    • Rezultati projekta
                         • Omogućavanje skočnih prozora
                         • Tehnički preduvjeti
               • Jačanje kapaciteta za razvoj i reviziju CARNET-ovih usluga vezanih uz...
               • Open Discovery Space
                    • Inicijalne radionice
                    • Pilotiranje
                    • Materijali s radionica
                    • Refleksivne radionice
                    • Završna radionica
               • Studijski posjet
     • Međunarodna suradnja
          • Članstva u međunarodnim organizacijama
          • Međunarodna događanja u organizaciji CARNET-a
          • Prenosimo iz svijeta
     • CARNET-ovi projekti
          • Centar za sigurniji Internet
          • Državna matura
          • E-learning akademija
          • eSkills
          • Cloud
          • MS Wi-Fi u školama
          • ProMikro - opremanje osnovnih škola mikroračunalima
          • Škole 2.0
          • Učionica budućnosti
          • Upisi.hr
          • Pilot-projekti
               • Popis pilot-projekata
                    • Biološka baza podataka i GIS
                    • CARNet novosti
                    • CREDU
                    • Crkva u Istri
                    • CroNeRaN (Croatian Networked Radio News)
                    • CROSS
                    • Edukacijski materijal na Internetu
                    • E-medica - Projekt povezivanja zdravstvenih škola RH kroz korištenje IC...
                    • Hrvatski izborni podaci
                    • Hrvatski kemijski server CCS
                    • Humanoid
                    • IdiMaSU
                    • Info poslužitelj Hrvatske biskupske konferencije
                    • Info poslužitelj Ureda Predsjednika
                    • Info poslužitelj Vlade Republike Hrvatske
                    • Internet centar za nastavu kemije
                    • Javni nacrti
                    • Kompletna automatizacija upravljanja rada teleskopa NR 407 Zvjezdarnice...
                    • Kratka povijest hrvatske države
                    • Kroz filozofiju sa Dostojevskim
                    • Linux u malim i kućnim uredima
                    • Liturgija na znakovnom jeziku
                    • Mreža Intenzivnih jedinica u Hrvatskoj
                    • MultiLet - Multimedijalni priručnik s vježbama iz Osnova teorije letenja i...
                    • Oblikovanje sustava za pomoć hendikepiranima u snalaženju u prostoru uporabom...
                    • Obrazovni multimedijski prikaz šećerne bolesti
                    • Osnove humane genetike
                    • Osnovnoškolsko filmsko i video stvaralaštvo na Internetu
                    • Paediatria Croatica
                    • Paralelni i distribuirani algoritmi, sustavi i alati
                    • Portal za osobe s para i tetraplegijom
                    • Predavanja, vježbe i zadaci iz Matematike 1
                    • Prevencija nesreća kod djece
                    • Prikaz arhivske službe RH na Internetu
                    • Primjena računala u realizaciji nastavnog procesa u osnovnim školama
                    • Rak dojke
                    • Referalni centar za projektiranje sustava na čipu
                    • Rječnik citogenetičkih pojmova
                    • Sigurnosna zaštita video gradiva iz Domovinskog rata
                    • Sistem za zaštitu podataka pri prijenosu kroz Internet korištenjem slučajnih...
                    • Sunčica na Internetu
                    • Školski Radio 5+ uživo na Internetu
                    • Tekstilna tvornica na Internetu
                    • Telemedicina u elektrostimulaciji srca
                    • ThinkQuest
                    • Umjetnine Hrvatske na Internetu
                    • Ured za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske
                    • Uspostava multimedijalnog laboratorija na Institutu za fiziku
                    • Videokonferencijske učionice s interaktivnim pločama u pomorskim školama RH
                    • Virtual Medical School
                    • VOID2
                    • Web-GIS
                    • Web literatura za slijepe studente - Blindbooks
                    • Wireless udruge u CARNet mreži
                    • Zaštita, digitalizacija i popularizacija baštine Silvija Strahimira...
     • CARNET-ova događanja
          • Nastup CARNET-a na sajmu Info 2012
               • Program
               • Raspored programa
               • Opisi predavanja
               • Opisi radionica
               • Demo kutak
               • Posebna događanja
               • 20@hr
               • Izazov
               • Vijesti
               • Mjesto održavanja
               • Partneri
               • Kontakt
          • Creative Commons radionica
               • Prijave
          • Forum o upravljanju internetom
     • Javna nabava
     • Ljudski potencijali
          • Radna mjesta
          • Prijava za posao
     • Pristup informacijama
     • Zaštita službenih podataka
     • Zaštita osobnih podataka
E-presso
     • e-presso
          • Aktualno
          • e-Škole
          • Izdvajamo
          • Preporučujemo
          • E-učenje
          • Sigurnost
          • Prenosimo s Portala za škole
          • Arhiva Newslettera
Korisnici
     • Škole
          • CARNET-ove usluge za škole
          • Članstvo u CARNET mreži
          • Popis škola članica CARNET-a
          • Administratori škola
          • Služba za ustanove članice
     • Učenici
          • CARNET za učenike
          • Pristup Internetu
          • Edukacija
          • Internetske usluge
          • Multimedija
          • Sigurnost
          • Pomoć i podrška
     • Nastavnici
     • Fakulteti i instituti
     • Studenti
     • Profesori i znanstvenici
     • Ustanove članice
      Škole
          • Škole
               • CARNET-ove usluge za škole
               • Članstvo u CARNET mreži
               • Popis škola članica CARNET-a
               • Administratori škola
               • Služba za podršku korisnicima
      Učenici
          • Učenici
               • CARNET za učenike
               • Pristup internetu
               • Edukacija
               • Internetske usluge
               • Multimedija
               • Sigurnost
               • Pomoć i podrška
      Nastavnici
          • Nastavnici
               • CARNET za nastavnike
               • Pristup internetu
               • Edukacija
               • Internetske usluge
               • Multimedija
               • Sigurnost
               • Pomoć i podrška
      Studenti
          • Studenti
               • CARNET za studente
               • Pristup internetu
               • Edukacija
               • Internetske usluge
               • Multimedija
               • Sigurnost
               • Pomoć i podrška
      Fakulteti i instituti
          • Fakulteti i instituti
               • CARNET za fakultete i institute
               • Članstvo u CARNET mreži
               • CARNET koordinatori
               • CARNET sistem inženjeri
               • Služba za ustanove članice
      Profesori i znanstvenici
          • Profesori i znanstvenici
               • CARNET za profesore i znanstvenike
               • Pristup internetu
               • Edukacija
               • Internetske usluge
               • Multimedija
               • Sigurnost
               • Pomoć i podrška
      Ustanove članice
          • Ustanove članice
               • Popis ustanova članica
               • Prava i obveze ustanova članica
               • Godišnji izvještaji ustanova članica
               • CARNET koordinatori
                    • Popis CARNET koordinatora
                    • Opis funkcije CARNET koordinatora
               • CARNET sistem inženjeri
                    • Funkcija CARNET sistem inženjera
                    • Pomoć sistemcima
                    • Obrazovanje
               • Administratori škola
      Services
          • Internet Access
               • Permanent connection
               • E-islands
               • Mobile / A1 CARNet
               • CARNET 1D/2D/3D
               • DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus
               • O2CARNet
               • Tele2CARNet
          • Education
               • Edu.hr portal
               • Moodle/Loomen
               • The "Nikola Tesla" National Distance - Learning Portal
               • Teacher Training
               • School Portal
               • Advice and training for the implementation of e-learning
               • CARNet Users Conference
               • Modern technologies in education (STO)
               • e-Laboratory
               • eReadings
               • Libar
               • Webinars
               • CARNET System Engineer Education
               • Portal for System Engineers
          • Internet Services
               • Hosting Service for Primary and Secondary Schools
               • CMS for Schools
               • Electronic Identity
               • e-Class Register
               • mToken
               • e-Citizens mToken
               • mCARNet
               • Public Server
               • CARNet Debian
               • Virtual Servers
               • voopIX
               • sys.backup
               • Supervision for Institutions
               • E-mail
               • Webmail
               • Web Space
               • Domains
               • NTP
               • News
               • FTP
               • CARNet Bandwidth Meter
               • Microsoft Download Center
               • Office365
          • Multimedia
               • Videoconferences
               • Internet Transmission (streaming)
               • Adobe Connect
               • Baltazar
               • Meduza
          • Computer Security
               • Content Filtering
               • Server Certificates
               • Vulnerability Scanning
               • Mediation in Resolving Computer Incidents
               • Security Recommendations
               • Abuse Service
          • Help and Support
               • Helpdesk
               • Helpdesk for CARNET System Engineers
               • Membership in CARNET Network
           Videoconferences
               • Videoconferences
                    • What are videoconferences?
                         • Types of videoconferences
                    • Why choose videoconferences?
                    • Users and partners
                    • Desktop videoconferences - PVX
                    • Where can videoconferences be organised?
                         • Recommendations for construction of a Teleconferencing Room
                              • Recommendations for construction - Introduction
                              • Recommendations for construction - Acoustics
                              • Recommendations for construction - Lighting
                              • Recommendations for construction - Sound
                              • Recommendations for construction - Video Equipment
                              • Recommendations for construction - Presentation Equipment
                              • Recommendations for construction - Computer and Communication Equipment
                    • Teleconferencing Room
                    • Operators
                    • Contacts
           GDLN Eurasia Annual Workshop
               • GDLN - Eurasia Annual Workshop
                    • Agenda
                    • Accommodation
                         • Internet
                         • Restaurants
                    • Useful Information
                         • Transportation
                    • Croatia/Dubrovnik
                         • Shops
                    • Contacts
           Domains
               • Domains
      Users
          • Schools
          • Pupils
          • Teachers
          • Faculties and Institutes
          • Students
          • Professors and Scientists
          • Member Institutions
               • List of member institutions
               • How to become a member institution
               • Rights and liabilities
      About CARNet
          • About CARNET
               • Mission and Vision
               • Visual Identity of CARNET
               • The History of CARNET
               • Chronology
          • Organisation of CARNet
               • General and Financial Activities Department
               • Network Infrastructure Department
               • Computing Infrastructure and Services Department
               • National CERT Department
               • User Support Department
               • Education Support Department
               • Office of the CEO
               • The Users Board
          • CARNET Infrastructure
               • e-Split
          • EU Programmes and Projects
               • ATS2020
               • Capacity Building for the Development of Accessible Digital Content
               • CRISS
               • e-Schools
               • GÉANT Project
               • GrowCERT
               • Completed Projects
                    • ACDC
                    • AMORES
                    • Capacity Building for the Development and Review of CARNETs Services...
                    • CARNET Study Visit
                    • ECOLAV
                    • Empowering CARNET Employees in Social Media, Adult Education and Leadership
                    • Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform
                    • eVET2edu
                    • e-VET READY
                         • Project objectives
                         • Project partners
                         • Project meetings
                              • Zagreb
                              • Ljubljana
                              • Kraków
                              • Gent and Liége
                    • ICT Curricula
                    • ICT Knowledge Exchange
                    • Inspiring Science Education
                    • Open Discovery Space
                         • Visionary Workshops
          • International Cooperation
               • Memberships in International Organisations
               • GÉANT and CARNET
                    • The history of GÉANT
                    • Latest from GÉANT
               • International Events and CARNET
                    • Dubrovnik 2012
                    • GDLN Workshop
          • CARNET Projects
               • Safer Internet Centre
               • National secondary school leaving examination
               • eSkills
               • Applications and enrolments in secondary schools
               • Pilot Projects
          • CARNET Events
               • Internet Governance Forum
          • CARNET Team
      Contact
          • CARNet Contact
               • Directions
      CARNet News
          • News
      Study Visit
          • Study Visit
               • Agenda
               • News
               • Participants
               • About CARNet
               • Venue
                    • Zagreb
                    • Rijeka
                    • Varaždin
               • Useful Information
                    • Travel
                    • Transport
                    • Basic Croatian phrases
                    • Climate
               • Contacts
podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju