preskoči na sadržaj
preskoči na sadržaj
.
| Zadnja izmjena 18. 9. 2015. u 13:40 sati |

Statut CARNeta

Na temelju Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i Uredbe o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet (NN 23/15) (u daljnjem tekstu: Uredba), Upravno vijeće CARNeta, na svojoj sjednici održanoj dana 17.7.2015. godine, donijelo je sljedeći

STATUT

Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

Ovim Statutom se uređuju pravni položaj Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet (u daljnjem tekstu: CARNet), naziv, sjedište i djelatnosti CARNeta, ustrojstvo i djelovanje CARNeta, imovina i financiranje djelatnosti, tijela CARNeta, opći akti CARNeta, javnost rada CARNeta, tajnost podataka i druga važnija pitanja za obavljanje djelatnosti i poslovanje CARNeta.

Članak 2. 

CARNet je osnovan Uredbom o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet (NN 16/95) kao ustanova za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost u obrazovanju i znanosti.

Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet (NN 23/15).

Osnivač CARNeta je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3. 

CARNet ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

CARNet je upisan u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu od 12.10.1995. godine, pod matičnim brojem subjekta upisa MBS 0800086327.

Članak 4. 

CARNet je samostalan u obavljaju svoje djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, Uredbi, ovom Statutu i drugim općim aktima CARNeta.

Za pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine, odnosno sklapanju drugog posla čija je vrijednost veća od 3.000.000,00 kuna potrebna je, uz suglasnost Upravnog vijeća, i suglasnost osnivača.

CARNet odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze CARNeta.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 5. 

CARNet djeluje pod nazivom: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet.

Uz puni naziv ustanove na hrvatskom jeziku, CARNet se može služiti i prijevodom toga naziva na engleski jezik. Prijevod naziva na engleski jezik glasi: Croatian Academic and Research Network – CARNet.

Skraćeni naziv ustanove glasi: CARNet.

Puni i skraćeni naziv zaštićeni su na način na koji je zaštićena, prema odredbama zakona, tvrtka trgovačkog društva.

Članak 6. 

Sjedište ustanove je u Zagrebu, na adresi Josipa Marohnića 5.

O promjeni naziva i sjedišta CARNeta odluku donosi osnivač, a odluku o poslovnoj adresi donosi Upravno vijeće CARNeta.

Promjena naziva odnosno sjedišta CARNeta upisuje se u sudski registar.

Članak 7. 

Za svakodnevno poslovanje CARNet ima pečate promjera 25 mm i 38 mm, koji sadrže puni naziv CARNeta i sjedište.

Svaki pečat ima redni broj.

Suhi žig se upotrebljava za osobito važne dokumente vezane uz poslovanje i rad CARNeta.

O broju pečata, žigova te načinu korištenja i čuvanja odlučuje ravnatelj CARNeta.

Članak 8. 

CARNet ima zaštitni znak.

O primjeni sadržaja i oblika zaštitnog znaka (žiga), te o načinu korištenja zaštitnog znaka (žiga) odlučuje ravnatelj CARNeta.

Članak 9. 

Djelatnosti CARNeta su:

 • razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne, znanstveno-istraživačke te ostale ustanove po odluci osnivača, međusobno u jedinstveni informacijski sustav,
 • povezivanje CARNet mreže s međunarodnim mrežama,
 • razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža,
 • provedba informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kroz planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu i praćenje ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s Ministarstvom,
 • poslovi iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj,
 • promocija informacijskih tehnologija,
 • ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti,
 • izdavanje časopisa i periodičnih publikacija,
 • ostala izdavačka djelatnost,
 • pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware),
 • ostale djelatnosti povezane s računalima,
 • izrada i pribavljanje programske opreme (software),
 • izrada i upravljanje bazama podataka,
 • edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti),
 • projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija,
 • projektiranje telekomunikacijskih sustava.

Ostale djelatnosti CARNeta su:

 • organiziranje seminara, konferencija i sl.,
 • organiziranje i ostvarivanje potpore korisnicima,
 • savjetovanje korisnika iz područja djelovanja.

Djelatnost CARNeta iz stavka 1. ovoga članka od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.

CARNet obavljanjem svoje djelatnosti nema za cilj stjecanje dobiti. Ukoliko CARNet u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti.

Članak 10. 

Korisnici CARNeta jesu pravne osobe koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i znanosti. Iznimno, korisnici CARNeta mogu biti i druge pravne osobe, ako je to u skladu s djelatnosti CARNeta.

Odluku o stjecanju statusa i pravima korisnika CARNeta koja proizlaze iz djelatnosti CARNeta donosi Ministarstvo. Ministarstvo donosi za svaku pravnu osobu odluku o članstvu sukladno Odluci o stjecanju statusa i pravima korisnika CARNeta koja proizlaze iz djelatnosti CARNeta.

Stjecanjem članstva pravna osoba postaje korisnik CARNeta i dužna je poštivati sve odredbe dokumenta vezane uz prava i obveze korisnika CARNeta, koje donose Ministarstvo  i CARNet, o čemu će članica, nakon donošenje odluke o članstvu, sklopiti ugovor s CARNetom.

Članak 11. 

U okviru djelatnosti CARNeta koja se odnosi na poslove iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj, CARNet je ovlašten obavljati poslove utvrđene propisima kojima se uređuje područje informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Članak 12. 

CARNet je ovlašten upravljati vršnom nacionalnom internetskom domenom Republike Hrvatske („.hr domenom“) temeljem zakonske ovlasti koja proizlazi iz propisa kojima se uređuje područje elektroničkih komunikacija i ovlasti za upravljanje nacionalnim domenskim prostorom, koju je CARNetu dodijelila nadležna međunarodna organizacija.

 

III. UNUTARNJE USTROJSTVO 

Članak 13. 

Unutarnje ustrojstvo CARNeta uređuje se ovim Statutom u skladu sa Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)  i Uredbom.

Rad i poslovanje CARNeta organizirani su u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, a to su Ured ravnatelja i odjeli. Odjeli se osnivaju radi objedinjavanja grupe istih ili sličnih poslova u okviru djelatnosti CARNeta, a u svrhu što racionalnijeg i učinkovitijeg poslovanja CARNeta.

Unutarnje ustrojstvo CARNeta detaljnije se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada CARNeta, kojim se određuje broj odjela i njihovi nazivi, načela rada CARNeta, nazivi radnih mjesta, broj izvršitelja, opis poslova i zadataka izvršitelja, te druga pitanja vezana za uređivanje unutarnjeg ustrojstva ustanove, a sve sukladno pozitivnim propisima koji uređuju navedeno područje.

 

IV. TIJELA CARNeta

Članak 14. 

Tijela CARNeta su: Upravno vijeće, ravnatelj i Vijeće korisnika.

Upravno vijeće

Članak 15. 

Upravno vijeće upravlja CARNetom.

Upravno vijeće ima pet članova, predsjednika i četiri člana, od kojih je jedan predstavnik zaposlenika imenovan ili izabran u skladu s propisima o radu, a imenuje ih ministar nadležan za znanost i obrazovanje.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Član Upravnog vijeća može biti razriješen i prije isteka roka od četiri godine, u slučaju da:

 • sam zatraži razrješenje,
 • ne ispunjava dužnosti sukladno odredbama Statuta CARNeta,
 • zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga izgubi sposobnost obnašanja dužnosti, a to bude utvrđeno od strane ovlaštenih osoba ili ustanova,
 • svojim postupanjem i ponašanjem povrijedi dužnost koju obnaša.

Člana Upravnog vijeća koji je predstavnik radnika opoziva tijelo koje ga je imenovalo sukladno propisima kojima se reguliraju radni odnosi.

Članak 16. 

Sjednice Upravnog vijeća priprema, saziva i vodi predsjednik vijeća. U slučaju spriječenosti predsjednika sjednicu može sazvati i voditi član Upravnog vijeća kojega za to ovlasti predsjednik. Sjednicama Upravnog vijeća može prisustvovati ravnatelj CARNeta, koji sudjeluje u radu bez prava glasa.

U iznimnim slučajevima, predsjednik Upravnog vijeća može donijeti odluku da se odluka o važnom i žurnom pitanju donese u pisanom obliku putem elektroničke pošte.

Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i donosi pravovaljane odluke kada su sjednici nazočna najmanje tri člana.

Upravno vijeće donosi odluku većinom glasova svojih članova.

O načinu rada Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu. Poslovnikom o radu Upravnog vijeća detaljnije se propisuje način rada Upravnog vijeća

Članak 17. 

Upravno vijeće:

 • donosi Statut, na prijedlog ravnatelja CARNeta, kao i izmjene i dopune istog  uz  suglasnost Ministarstva,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnik o radu, Pravilnik o načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda, na prijedlog ravnatelja CARNeta,
 • donosi i druge akte i pravilnike na prijedlog ravnatelja CARNeta,
 • donosi programe rada i razvoja CARNeta i nadzire njihovo izvršavanje, uz prethodne konzultacije s ravnateljem CARNeta,
 • odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, uz prethodne konzultacije s ravnateljem CARNeta,
 • daje suglasnost ravnatelju za pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine ili druge imovine, odnosno kod sklapanja drugoga pravnog posla u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna,
 • predlaže osnivaču promjenu djelatnosti,
 • daje osnivaču i ravnatelju CARNeta prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
 • te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, Uredbom i Statutom.

 

Ravnatelj

Članak 18. 

Voditelj CARNeta je ravnatelj.

Ravnatelj zastupa i predstavlja CARNet sukladno zakonu.

Ravnatelja imenuje i razrješava ministar nadležan za znanost i obrazovanje, u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i Statutom CARNeta na mandat od četiri godine temeljem javnog natječaja.

Ista osoba može biti imenovana ravnateljem više puta.

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka mandata sukladno odredbama Zakona o ustanovama.

Članak 19. 

Ravnatelj ima sljedeća posebna prava i obveze:

 • organizira i vodi poslovanje CARNeta,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun CARNeta,
 • zastupa CARNet u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javim ovlastima,
 • predlaže Upravnom vijeću donošenje Statuta, kao i izmjene i dopune Statuta,
 • predlaže Upravnom vijeću donošenje Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada, Pravilnik o radu i Pravilnik o načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda,
 • predlaže Upravnom vijeću programe rada i razvoja CARNeta, kao i financijski plan i godišnji obračun,
 • u pravnim poslovima o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine ili druge imovine, odnosno kod sklapanja drugog pravnog posla samostalno raspolaže imovinom CARNet-a u vrijednosti do 1.000.000,00 kuna,
 • pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine ili druge imovine, odnosno kod sklapanja drugoga pravnog posla u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna može poduzimati uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine ili druge imovine, odnosno kod sklapanja drugoga pravnog posla čija je vrijednost veća od  3.000.000,00 kuna uz suglasnost osnivača,
 • donosi akte i pravilnike, osim akata čije je donošenje u nadležnosti Upravnog vijeća, sukladno članku 16. ovog Statuta,
 • odlučuje o izmjenama financijskog plana tijekom tekuće financijske godine do visine iznosa iz alineje 7. ovog članka,
 • radi rješavanja određenih pitanja iz svog djelokruga može imenovati povjerenstva čiji se broj, sastav, djelokrug, način rada i mandat utvrđuje odlukom o imenovanju,
 • daje pisanu punomoć drugim osobama da zastupaju CARNet u pravnom prometu,
 • izvršava odluke Upravnog vijeća,
 • predlaže Upravnom vijeću mjere za unapređenje rada CARNeta,
 • sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava glasa,
 •  sudjeluje u radu Vijeća korisnika s pravom glasa,
 • odlučuje o zasnivanju radnog odnosa, rasporedu zaposlenika na drugo radno mjesto, te prestanku rada zaposlenika CARNeta sukladno propisima koji uređuju radne odnose,
 • imenuje zamjenika i pomoćnike ravnatelja,
 • izdaje naloge i donosi odluke za korištenje financijskih sredstava i odlučuje o načinu raspodjele prihoda iz članaka 25. i 26. tijekom tekuće financijske godine,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju, Statutom i općim aktima CARNeta.

Članak 20. 

Ravnatelj za svoj rad odgovara ministru nadležnom za znanost i obrazovanje.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća ili osnivača, odnosno tijela kojeg je osnivač odredio, nastupati kao druga ugovorna strana i s CARNetom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

Ravnatelj može dati punomoć pomoćniku ravnatelja i drugoj osobi da zastupaju CARNet u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 21. 

Ravnatelj ima zamjenika te jednog ili više pomoćnika koje imenuje ravnatelj. Zamjenik i pomoćnici ravnatelja imenuju se na mandat koji ne može biti duži od trajanja mandata ravnatelja.

Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u okviru ovlasti ravnatelja i na njega se odgovarajuće primjenjuje odredba ovog Statuta koje se odnose na poslove koje obavlja ravnatelj.

 

Vijeće korisnika

Članak 22. 

Vijeće korisnika je savjetodavno tijelo koje čine predstavnici ustanova članica ugovornih korisnika s CARNetom.

Imenovani predstavnici punopravnih ustanova članica imaju pravo glasa kod donošenja odluka Vijeća korisnika.

U radu Vijeća korisnika sudjeluje i ravnatelj koji ima pravo glasa.

Radom Vijeća korisnika koordinira predsjedništvo koje sačinjavaju predsjednik i četiri člana od kojih je najmanje jedan iz akademske zajednice i najmanje jedan iz sustava školstva.

Predsjedništvo Vijeća korisnika biraju korisnici među sobom.

Vijeće korisnika o svome radu donosi Poslovnik.

Članak 23. 

Vijeće korisnika sastaje se po potrebi, najmanje jednom u dvije godine, a saziva ga predsjednik. Ravnatelj može sazvati sjednicu Vijeća korisnika temeljem pisanog zahtjeva najmanje deset članova Vijeća korisnika s pravom glasa ili tri člana predsjedništva.

Članak 24. 

Vijeće korisnika predlaže mjere za poboljšanje infrastrukture i usluga, teme za istraživanje, obrazovanje, promidžbene teme, pilot istraživanja i slično.

Tehničke uvjete za održavanje sastanka Vijeća korisnika osigurava CARNet.

Troškove prisustvovanja sjednicama Vijeća korisnika snose korisnici sami ili njihove matične ustanove članice.

 

V. IMOVINA I FINANCIRANJE CARNeta

Članak 25. 

Imovinu CARNeta čine:

 • računalno-komunikacijska oprema nabavljena sredstvima Ministarstva za potrebe CARNet projekta i mreže do donošenja Uredbe o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet (NN 23/15),
 • prostorije za obavljanje djelatnosti, veličine 80 m² u Zagrebu, Josipa Marohnića 5,
 • stvari, prava i novčana sredstva koja su nakon stupanja na snagu Uredbe (NN 23/15), stečena radom i poslovanjem CARNeta, kao i ona koja su pribavljena iz drugih izvora.

Sredstva za djelatnost CARNeta osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske i iz vlastitih prihoda.

Sredstvima CARNeta raspolaže Upravno vijeće i ravnatelj u skladu sa zakonom, Uredbom i Statutom.

Članak 26. 

Osim na način propisan člankom 25. ovog Statuta, CARNet može obavljanjem djelatnosti ostvariti i sljedeće prihode:

 • od obavljanja savjetodavnih usluga čiji sadržaj proizlazi iz djelatnosti CARNeta,
 • od izdavanja časopisa i periodičnih publikacija,
 • od obavljanja i organizacije edukativnih djelatnosti,
 • od projektiranja i izgradnje infrastrukture i usluga u području informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija,
 • iz darova, donacija i sličnih oblika pomoći iz zaklada, fondacija, te od pravnih i fizičkih osoba,
 • od naknada za sudjelovanje u međunarodnim projektima u području informacijsko-komunikacijske tehnologije i području obrazovanja,
 • iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Sredstva iz ovog članka koriste na način predviđen godišnjim planom rada, a za pokriće izdataka nastalih obavljanjem djelatnosti CARNeta, za tekuće i kapitalne izdatke, za plaće zaposlenika i nagrađivanje rezultata rada, te za unapređenje i razvoj djelatnosti CARNeta.

 

VI. JAVNOST RADA

Članak 27. 

Djelatnost CARNeta je javna.

O javnosti rada CARNeta skrbi ravnatelj, poštujući propise koji reguliraju područje i način javnosti rada ustanova.

Upravno vijeće dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu CARNeta ministarstvu nadležnom za znanost i obrazovanje.

 

VII. OPĆI AKTI CARNeta

Članak 28. 

Temeljni opći akt CARNeta je statut kojeg donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost Ministarstva.

CARNet ima i druge opće akte kojima se detaljno uređuju pitanja iz djelokruga rada i poslovanja CARNeta, kao i razna statusna i ostala pitanja vezana općenito uz rad CARNeta.

Upravno vijeće donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada CARNeta,  Pravilnik o radu i Pravilnik o načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda.

Opće akte i pravilnike kojima se uređuju ostala pitanja donosi ravnatelj CARNeta.

 

VIII. TAJNOST PODATAKA

Članak 29. 

Zaštita tajnosti podataka u CARNetu pobliže se uređuje posebnim pravilnikom sukladno propisima kojima se uređuje područje tajnosti podataka.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30. 

Ravnatelj i članovi Upravnog vijeća CARNeta te drugih tijela ustanove, koji su imenovani sukladno Uredbi o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet (NN 16/95) nastavljaju s radom do isteka vremena na koje su imenovani.

Članak 31. 

Ostale opće akte CARNet će uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu Uredbe.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objavljivanja na internim Internetskim stranicama CARNeta.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje vrijediti prethodno donesen Statut od 26.2.1996. i sve izmjene i dopune istog.

 

U Zagrebu, 17. srpnja 2015. godine                                                                                              

 

 

                                                                      Sanja Polić

                                                                      Predsjednica Upravnog vijeća CARNeta


 
podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju