23 27.02.2015 Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

478

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine donijela

UREDBU

O HRVATSKOJ AKADEMSKOJ I ISTRAŽIVAČKOJ MREŽI – CARNet

Članak 1.

(1) Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet osnovana je Uredbom o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet (»Narodne novine«, broj 16/95), kao ustanova za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost u obrazovanju i znanosti.

(2) Ustanova iz stavka 1. ovoga članka djeluje pod nazivom: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet.

(3) Skraćeni naziv ustanove glasi: CARNet.

(4) Sjedište ustanove je u Zagrebu, na adresi Josipa Marohnića 5.

Članak 2.

(1) Osnivač CARNet-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost.

(2) CARNet ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

Članak 3.

(1) CARNet djeluje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

(2) CARNet može osnivati podružnice.

(3) CARNet može, radi obavljanja svoje djelatnosti, osnivati podružnice u inozemstvu, ako to nije u suprotnosti s pravnim poretkom odnosne države.

Članak 4.

(1) Djelatnost CARNet-a je:

– razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne, znanstveno-istraživačke te ostale ustanove po odluci osnivača, međusobno u jedinstveni informacijski sustav,

– povezivanje CARNet mreže s međunarodnim mrežama,

– razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža,

– provedba informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kroz planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu i praćenje ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost,

– poslovi iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj,

– promocija informacijskih tehnologija,

– ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti,

– izdavanje časopisa i periodičnih publikacija,

– ostala izdavačka djelatnost,

– pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware),

– ostale djelatnosti povezane s računalima,

– izrada i pribavljanje programske opreme (software),

– izrada i upravljanje bazama podataka,

– edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti),

– projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija,

– projektiranje telekomunikacijskih sustava.

(2) Ostale djelatnosti CARNet-a su:

– organiziranje seminara, konferencija i sl.,

– organiziranje i ostvarivanje potpore korisnicima,

– savjetovanje korisnika iz područja djelovanja.

(3) Djelatnost CARNet-a iz stavka 1. ovoga članka od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.

(4) CARNet obavljanjem svoje djelatnosti nema za cilj stjecanje dobiti. Ukoliko CARNet u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti.

Članak 5.

Tijela CARNet-a su Upravno vijeće, ravnatelj i Vijeće korisnika.

Članak 6.

(1) Upravno vijeće upravlja CARNet-om.

(2) Upravno vijeće donosi Statut, akt o unutarnjem ustroju i načinu rada, programe rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovom Uredbom i Statutom ustanove.

(3) Upravno vijeće ima pet članova, predsjednika i četiri člana, od kojih je jedan predstavnik zaposlenika imenovan ili izabran u skladu s propisima o radu, a imenuje ih ministar nadležan za znanost i obrazovanje.

(4) Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

(5) Član Upravnog vijeća može biti razriješen i prije isteka roka od četiri godine, u slučaju da:

– sam zatraži razrješenje,

– ne ispunjava dužnosti sukladno odredbama Statuta CARNet-a,

– zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga izgubi sposobnost obnašanja dužnosti, a to bude utvrđeno od strane ovlaštenih osoba ili ustanova,

– svojim postupanjem i ponašanjem povrijedi dužnost koju obnaša.

(6) Način rada i odlučivanja Upravnog vijeća utvrđuje se Statutom.

Članak 7.

(1) Voditelj CARNet-a je ravnatelj.

(2) Ravnatelja imenuje i razrješava ministar nadležan za znanost i obrazovanje, u skladu sa zakonom i Statutom CARNet-a.

(3) Ravnatelj predstavlja i zastupa CARNet, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i račun CARNet-a i zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Članak 8.

(1) Ravnatelj ima zamjenika te jednog ili više pomoćnika koje imenuje ravnatelj.

(2) Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u okviru ovlasti ravnatelja i na njega se odgovarajuće primjenjuje odredba članka 7. stavka 3. ove Uredbe.

Članak 9.

Stručni rad u CARNet-u se obavlja u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, što će se urediti Statutom CARNet-a.

Članak 10.

(1) Ravnatelj CARNet-a u pravnim poslovima o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine ili druge imovine, odnosno kod sklapanja drugog pravnog posla samostalno raspolaže imovinom CARNet-a u vrijednosti do 1.000.000,00 kuna.

(2) Pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine ili druge imovine, odnosno sklapanju drugog posla u vrijednosti do 3.000.000,00 kuna ravnatelj može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

(3) Za pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine, odnosno sklapanju drugog posla čija je vrijednost veća od 3.000.000,00 kuna potrebna je, uz suglasnost Upravnog vijeća, i suglasnost osnivača.

(4) Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća ili osnivača ustanove, odnosno tijela kojeg je osnivač odredio, nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

(5) Ravnatelj može dati punomoć pomoćniku ravnatelja i drugoj osobi da zastupaju CARNet u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 11.

(1) Vijeće korisnika je savjetodavno tijelo koje čine predstavnici ustanova članica ugovornih korisnika s CARNet-om.

(2) Djelokrug i nadležnost Vijeća korisnika utvrđuje se Statutom CARNet-a.

Članak 12.

Sredstva CARNet-a čine:

– računalno-komunikacijska oprema nabavljena sredstvima ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje za potrebe CARNet projekta i mreže do donošenja ove Uredbe,

– prostorije za obavljanje djelatnosti, veličine 80 m² u Zagrebu, Josipa Marohnića 5.

Članak 13.

Sredstva za djelatnost CARNet-a osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske i iz vlastitih prihoda.

Članak 14.

(1) CARNet odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze CARNet-a.

Članak 15.

(1) Statut CARNet-a donosi Upravno vijeće uz suglasnost ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje.

(2) Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela CARNet-a, međusobna prava i obveze osnivača i CARNet-a, način raspolaganja dobiti te druga pitanja značajna za obavljanje poslova CARNet-a.

(3) Statut i drugi opći akti CARNet-a moraju biti u skladu s ovom Uredbom.

Članak 16.

(1) Djelatnost CARNet-a je javna.

(2) O javnosti rada CARNet-a skrbi ravnatelj.

(3) Upravno vijeće CARNet-a dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu CARNet-a ministarstvu nadležnom za znanost i obrazovanje.

Članak 17.

Nadzor nad zakonitošću rada CARNet-a obavlja ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) CARNet osnovan Uredbom o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet (»Narodne novine«, broj 16/95) nastavlja s radom sukladno odredbama ove Uredbe.

(2) Ravnatelj i članovi Upravnog vijeća CARNet-a te drugih tijela ustanove, koji su imenovani sukladno Uredbi o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet (»Narodne novine«, broj 16/95) nastavljaju s radom do isteka vremena na koje su imenovani.

(3) Statut i drugi opći akti CARNet-a uskladit će se s odredbama ove Uredbe u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet (»Narodne novine«, broj 16/95).

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/14

Urbroj: 50301-04/04-15-4

Zagreb, 26. veljače 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.