logotip carneta logotip referalnih centara
  Metodika i komunikacija e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Metodika i komunikacija e-obrazovanja / Metodika / Modeli instrukcijskog dizajna

Modeli instrukcijskog dizajna

 

Postoji više modela
instrukcijskog dizajna

Kao što postoje različiti pedagoški, didaktički i metodički principi u tradicionalnoj nastavi, tako je i u e-obrazovanju moguće primijeniti nekoliko različitih modela ili pristupa za prikazivanje obrazovnih sadržaja i oblikovanje tijeka poučavanja i učenja.

Nekoliko je zajedničkih elemenata koji su prisutni kod većine modela instrukcijskog dizajna:
- definiranje ciljeva on-line tečaja;
- oblikovanje plana rada na tečaju (syllabus);
- izbor obrazovnog sadržaja i određivanje njegovog slijeda i strukture;
- odlučivanje kako će biti prikazani nastavni materijali i koje će metode poučavanja biti primijenjene.

Razlike između pojedinih modela instrukcijskog dizajna nastale su zbog različitih teorijskih osnova koje koriste, načina izbora i definiranje slijeda aktivnosti za upravljanja procesom planiranja i evaluacije tečaja, kao zbog općih ciljeva koje se želi postići obrazovnim procesom. Zbog toga je potrebno biti fleksibilan u izboru odgovarajućeg modela instrukcijskog dizajna, kao i u primjeni načela i postupaka koje oni propisuju.

Izabrani model instrukcijskog dizajna tijekom planiranja tečaja orijentira instrukcijskog dizajnera prema određenim općim ciljevima te sugerira aktivnosti koje su provjerene u oblikovanju uspješnih tečajeva. Ipak, dizajner će neki općeniti model najčešće prilagođavati u skladu sa svojim kritičkim prosudbama tog modela, ranije stečenim iskustvom i konkretnim uvjetima (polaznici, tehnologija, obrazovno okruženje itd.) u kojima se tečaj treba izvoditi.


ADDIE model instrukcijskog dizajna

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) je jedan od najpoznatijih modela instrukcijskog dizajna koji se često koristi u akademskim ustanovama.

Taj model ima sljedeće faze:
- Analiza (analysis) kojoj je cilj utvrditi osobine polaznika i njihove obrazovne potrebe, definirati raspoložive obrazovne resurse (sredstva, financije, tehnologija) te definirati ciljeve i zadatke koje treba obaviti.

- Dizajn (design) tečaja podrazumijeva planiranje obrazovnih ciljeva, sadržaja, lekcija, metoda poučavanja, načina provjere znanja, on-line tehnologija za prikaz sadržaja i komunikaciju s polaznicima itd.

- Razvoj (development) odnosi se na pribavljanje i pripremu tehnologija za prezentaciju sadržaja i interakciju s polaznicima, kao i na planiranje aktivnosti za skupni/timski rad polaznika.

- Implementacija (implementation) podrazumijeva postavljanje on-line sadržaja i provođenje aktivnosti u tečaju, a može uključiti pripremu polaznika za korištenje obrazovnih materijala i tehnologija.

- Evaluacija (evaluation) je proces koji se odvija kroz sve faze razvoja tečaja, kao i njegovog provođenja sa polaznicima.

ADDIE model podržava racionalan pristup instrukcijskom dizajnu s naglaskom na definiranje znanja i vještina uz primjenu linearne i sustavne metode kojom se upravlja njihovim procesom strjecanja znanja.


Model Dicka i Carreya

 Planiranje je osnova 
instrukcijskog dizajna

Model W. Dicka i L. Carreya u instrukcijskom dizajnu propisuje metodologiju za oblikovanje poučavanja temeljenu na redukcionističkom modelu razbijanja znanja i vještina u manje komponente. Za svaku vrstu znanja i/ili vještine treba identificirati jednostavnije vještine niže razine koje se potom pojedinačno razvija odgovarajućim pedagoškim sadržajem i postupkom. Proces poučavanja je iterativan sa stalnim nadograđivanjem na prethodno usvojena znanja i vještine.

Model Dicka i Carreya ima desetak faza/koraka, a nakon posljednjeg koraka ponovno se proces instrukcijskog dizajna vraća na prvotni korak.

1. Utvrdite obrazovne ciljeve (što polaznici trebaju svladati).

2. Analizirajte pojedine obrazovne ciljeve (koje vještine su komponente određenog obrazovnog cilja).

3. Analizirajte polaznike i kontekste učenja (procjena razine postojećih vještina polaznika, njihovih stavova i spremnosti za učenje, kao i uvjeta u kojima se vještine trebaju steći i koristiti).

4. Zapišite ciljeve za izvođenje potrebnih vještina (koje specifične vještine trebaju biti svladane, kao i kojim kriterijima će to biti utvrđeno).

5. Razvijte sredstva za provjeru znanja (načini praćenja napredovanja u svladavanju vještina).

6. Razvijte strategiju poučavanja (koncept koji opisuje koje instrukcijske aktivnosti i na koji način trebaju biti provedene za ispunjavanja zadanih podciljeva i ciljeva, uključujući prikaz informacija, uvježbavanje, davanje povratnih informacija polaznicima i ispitivanje).

7. Izaberite i razvijte materijale za poučavanje (prema odabranoj strategiji izradite materijale za poučavanje, a na temelju dostupnih resursa).

8. Oblikujte i provedite evaluaciju obrazovnog procesa (provjerite obrazovne materijale u individualnom i grupnom radu s polaznicima).

9. Revidirajte proces poučavanja (procjena učinkovitosti obrazovnog sustava i utvrđivanje kako je poteškoće polaznika moguće riješiti unapređenjem materijala za poučavanje).

10. Zaključna evaluacija obrazovnog procesa (ovo ne provodi instrukcijski dizajner već druge stručni i nezavisni procjenitelji).


Neki jednostavniji modeli instrukcijskog dizajna

Minimalistički model u instrukcijskom dizajnu zasniva se na opažanju tipičnog ponašanja učenika i primjeni aktivnih strategija učenja. Ovaj pristup bitno skraćuje proces učenja i usmjerava ga na praktične i primjenjive aktivnosti te je posebno pogodan za izradu obrazovnih materijala za korisnike računala. Minimalistički pristup nastoji smanjiti uvodna izlaganja, nepotrebna teoretiziranja i ponavljanja. Cilj je što više smanjiti količinu instrukcijskih materijala uz što brže svladavanje praktično primijenjivih znanja i vještina.

Ubrzano prototipiranje je pristup koji ubrzava razvoj softvera i ne zahtijeva praćenje nekog unaprijed definiranog i sustavnog slijeda operacija koje se provode korak-po-korak. Umjesto toga, neki se koraci provode usput ili ih se preskače. Za razliku od pristupa koji predlažu postupan razvoj cjelokupnog sustava, kod ubrzanog prototipiranja prvo se razvija protip manjeg opsega na kojem se testiraju ključne mogućnosti sustava tako da se izmjene u konceptu sustava mogu provesti dok su još niski troškovi razvoja.

Tips & tricks: Definirajte okvirne ciljeve tečaja kojeg želite izraditi, a potom proučite pedagoške modele u e-obrazovanju i pokušajte izabrati pogodan model instrukcijskog dizajna imajući u vidu mogućnosti i ograničenja u izradi tečaja. Potom ponovno (re)definirajte ciljeve tečaja u skladu s pažljivo razrađenim pedagoškim modelom i najpogodnijim pristupom za instrukcijski dizajn. Planiranje on-line tečaja i rad na on-line tečaju ("nikad") nije dovršen jer obično slijede barem povremene evaluacije i dorade tečaja. 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka