prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Članstvo u CARNET mreži za ustanove

Članstvo u CARNET mreži za ustanove

+Otvori sve -Zatvori sve

O članstvu

Članice su CARNET-a ustanove iz sustava znanosti i visoke naobrazbe:

 • sveučilišta i fakulteti u njihovu sastavu
 • druge visokoškolske ustanove
 • znanstveno-istraživački instituti

te osnovnog i srednjega školstva:

 • srednje škole
 • osnovne škole
 • učenički domovi.

Povezivanjem na CARNET mrežu te osiguravanjem potrebne mrežne opreme, znanstvenicima, profesorima, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, studentima i učenicima te ostalim djelatnicima članica omogućen je pristup internetu i korištenje CARNET-ovih usluga.

Kako postati članica?

Spajanje u CARNET mrežu za ustanove iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja

Odluku o članstvu akademske ustanove u CARNET mreži donosi ministar znanosti, obrazovanja i mladih, na temelju Odluke MZOM-a o stjecanju statusa i pravima korisnika CARNET-a. Kako bi ustanova iz akademske zajednice stekla pravo spajanja na internet preko CARNET mreže, potrebno je Ministarstvu poslati popunjeni Obrazac za članstvo u CARNET mreži u kojem obavezno treba naglasiti:

 • opće podatke o ustanovi (obavezno adresu lokacije za koju se traži spajanje)
 • na temelju kojega je akta ustanova osnovana
 • koju vrstu članstva u CARNET mreži traži (punopravno, pridruženo, privremeno)
 • zbog čega je ustanovi potrebno spajanje na CARNET mrežu.

Sve je potrebno potkrijepiti valjanom dokumentacijom, a Obrazac se šalje na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Iznimno, odluku o članstvu može donijeti i Upravno vijeće CARNET-a za ustanove kojima CARNET daje podršku za vrijeme trajanja pilot-projekata.

Nakon što stekne status članice CARNET mreže, ustanova iz akademske zajednice dužna je sklopiti ugovor o članstvu s CARNET-om, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze povezane s korištenjem usluga i resursa te imenovati svoje službene predstavnike u odnosima s CARNET-om:

Spajanje u CARNET mrežu za osnovne i srednje škole te učeničke domove

Odluku o članstvu škole u CARNET mreži također donosi ministar znanosti, obrazovanja i mladih. Kako bi škola postala članica CARNET mreže, potrebno je Ministarstvu poslati popunjeni Obrazac za članstvo u CARNET mreži na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Uz odgovarajući obrazac potrebno je kao dokumentaciju kojom se zahtjev potkrepljuje priložiti i rješenje Ministarstva o dozvoli za rad na traženoj lokaciji, odnosno rješenje o radu u promijenjenim uvjetima za traženu lokaciju.

Nakon što škola ili učenički dom steknu status članice, potpisuje se ugovor s CARNET-om, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze povezane s korištenjem usluga i resursa te je ustanova iz sustava osnovnoga i srednjega školstva dužna imenovati svoje službene predstavnike u odnosima s CARNET-om:

Prava i obveze članica

Spajanjem u CARNET mrežu, a sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o stjecanju statusa i pravima korisnika CARNET-a, članica ostvaruje sljedeća prava:

 • pravo na pristupnu točku u CARNET mrežu
 • pravo prijenosa informacija od pristupne točke u CARNET-u računalnom mrežom unutar Republike Hrvatske i prema svijetu
 • pravo na korištenje pomoći namijenjene krajnjim korisnicima u obliku Službe podrške korisnicima
 • pravo na korištenje CARNET-ovih usluga stručne pomoći u obliku Službe podrške CARNET sistem inženjerima (Helpdeska za sistemce)
 • pravo na korištenje usluga CARNET CERT-a i Abuse službe u slučajevima računalno sigurnosnih incidenata te neprihvatljiva korištenja CARNET resursa.

Prema istoj Odluci Ministarstva svaka članica CARNET-a je dužna:

 • prije spajanja u CARNET mrežu osigurati osnovne uvjete potrebne za spajanje, koji su propisani CARNET-ovim CDA dokumentom CDA0018
 • potpisati ugovor s CARNET-om kojim se definiraju odnosi i međusobne obveze
 • imenovati predstavnike članice za odnose ustanove članice s CARNET-om prema CARNET-ovu dokumentu Odluka o predstavnicima članice u odnosu s CARNET-om
 • sve djelatnike, studente i učenike redovito obavještavati o svim pravima te osigurati pravo uporabe CARNET-ovih resursa kontinuiranim otvaranjem elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr
 • uspostaviti i održavati informacijske servise te objavljivati i ažurirati informacije o djelatnosti ustanove, a u skladu s odlukama Ministarstva i CARNET-a
 • uspostaviti i održavati LDAP imenik za autentikaciju i autorizaciju korisnika
 • ne naplaćivati, ni posredno ni neposredno, pristup CARNET-ovim resursima
 • osigurati da se na području njezine odgovornosti korisnici ponašaju u skladu s Odlukom o prihvatljivom korištenju CARNET mreže CDA0035 te u skladu s ostalim CDA dokumentima.

Ostala prava i obveze članica ovise o kategoriji članstva kojoj ustanova pripada (punopravno, pridruženo ili privremeno), a više detalja o svemu možete pronaći u  Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o stjecanju statusa i pravima korisnika CARNET-a.

Pitanja i odgovori

Što je to CARNET mreža?

CARNET (Hrvatska akademska i istraživačka mreža) je računalna mreža na koju su povezane škole, instituti, fakulteti i ostale ustanove iz sustava znanosti i školstva radi promicanja računalnih tehnologija i mogućnosti koje one nude u svijetu znanosti i obrazovanja. CARNET djeluje pod okriljem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih iz čijega se proračuna i financira.

Tko sve ima pravo pristupa internetu preko CARNET mreže?

Pravo pristupa na CARNET mrežu moguće je koristiti:

 • na razini ustanove koja je članica CARNET-a tako da se ustanova spoji na CARNET mrežu
 • na osobnoj razini preko bežičnoga interneta, kabelskoga interneta ili ADSL-a za spajanje od kuće ako ste učenik, student ili djelatnik ustanove koja je članica CARNET mreže.
Koje ustanove mogu postati članice CARNET mreže?

CARNET je računalna mreža akademske, znanstveno-istraživačke i obrazovne zajednice pa su stoga članice CARNET-a ponajprije ustanove iz sustava znanosti i naobrazbe. To su:

 • sveučilišta i fakulteti u njihovu sastavu
 • ostale visokoškolske ustanove
 • znanstveno-istraživački instituti
 • osnovne i srednje škole.
Kako ustanova može postati članica CARNET-a?

Važno je napomenuti da članstvo u CARNET mreži ne dodjeljuje CARNET, nego ministar znanosti, obrazovanja i mladih na temelju Odluke o stjecanju statusa i pravima korisnika CARNET-a.

Molbu za stjecanje članstva u CARNET mreži stoga je potrebno poslati na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Kako bi korisnicima bilo olakšano traženje članstva u CARNET mreži, CARNET je izradio poseban obrazac koji je potrebno popuniti i ovjeriti od strane ravnatelja/dekana ustanove i poslati Ministarstvu. Na obrascu su navedeni svi podaci koje je potrebno ispuniti:

Potrebno je naglasiti zbog čega je vašoj ustanovi potreban spoj na CARNET mrežu te na kojoj se adresi želite spojiti. Nakon toga, dobit ćete Odluku Ministarstva kojom ćete biti obaviješteni je li udovoljeno vašoj molbi te koju je vrstu članstva vaša ustanova dobila.

Kopiju Odluke dobiva i CARNET. Iznimno, odluku o privremenom članstvu može donijeti Upravno vijeće CARNET-a.

Koje su vrste članstva u CARNET mreži?

Prema već spomenutoj Odluci, ministar znanosti, obrazovanja i mladih može vašoj ustanovi dodijeliti jedno od triju vrsta članstva u CARNET mreži.

Punopravno članstvo – dobivaju ga pravne osobe čija se osnovna djelatnost financira iz proračuna Republike Hrvatske, razdjel Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (javna visoka učilišta, znanstveno-istraživačke pravne osobe i srednje škole). Odluku o stjecanju statusa punopravne članice donosi ministar znanosti, obrazovanja i mladih i stječe se na neodređeno vrijeme.

Pridruženo članstvo – mogu ga dobiti pravne osobe koje svojom djelatnošću doprinose funkcioniranju sustava znanosti i visoke naobrazbe, te prema mišljenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih imaju pravo na takav status. Odluku o stjecanju statusa pridružene članice donosi ministar znanosti i obrazovanja i stječe se na neodređeno vrijeme.

Privremeno članstvo – mogu ga dobiti pravne osobe; posebno ustanove iz sustava zdravstva i kulture, obrazovne ustanove, državna tijela i udruge, kojima se odobrava privremeno spajanje u CARNET mrežu zbog određenih poslova i aktivnosti. Odluku o stjecanju statusa privremene članice donosi ministar znanosti, obrazovanja i mladih ili Upravno vijeće CARNET-a, na temelju suradnje na pilot-projektu s ustanovom i stječe se na određeno vrijeme.

Koje su konkretne razlike s obzirom na vrstu članstva pojedinih članica?

Punopravnim članicama CARNET osigurava i zakupljuje telekomunikacijski vod potreban za spajanje u CARNET mrežu, a dodjeljuje im i komunikacijsku opremu potrebnu za spajanje na CARNET mrežu.

Privremene i pridružene članice dužne su same financirati i nabaviti komunikacijsku opremu, kao i zakupiti TK vod potreban za spajanje, a prema specifikaciji koju određuje CARNET, ako odlukom ministra znanosti, obrazovanja i mladih nije odlučeno drugačije.

Studenti, učenici i djelatnici punopravnih i pridruženih ustanova članica imaju ista prava bez obzira na vrstu članstva (vidi 8.). Privremene članice nemaju pravo ulaska u AAI@EduHr sustav, osim iznimno, ako tako odluči Savjet AAI@EduHr.

Koja prava ostvaruju sve članice CARNET mreže?
 • pravo spajanja na internet preko CARNET mreže čije troškove snosi CARNET
 • pravo na korištenje pomoći namijenjene krajnjim korisnicima u obliku Službe za podršku korisnicima
 • pravo na korištenje CARNET-ovim uslugama, ovisno o vrsti članstva i vrsti ustanove, popis usluga nalazi se ovdje.
Koja prava imaju djelatnici, učenici i studenti punopravnih i pridruženih članica?

Kreiranjem elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr u ustanovi članici CARNET mreže, učenicima, studentima i djelatnicima punopravnih i pridruženih članica CARNET nudi sljedeće usluge:

 • pravo na korištenje CARNET-ovih usluga, ovisno o vrsti članstva i vrsti ustanove, iz koje dolaze; popis usluga nalazi se ovdje.
Što napraviti nakon dobivanja Odluke Ministarstva o članstvu u CARNET mreži?

Primjerak Odluke Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dostavlja i CARNET-ovoj Službi za korisnike, koja potom kontaktira novu članicu i dogovara uvodni sastanak. Na tome sastanku predstavnike članica upoznaje se s pravima i obvezama proisteklima iz stjecanja statusa članice CARNET-a te se dogovara procedura spajanja na CARNET mrežu.

Koje uvjete članica mora ispuniti prije spajanja na CARNET mrežu?

Kako bi što prije krenuli u proces spajanja, neophodno je da ustanova ispuni neke administrativne i tehničke uvjete. Stoga je potrebno što prije:

 1. Imenovati osobe koje će biti zadužene za kontakt s CARNET-om:

Ustanove iz akademske zajednice:

 • osobu za kontakte – CARNET koordinatora
 • osobu za tehnički kontakt – CARNET sistem inženjera.

Ustanove iz sustava školstva:

 • administratora resursa
 • administratora imenika.
 1. Potpisati ugovor s CARNET-om kojim se reguliraju međusobna prava i obveze povezane s korištenjem usluga i resursa. Ugovor ustanovi šalje CARNET nakon održanoga sastanka.
 1. Zadovoljiti minimalne tehničke uvjete potrebne za spajanje na svakoj lokaciji koji su opisani u dokumentu CDA0018.

Nakon zaprimanja imenovanja osoba za kontakt s CARNET-om i obavijesti o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta, CARNET kreće u postupak spajanja ustanove.

Kako imenovati osobe za kontakt s CARNET-om?

Obrasci za imenovanja dostupni su ravnateljima škola u aplikaciji potpis.carnet.hr prilikom odabira “Obrasci” na alatnoj traci ili putem direktne poveznice:

Obrazac za imenovanje Administratora imenika
Obrazac za imenovanje Administratora resursa
Obrazac za imenovanje e-Dnevnik administratora

Ostale obrasce za imenovanje osoba za kontakt s CARNET-om potrebno je ovjerene i potpisane od strane dekana/ravnatelja vaše ustanove poslati na našu adresu:

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Josipa Marohnića 5
10 000 Zagreb

Nakon što zaprimimo imenovanja, kontaktirat ćemo imenovane osobe kako bismo im dali daljnje upute za rad.

Koja je funkcija CARNET koordinatora?

CARNET koordinator osoba je za službeni kontakt CARNET-a i članice, poželjno je posjedovanje organizacijskih sposobnosti kako bi mogla planirati i poticati što bolju primjenu i uporabu CARNET-ovih resursa u ustanovi članici, organizirati korištenje i primjenu navedenih resursa.
Svaka ustanova može imati samo jednoga imenovanog CARNET koordinatora, bez obzira na broj lokacija na kojima se ustanova nalazi.
Nakon što ustanova imenuje novoga CARNET koordinatora, CARNET automatski razrješuje dužnosti osobu koja je prethodno obavljala tu funkciju.

Tko bi trebao obavljati funkciju CARNET koordinatora?

CARNET koordinator osoba je koja obavještava CARNET o svim promjenama i potrebama ustanove, što uključuje administrativne promjene, izvještaj o stanju CARNET-ove opreme u ustanovi, upućivanje zahtjeva prema CARNET-u za nadogradnju komunikacijske opreme ili veze.
Dužnost je CARNET koordinatora, između ostaloga, i informiranje korisnika i uprave ustanove o djelatnosti i aktivnostima CARNET-a, ispunjavanje CARNET-ovih godišnjih izvještaja, podizanje svijesti o koristi informacijske tehnologije u svakodnevnim djelatnostima ustanove (aktivnije korištenje IKT-a) te suradnja s upravom i sistem inženjerom radi optimalna korištenja opreme i postizanjem kvalitete usluga za korisnike CARNET-a. Koordinatori svih ustanova aktivno sudjeluju u radu Vijeća korisnika, savjetodavno tijelo ravnatelja CARNET-a.

Koja je funkcija CARNET sistem inženjera?

CARNET sistem inženjer osoba je s adekvatnim tehničkim obrazovanjem i iskustvom u radu s računalnim tehnologijama, preko koje CARNET ostvaruje tehničke kontakte u vezi s računalno-komunikacijskim resursima, koje je CARNET stavio na raspolaganje članici. Jedno je od zaduženja sistem inženjera briga o održavanju CARNET-ove opreme smještene u ustanovi.
Svaka ustanova može imati samo jednoga imenovanog CARNET sistem inženjera, bez obzira na broj lokacija na kojima se ustanova nalazi.
Nakon što ustanova imenuje novoga CARNET sistem inženjera, CARNET automatski razrješuje dužnosti osobu koja je prethodno obavljala tu funkciju.

Koja je funkcija administratora imenika?

Administrator imenika službeni je predstavnik škole koji mora biti djelatnik članice, a imenovao ga je ravnatelj. Administrator imenika je funkcija povezana s odnosima CARNET-a i članice te nije radno mjesto. Administrator je dužan poštivati i primjenjivati odluke i uvažavati preporuke koje donosi CARNET, a odnose se na CARNET-ove resurse stavljene na raspolaganje članici.
Administrator imenika je administrativna osoba u školi zadužena za ažuriranje LDAP imenika. Ažurnost imenika od iznimne je važnosti, jer imenik je dio jedinstvene autentikacijske i autorizacijske infrastrukture (AAI). Preporuka je da administrator bude djelatnik škole, koji je i inače zadužen za održavanje popisa učenika, to jest netko od administrativnoga osoblja škole.

Administrator na početku svake školske godine ažurira imenik, to jest dodaje elektroničke identitete u sustavu AAI@EduHr novih učenika i nastavnoga osoblja, a korisnike koji više nemaju status učenika ili djelatnika škole briše iz baze podataka. Osim obveze godišnjega ažuriranja imenika, administrator je imenika obvezan po nastupu promjena ažurirati stanje imenika (npr. dolazak/odlazak novog nastavnoga osoblja ili učenika u/iz škole).

Koja je funkcija administratora resursa?

Administrator resursa službeni je predstavnik škole i mora biti djelatnik članice, a imenovao ga je na tu funkciju ravnatelj. Administrator resursa dužan je poštivati i primjenjivati odluke i uvažavati preporuke koje donosi CARNET, a odnose se na CARNET-ove resurse stavljene na raspolaganje članici.

Administrator resursa informatički je obrazovana osoba zadužena za dodjeljivanje resursa krajnjim korisnicima, a može dodjeljivati samo one resurse koje je njegovoj školi na raspolaganje stavio CARNET i to samo korisnicima njegove škole. On u ime škole može prema CARNET-u postavljati zahtjeve za dodatnim resursima te ostvarivati tehničke kontakte u vezi s računalno-komunikacijskim resursima, koje je CARNET stavio na raspolaganje članici. Ako članica ima veći broj osoba, suradnika ili ustanova koji se brinu za računalno-komunikacijsku i informacijsku infrastrukturu članice, službeno je imenovani administrator resursa isključivo osoba preko koje se ostvaruju tehnički kontakti između članice i CARNET-a. On je u ime članice odgovoran za ispravnost i stabilnost funkcioniranja resursa, koje je CARNET stavio na raspolaganje članici, kao i za opće tehničko i sigurnosno stanje računalno-komunikacijskoga sustava članice spojene u CARNET mrežu.

Kako razriješiti CARNET sistem inženjera i CARNET koordinatora ili administratora imenika i administratora resursa?

Svaka ustanova može imati samo jednoga CARNET koordinatora i jednoga CARNET sistem inženjera ili jednoga administratora resursa i administratora imenika pa se svakim novim imenovanjem automatski razrješuje staroga. Stoga nije potrebno službeno razrješenje.

Dobili ste Odluku o spajanju i zadovoljili minimalne tehničke uvjete. Zašto se tako dugo čeka spajanje na CARNET mrežu?

Nakon dobivanja obavijesti o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta u ustanovi i zaprimanja imenovanja osoba za kontakt, CARNET odmah kreće u pregovore o načinu i mogućnostima spajanja s telekomunikacijskim operaterima. Međutim sama realizacija ovisi o CARNET-ovu proračunu i procesu nabave. Do zastoja može doći i zbog nepostojanja adekvatne telekomunikacijske infrastrukture kojom bi se lokacija spojila.

Gdje poslati obavijest da je vaša ustanova ispunila minimalne tehničke uvjete?

Nakon što ustanova ispuni minimalne tehničke uvjete propisane u dokumentu CDA0018 te je tako spremna za spajanje na CARNET mrežu, nije potrebno slati dopis CARNET-u, nego je dovoljno o tome e-porukom obavijestiti Službu za korisnike na helpdesk@carnet.hr.

Ima li članica pravo na spajanja više dodatnih lokacija u CARNET mrežu?

Bez obzira na vrstu članstva, članice CARNET-a imaju pravo na spajanje neograničena broja dodatnih lokacija u CARNET mrežu. Odluku o uvrštenju dodatne lokacije u planove priključenja u CARNET mrežu donosi ministar znanosti i obrazovanja, i to pojedinačno za svaku dodatnu lokaciju.

Kako zatražiti spajanje dodatne lokacije u CARNET mrežu?

Odluku o uvrštenju dodatne lokacije u planove priključenja u CARNET mrežu donosi ministar znanosti i obrazovanja.
Kako biste zatražili od Ministarstva spajanje dodatne lokacije/dodatnih lokacija, potrebno je ispuniti obrazac i poslati ga na adresu navedenu u obrascu. Ako je riječ o preseljenju ustanove s jedne lokacije na drugu, na obrascu je potrebno navesti s koje se lokacije ustanova seli kako bi mogli preseliti zakupljene vodove kod operatera te obavezno adresu lokacije/lokacija za koje se traži spajanje.

Uz odgovarajući obrazac potrebno je kao dokumentaciju kojom se zahtjev potkrepljuje priložiti i rješenje Ministarstva o dozvoli za rad na traženoj lokaciji, odnosno rješenje o radu u promijenjenim uvjetima za traženu lokaciju.

Što napraviti nakon što se dobije Odluka o spajanju dodatne lokacije?

Primjerak Odluke dobiva i CARNET-ova Služba za korisnike, koja će obavijestiti predstavnike članice o uvjetima koje je potrebno zadovoljiti kako bi proces spajanja što prije započeo (CDA0018). Dalje je procedura jednaka kao i za spajanje osnovne lokacije – kada CARNET koordinator putem e-adrese helpdesk@carnet.hr obavijesti CARNET da su uvjeti zadovoljeni i započet će proces spajanja.

Što napraviti ako se ustanova seli na drugu lokaciju?

Ako se članica CARNET mreže seli na drugu lokaciju, dužna je podnijeti zahtjev za promjenu lokacije Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Zahtjev se podnosi ispunjavanjem: 

Za preseljenje lokacije škole ili učeničkoga doma, uz odgovarajući obrazac potrebno je kao dokumentaciju kojom se zahtjev potkrepljuje, priložiti i rješenje Ministarstva o dozvoli za rad na traženoj lokaciji, odnosno rješenje o radu u promijenjenim uvjetima za traženu lokaciju.

Nakon što i ustanova i CARNET dobiju Odluku Ministarstva, procedura je jednaka kao i za spajanje osnovne lokacije.

Dodjeljuje li CARNET računalnu opremu svojim ustanovama članicama?

CARNET svojim članicama ne dodjeljuje računalnu opremu.

Kako izgleda suradnja ustanove članice i CARNET-a?

I ustanova i CARNET dužni su poštovati uredbe potpisanoga ugovora kojim se osigurava najviša kvaliteta suradnje. To između ostaloga podrazumijeva da bi svaka ustanova članica CARNET-a trebala:

 • osigurati pravo uporabe CARNET-ovih resursa i omogućiti kontinuirano otvaranje elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr
 • sve svoje korisnike (djelatnike, studente, učenike) redovito obavještavati o uslugama i pravilima CARNET-a
 • omogućiti promociju i prezentaciju CARNET-ovih aktivnosti i djelatnosti u ustanovi
 • sprečavati korištenje CARNET-ovih usluga radi ugrožavanja drugih sustava na internetu
 • uspostaviti i održavati www i imenički servis
 • objavljivati i ažurirati informacije o djelatnosti ustanove te spriječiti korištenje informacijskih servisa ustanove od trećih osoba
 • obavještavati CARNET o svim tehničkim nadogradnjama postojeće lokalne računalne infrastrukture, koje omogućuju dodatni pristup resursima koje CARNET nudi članici
 • ustanova iz akademske zajednice obvezna je imati ažurirani DNS poslužitelj za ustanovu, imenički (LDAP) poslužitelj i RADIUS poslužitelj
 • imati antivirusnu zaštitu odlazne elektroničke pošte
 • ustanova ne smije ni posredno ni neposredno naplaćivati pristup i uporabu CARNET-ovih resursa te ne smije dopustiti korištenje informacijskim servisima ustanove u komercijalne svrhe.
Što su to godišnji izvještaji i tko ih treba popunjavati?

Godišnji su izvještaji anketa koju Služba za korisnike provodi radi praćenja zadovoljstva korisnika i mogućnosti uvođenja novih tehnologija i usluga u CARNET mrežu. Prema ugovoru između CARNET-a i ustanova članica, godišnje izvještaje dužni su ispunjavati CARNET koordinatori i administratori resursa. Na temelju izvještaja CARNET i Ministarstvo nastoje poboljšati svoje usluge, prate potrebu primjene određenih tehnologija i iskorištenost dodijeljenih resursa.

U kojemu slučaju prestaje članstvo u CARNET mreži?

Status članice CARNET-a prestaje na jedan od sljedećih načina:

 • Odlukom ministra znanosti i obrazovanja ako članica prestane zadovoljavati neki od uvjeta na osnovi kojega je dobila status CARNET članice
 • istekom vremenskoga roka na koji je članica dobila status (za privremene članice)
 • ako ustanova ne zadovolji uvjet ili prekrši odredbe međusobnoga ugovora članice i CARNET-a
 • Odlukom Upravnoga vijeća CARNET-a (za privremene članice koje su status stekle odlukom Upravnoga vijeća).
Komu se obratiti ako u ustanovi imamo probleme s vezom na CARNET?

U slučaju problema s vezom na CARNET mrežu potrebno je kontaktirati Službu za podršku korisnicima e-porukom na helpdesk@carnet.hr ili telefonom +385 1 6661 555.

Komu se obratiti u slučaju dodatnih pitanja?

U slučaju dodatnih pitanja potrebno je obratiti se Službi za podršku korisnicima e-porukom na helpdesk@carnet.hr ili telefonom +385 1 6661 555.