prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Organizacija

+Otvori sve -Zatvori sve

Organizacija

Djelovanje CARNET-a ostvaruje se nizom uzajamno povezanih servisa i projekata objedinjenih u devet sektora:

 • Sektor podrške poslovanju ustanove
 • Sektor mrežne infrastrukture
 • Sektor računalne infrastrukture i servisa
 • Sektor – Nacionalni CERT
 • Sektor nacionalnih servisa i podrške
 • Sektor podrške obrazovanju
 • Sektor za umjetnu inteligenciju
 • Sektor – Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti
 • poseban Sektor čini Ured ravnatelja.

CARNET-ova tijela su: Upravno vijeće, ravnatelj i Vijeće korisnika.

Upravno vijeće zastupa interese osnivača CARNET-a, Vlade Republike Hrvatske. Članove Upravnoga vijeća imenuje ministar znanosti,  obrazovanja i mladih. 

Od 14. srpnja 2023. godine Upravno vijeće djeluje u sastavu:

 • prof. dr. sc. Drago Žagar, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 • prof. dr. sc. Marin Golub, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • Božo Pavičin, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
 • Katarina Matasić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
 • Ivica Markulin, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, predstavnik zaposlenika.

Predsjednikom Upravnoga vijeća imenovan je prof. dr. sc. Drago Žagar, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Izvršno povjerenstvo CARNET-a koordinira kratkoročno i dugoročno planiranje, donosi odluke o organizaciji poslovanja i odgovorno je za odnose s Vladinim tijelima, korisnicima, partnerima i javnosti, a čine ga:

 • ravnatelj, Hrvoje Puljiz
 • zamjenik ravnatelja, Ivan Šabić
 • pomoćnici ravnatelja: Gabrijela Bagarić, Andreja Bekavac, Juraj Bilić, Nataša Glavor, Tomislav Gotovac, Mirna Ljubić Tustonjić, Vlatka Marčan, Tihomir Markulin, Aleksandra Mudrinić Ribić, Darko Parić, Goran Škvarč.

Ravnatelj koordinira aktivnosti na razini cijele ustanove i izvan nje te zastupa i predstavlja CARNET u javnosti.
Ministar znanosti, obrazovanja i mladih prof. dr. sc. Radovan Fuchs imenovao je Hrvoja Puljiza za ravnatelja CARNET-a na razdoblje od četiri godine. 

Vijeće korisnika čine CARNET koordinatori ustanova članica, koji predstavljaju korisnike iz akademske zajednice, administratori resursa na školama, kao predstavnici ustanova iz sustava školstva te ravnatelj CARNET-a.

Ured ravnatelja

Ured ravnatelja poseban je sektor CARNET-a koji rukovodi, koordinira i organizira poslovanje ustanove. Uredom rukovode ravnatelj i zamjenik ravnatelja CARNET-a dok pomoćnici ravnatelja koordiniraju i organiziraju poslovanje ostalih sektora i ključnih segmenata djelovanja ustanove. Ravnatelj koordinira aktivnosti na razini cijele ustanove i izvan nje te zastupa i predstavlja CARNET u javnosti.

Ured ravnatelja nadzire zakonitost i pravodobnost izvršavanja poslova i poduzima mjere za osiguravanje učinkovitosti u radu, raspoređuje poslove i daje naputke za rad, brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti određene zakonom.

U Uredu ravnatelja djeluju četiri pomoćnika ravnatelja:

 • pomoćnik ravnatelja za informacijsku sigurnost
 • pomoćnik ravnatelja za kontrolu kvalitete i procesa poslovanja
 • pomoćnik ravnatelja za međunarodnu suradnju
 • pomoćnik ravnatelja za unutarnju reviziju.

Ured obuhvaća i jednu službu te dva samostalna odjela:

 • Služba za projekte Europske unije
 • Samostalni odjel za komunikacije
 • Samostalni odjel za ljudske potencijale.

Pri Uredu ravnatelja koordiniraju se sljedeće aktivnosti:

 • koordiniranje informacijske sigurnosti
 • koordiniranje poslova s javnom upravom
 • kontrola kvalitete i procesa poslovanja
 • međunarodna suradnja
 • unutarnja revizija 
 • vođenje i koordiniranje projekata financiranih iz fondova Europske unije
 • odnosi s javnošću 
 • godišnja konferencija za korisnike
 • ​marketinške aktivnosti i potpora događanjima
 • upravljanje ljudskim resursima i kadrovski poslovi
 • posebni informacijski servisi i aktivnosti vezane uz posebne programe.

Koordinacija informacijske sigurnosti uključuje nadzor i upravljanje programom informacijske sigurnosti u CARNET-u, odnosno nadzor organizacije, provedbe i učinkovitosti propisanih mjera i standarda informacijske sigurnosti. Važan dio aktivnosti čine koordinacija, edukacija i savjetovanje u provedbi mjera i standarda informacijske sigurnosti za područja sigurnosti podataka, informacijskih sustava te sigurnosti poslovne suradnje.  

Kontrola kvalitete i procesa poslovanja obuhvaća upravljanje sustavima i sudjelovanje u donošenju standarda, planova i tehnoloških rješenja za sustave te kontinuirano unaprjeđenje sustava ustanove.

Koordiniranje poslova s javnom upravom uključuje strateško planiranje, zagovaranje te aktivno sudjelovanje u projektima koji unapređuju integraciju tehnologije kako bi poboljšali obrazovanje, istraživanje i inovacije unutar zemlje. CARNET djeluje kao ključna veza između akademske zajednice, istraživačkih institucija i javne uprave kako bi unaprijedio opću digitalnu infrastrukturu i krajolik dijeljenja znanja u Hrvatskoj. To uključuje zagovaranje politika za implementaciju najsuvremenijih tehnologija u obrazovanje, istraživanje i inovacije te sudjelovanje u razvoju strategija i inicijativa koje koriste ekspertizu CARNET-a kako bi poboljšale učinkovitost javnih usluga. Dodatno, CARNET sudjeluje u suradničkim projektima usmjerenim na rješavanje digitalnih izazova u obrazovanju, poput platformi za e-učenje, kibernetičku sigurnost i upravljanja podacima.

Ured ravnatelja koordinira i poslove međunarodne suradnje ustanove te sudjeluje u nizu međunarodnih aktivnosti. Riječ je o praćenju aktivnosti drugih akademskih mreža u Europi, sudjelovanju u radu međunarodnih organizacija koje okupljaju nacionalne, obrazovne, akademske i istraživačke mreže. Pored toga, CARNET potiče uključivanje hrvatske akademske zajednice u međunarodne projekte iz područja istraživanja i primjene informacijskih tehnologija te daje koordinacijsku potporu sudjelovanju CARNET-ovih zaposlenika u međunarodnim projektima.

Unutarnja revizija i kontrola procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvronost sustava unutarnjih kontrola te osigurava potrebnu razinu sigurnosti kako bi omogućila provođenje procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem. Dodatno, unutarnja revizija obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa te daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola. 

Vođenje i koordiniranje projekata financiranih iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja podrazumijeva uključivanje u međunarodna partnerstva i međunarodne projekte, izgradnju ljudskih i administrativnih kapaciteta za sudjelovanje u strukturnim i drugim programima nakon ulaska RH u EU te sufinanciranje postojećih i novih usluga CARNET-a iz EU fondova.

Odnosi s javnošću CARNET-a obuhvaćaju izradu i provedbu komunikacijskih strategija, projekata i aktivnosti s ciljem osvještavanja različitih javnosti o radu ustanove te osiguravanja dostupnosti informacija u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Marketinške aktivnosti i potpora događanjima CARNET-a uključuju vizualno oblikovanje i produkciju različitih materijala te promociju ustanove i njezinih usluga.

CARNET-ova konferencija za korisnike – CUC je najveća obrazovna konferencija u Hrvatskoj. Trenutačno, CARNET organizira godišnju konferenciju za korisnike iz osnovnih i srednjih škola te konferenciju za sudionike iz akademske zajednice. Konferencije su središnje mjesto razmjene znanja i iskustava u korištenju digitane tehnologije u obrazovanju. 

Upravljanje ljudskim resursima i kadrovski poslovi u CARNET-u podrazumijeva niz međusobno povezanih aktivnosti i zadataka usmjerenih na osiguranje adekvatnog broja i strukture zaposlenih, njihovih znanja, vještina, interesa, motivacije te oblika ponašanja potrebnih za ostvarivanje aktualnih, razvojnih i strateških ciljeva kroz razvoj individualnih sposobnosti svakog zaposlenika.

Sektor mrežne infrastrukture

Aktivnosti Sektora mrežne infrastrukture povezane su s izgradnjom i održavanjem infrastrukture CARNET mreže te uz istraživanje i implementaciju novih mrežnih tehnologija.

Sektor mrežne infrastrukture organiziran je u tri službe:

 • Mrežni servisi
 • Pristupna mrežna infrastruktura
 • Održavanje mreže.

Služba za mrežne servise odgovorna je za razvoj, održavanje i sigurnost okosnice CARNET mreže, podatkovnih centara te povezanog nadzornog i upravljačkog sustava. Poslovi službe obuhvaćaju uspostavu i održavanje mrežnih usluga u okosnici mreže, povezivanje CARNET mreže s vanjskim mrežama (internet, GÉANT, CIX) te razvoj i prilagodbu alata za nadzor i upravljanje mrežom temeljenih na otvorenom kodu.

Služba za pristupnu mrežnu infrastrukturu odgovorna je za planiranje i tehničku realizaciju veza prema lokacijama CARNET-ovih ustanova kao i za financijske i pravne aspekte poslovanja u Sektora. Poslovi službe obuhvaćaju intenzivnu suradnju s vanjskim davateljima telekomunikacijskih usluga, ispitivanje mogućnosti za povezivanje lokacija ustanova članica i ustanova ministarstava na CARNET mrežu, pripremu i realizaciju ugovora vezanih uz Sektor mrežne infrastrukture, dodjelu javnog IP adresnog prostora, implementaciju i održavanje aktivne mrežne opreme za potrebe spajanja ustanova.

Služba za održavanje mreže odgovorna je za nadzor rada CARNET mreže i mrežnih usluga te pruža podršku korisnicima CARNET mreže. Poslovi službe obuhvaćaju nadzor i održavanje pristupnog dijela CARNET mreže (nadogradnja opreme), cjelokupni nadzor svih produkcijskih uređaja, servisa i veza u CARNET mreži, te eskalaciju poteškoća s povezanosti ustanove članice i ostalih ustanova ministarstava davatelju telekomunikacijske usluge.

Sektor računalne infrastrukture i servisa

Sektor računalne infrastrukture i servisa obavlja poslove vezane su uz razvoj i održavanje središnje računalne i podatkovne infrastrukture, podršku za multimedijalne i video konferencijske usluge, pružanje sistemske potpore ustanovama članicama i razvoj usluga.

Poslovi koji se obavljaju unutar Sektora računalne infrastrukture i servisa su:

 • briga o nizu administrativnih i tehničkih usluga koje CARNET pruža svojim ustanovama članicama
 • pružanje usluge sistemskog održavanja CARNET-ovih javnih servisa kao što su NISpVU (Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta), NISpuSŠ (Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole), IFIS (Integrirani financijski informacijski sustav), e-Dnevnik (elektronska razredbena knjiga), CARNET id (Hosting usluga za srednje i osnovne škole), sustav filtriranja nepoćudnog sadržaja za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i druge interne računalne sustave koje CARNET koristi u svom poslovanju
 • pružanje usluge videokonferencije i multimedijalne usluge
 • projektiranje, razvoj, održavanje aplikativnih rješenja koja us značajna komponenta brojnih CARNET-ovih usluga, provodi se revizija i daje se podrška ostalim odjelima u procesu osmišljavanja, razvoja, održavanja usluga iz njihove domene djelovanja

Sektor računalne infrastrukture i servisa organiziran je u tri službe:

 • Služba za infrastrukturu
 • Služba za razvoj usluga
 • Služba za infrastrukturne projekte i multimediju

Služba za infrastrukturu pruža usluge održavanja i unaprijeđivanja sistemske infrastrukture CARNET-ovih javnih servisa kao što su:

 • e-Dnevnik (elektronska razredbena knjiga)
 • CARNET id (upravljanje imenikom, elektroničkom poštom i mrežnim stranicama osnovne i srednje škole)
 • NISpVU (Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta)
 • NISpuSŠ (Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole)
 • Sustav filtriranja nepoćudnih sadržaja za učenike osnovnih i srednjih škola
 • IFIS (Integrirani financijski informacijski sustav)
 • interne računalne sustave koje CARNET koristi u svom poslovanju.

Služba također pruža usluge udomljavanja raznih informacijskih servisa od nacionalne važnosti, kao i za nekoliko ministarstava Republike Hrvatske.

Pored navedenih usluga tu su i Helpdesk za sistem inženjere (sys.help), usluga virtualnih poslužitelja za ustanove članice (VPU), izrada i održavanje portala za sistem inženjere (sys.portal), usluga udaljene sigurnosne pohrane podataka (sys.backup), usluga pravljanja domenama članica (sys.dns), nadzor poslužitelja (sys.monitor), izrada i održavanje CARNET-ove Debian Linux distribucije prilagođene potrebama sistem inženjera na ustanovama članicama. U aktivnosti službe uključen je i angažman eksperata u međunarodnim projektima kao što je GÉANT 4.

Služba za razvoj usluga bavi se projektiranjem, razvojem i održavanjem aplikativnih rješenja koja su značajna komponenta brojnih CARNET-ovih usluga. Između ostalih, to su e-Dnevnik, e-Građani mToken, Javni poslužitelj, upravljanje sadržajem za mrežne stranice škola, razvoj aplikacije za upravljanje registarom .hr domena, aplikacije za interno poslovanje i sl.

Osim razvojem novih, služba se bavi i revizijom postojećih usluga, kao i podrškom ostalim odjelima u procesu osmišljavanja, razvoja i održavanja usluga iz njihove domene djelovanja.

Služba za infrastrukturne projekte i multimediju definira i osigurava standardizaciju kvalitete CARNET-ovih ključnih usluga na tehničkoj razini, resurse potrebne za njihovu realizaciju, smjernice za integraciju s ostalim sustavima i servisima, standardizaciju i praćenje sigurnosti usluga te uspostavu nadzora rada. Glavni cilj službe je uspostaviti procese i provoditi aktivnosti kojima će se osigurati cjelovitost i kvaliteta tehničke izvedbe projekata i stalnih servisa namijenjenih krajnjim korisnicima. Služba u suradnji s ostalim CARNET-ovim odjelima razvija, definira, uspostavlja, održava i unaprjeđuje ključne CARNET-ove internetske  servise, planira i osigurava tehničke resurse potrebne za njihovu realizaciju, daje smjernice za integraciju s ostalim sustavima i servisima te nadzire i prati sigurnost njihovog funkcioniranja.
U dijelu aktivnosti vezanih uz multimediju služba obavlja usluge uspostave i održavanja videokonferencija, webinara i ostalih multimedijalnih usluga za  kolaboraciju putem mreže, primjerice korištenjem zajedničke radne ploče, porukama, dijeljenja sadržaja ekrana, prozora ili pojedinih aplikacija, prijenosa  govora i slike, anketa i drugih kolaboracijskih mogućnosti.

Sektor podrške obrazovanju

Osnaživanje i podrška obrazovnoj zajednici za integraciju i primjenu digitalnih tehnologija u poslovnim i obrazovnim procesima. 

Sektor podrške obrazovanju kroz sustavnu edukaciju, razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja, obrazovnih usluga i servisa i inovativnih pristupa osnažuje obrazovnu i akademsku zajednicu za svrsishodno i učinkovito korištenje digitalnih tehnologija u proces učenja i poučavanja. Aktivnosti Sektora usmjerene su na osnaživanje obrazovne zajednice s ciljem njezinog digitalnog sazrijevanja, kroz kontinuiranu podršku, umrežavanje i edukaciju o načinima implementacije tehnologije i online sadržaja u proces učenja i poučavanja te kroz kontinuirana istraživanja i implementaciju obrazovnih tehnologija prikladnih za hrvatski obrazovni kontekst. 

Sektor podrške obrazovanju organiziran je u dvije Službe i četiri Odjela: 

 • Služba za istraživanje i razvoj digitalnih obrazovnih tehnologija u nastajanju
  • Odjel za istraživanje digitalnih tehnologija u obrazovanju 
  • Odjel za razvoj koncepata e-učenja 
 • Služba za razvoj i implementaciju e-obrazovanja
  • Odjel za integraciju inovacija 
  • Odjel za razvoj i podršku obrazovnim tehnologijama 

Aktivnosti Službe za istraživanje i razvoj digitalnih obrazovnih tehnologija u nastajanju usmjerene su na istraživanje, razvoj i implementaciju inovativnih digitalnih obrazovnih sadržaja. Kroz razvoj različitih vrsta obrazovnih interaktivnih i multimedijskih sadržaja korisnicima je omogućen pristup kvalitetnim recenziranim sadržajima koji svrsishodno podržavaju proces učenja. Na temelju tog iskustva, a uz praćenja tehnologija u nastajanju cilj je korisnicima ponuditi kvalitetne i inovativne digitalne obrazovne sadržaje koje bismo razvijali u smjeru podržavanja personaliziranog učenja, praćenja postignuća korisnika i prilagođavanja sadržaja prema individualnim potrebama korisnika. Služba će se baviti i aktivnostima testiranja i evaluacija digitalnih obrazovnih platformi i sustava kako bi se osigurala njihova funkcionalnost, sigurnost i intuitivnost korisničkog sučelja. Uz navedeno obrazovat će se korisnici za samostalnu izradu digitalnih obrazovnih sadržaja te će se izraditi portala za digitalno obrazovanje i tehnologije u nastajanju koji će biti ključno središte informacija, znanja i povezivanja korisnika u području suvremenog obrazovanja u digitalnom okruženju.  

Odjel za istraživanje digitalnih tehnologija u obrazovanju istražuje primjenu digitalnih tehnologija namijenjenih obrazovanju praćenjem razvoja i trendova te ispitivanjem potreba CARNET-ovih korisnika/ca te dionika/ca. Na temelju zaključaka, preporuka i smjernica izvedenih iz rezultata provedenih istraživanja pruža podršku pri usmjeravanju CARNET-ovih projekata i servisa, te podiže svijest o svjetskim trendovima na području primjene tehnologije u obrazovanju. Pri osmišljavanju nacrta i odabiru metodologije pojedinog istraživanja Odjel je usmjeren na kombiniranje metodoloških pristupa i instrumenata prikupljanja podataka, a pri postavljanju istraživačkih pitanja podržava interdisciplinarno proučavanje društvenih promjena uzrokovanih primjenom digitalnih tehnologija. U okviru svoga djelovanja Odjel surađuje s domaćim i međunarodnim istraživačkim ustanovama koje istražuju djelovanje digitalnih tehnologija na transformaciju i unapređenje obrazovnih ustanova, kao i na djelatnike/ce, učenike/ce, studente/ice te ostale dionike/ce sustava odgoja, obrazovanja i znanosti. 

Odjel za razvoj koncepata e-učenja proučava razvoj i primjenu tehnologija e-učenja u obrazovanju, s posebnim naglaskom na alate umjetne inteligencije koji se primjenjuju ili se mogu primjenjivati za učenje i poučavanje. Temeljem recentnih spoznaja, rezultata istraživanja i primjera iz prakse, Odjel stvara nove ideje, metode i nacrte za implementaciju umjetne inteligencije u proces obrazovanja, vodeći pri tom brigu o etičkim aspektima. Primarno se u svom radu bavi adaptivnim učenjem. Adaptivno je ono učenje koje prilagođava nastavne sadržaje, metode i aktivnosti individualnim potrebama i mogućnostima učenika/ca, čime unapređuje proces učenja. Prednosti adaptivnog učenja ujedno su i ciljevi Odjela za razvoj koncepata e-učenja, a oni obuhvaćaju: maksimalno postizanje ishoda učenja svakog/e učenika/ce, s naglaskom na učenike/ce s teškoćama i darovite učenike/ce; povećanje efikasnosti i efektivnosti učenja; povećanje motivacije i angažmana učenika/ca; jačanje inkluzivnosti obrazovanja individualiziranim pristupom pružanja podrške u učenju te brzina i dostupnost pružanja podrške u učenju i poučavanju. Odjel za razvoj koncepata e-učenja obuhvaća Odsjek za analitiku učenja i Odsjek za analizu koncepata e-učenja. Odjel usko surađuje sa stručnjacima/kinjama i stručnim timovima iz područja informacijske tehnologije, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, pedagogije, psihologije, edukacijske rehabilitacije i metodike nastave. 

Aktivnosti Službe za razvoj i implementaciju e-obrazovanja usmjerene su na razvoj digitalnih kompetencija obrazovne, akademske, ali i šire zajednice. Kroz razvoj različitih vrsta obrazovnih sadržaja za samoučenje te provedbu različitih oblika obrazovnih aktivnosti kao što su radionice, webinari, virtualne radionice, e-tečajevi i dr. omogućeno je stjecanje kompetencija i osnaživanje CARNET-ovih korisnika/ca za svrsishodnu primjenu digitalnih tehnologija u poslovnim i obrazovnim procesima. Uz razvoj digitalnih kompetencija, obrazovne aktivnosti imaju za cilj i diseminaciju znanja u području e-učenja, CARNET-ovih sadržaja i usluga te razmjenu informacija i iskustava s korisnicima. Služba prati istraživanja i trendove vezano za razvoj suvremenih pristupa učenju i poučavanju uz podršku digitalnih tehnologija kao i trendove u obrazovanju odraslih kako bi svojim korisnicima ponudila najprimjerenije oblike obrazovanja.  

Odjel za integraciju inovacija zadužen je za usklađivanje novih ideja, tehnologija i procesa s postojećim poslovnim i obrazovnim modelima i strukturama. Glavna svrha odjela je olakšati pristup naprednoj tehnologiji te biti podrška inovacijama unutar obrazovnog sustava kako bi se potaknula konkurentnost i unaprijedili obrazovni procesi. Odjel kontinuirano radi na promociji inovativnih programskih rješenja i ostvarenju njihovog potencijala u znanstveno-nastavnom okruženju kao podlozi za unaprjeđenje suvremenog obrazovnog ekosustava koji potiče daljnju inovaciju i rast. Ključne aktivnosti Odjela uključuju evaluaciju inovativnih ideja i tehnologija, identifikaciju mogućih izazova ili prepreka u njihovoj integraciji te osmišljavanje strategija za njihovo implementiranje u postojeće nastavne procese.Također, Odjel za integraciju inovacija intenzivno surađuje s ostalim sektorima unutar CARNET-a kako bi se osiguralo da predložena rješenja odgovaraju specifičnim zahtjevima djelatnosti i potrebama korisnika. U nadležnosti odjela je i organizacija informativno – obrazovnih aktivnosti i edukacija s ciljem osvještavanja o mogućnostima digitalne obrazovne tehnologija u kontekstu njihove primjene u području obrazovanja, ali i za stjecanje digitalnih kompetencija potrebnih za život i rad u digitalnom dobu. 

Odjel za razvoj i podršku obrazovnim tehnologijama promiče inovativne pristupe učenju i poučavanju uz primjenu digitalne tehnologije u hrvatskoj obrazovnoj i akademskoj zajednici. Naša svrha je pružiti podršku i resurse koji omogućavaju napredak obrazovanja kroz učinkovitu integraciju tehnologije. Naše aktivnosti uključuju: 

 • Praćenje najnovijih tehnoloških trendova u području obrazovnih tehnologija 
 • Razvoj i implementacija aplikacija i platformi koje podržavaju učenje, poučavanje, dostupnost obrazovnih sadržaja i stručno usavršavanje nastavnika/ca 
 • Konstantno unaprjeđenje aplikacija i platformi u skladu s povratnim informacijama i potrebama korisnika/ca i tehnološkim razvojem 
 • Pružanje savjetodavnih usluga obrazovnim institucijama u vezi s implementacijom ponuđenih tehnoloških rješenja 
 • Tehnička podrška za nastavno osoblje pri korištenju ponuđenih tehnoloških rješenja 
 • Promoviranje inovativnih digitalnih alata i praksi primjene obrazovnih tehnologija 
 • Održavanje radionica, webinara i predavanja za nastavno osoblje o primjeni obrazovnih tehnologija s fokusom na ponuđena tehnološka rješenja 
 • Suradnja s obrazovnim institucijama, udrugama, projektima i nastavnicima kako bi se omogućila provedba različitih aktivnosti uz primjenu tehnologije kao što su obrazovanje, stručno usavršavanje, natjecanja i slično. ​

Pored toga Sektor podrške obrazovanju sudjelovanjem na projektima financiranima iz EU sredstava nastoji pridonijeti razmjeni iskustva i diseminaciji znanja u području primjene digitalnih tehnologija u obrazovanju te poučavanja u online i kombiniranom okruženju. 

Sektor nacionalnih servisa i podrške

Sektor nacionalnih servisa i podrške osigurava informiranje o CARNET-ovim uslugama, načinima i uvjetima njihovog korištenja te pruža pomoć kod poteškoća. U okviru Sektora koordiniraju se svi poslovi vezani uz ključne informacijske sustave u osnovnom i srednjem školstvu. Sektor upravlja i Registrom .hr domena.

Sektor nacionalnih servisa i podrške organiziran je u dvije službe i četiri odjela:

 • Služba nacionalnih servisa
  • Centri potpore
   • Odsjek za Državni informacijski sustav odgoja i obrazovanja (DISOO)
   • Odsjek za unaprjeđenje obrazovnih procesa
  • Registar .hr domena
 • Služba za korisnike
  • Helpdesk
  • Odjel za članice

Odjel Centri potpore koordinira sljedeće poslove na sustavima Nacionalni informacijski sustav upisa u osnovne škole, Nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih, e-Matica, Upisi u dječje vrtiće, CARNET sigma, Informacijski sustav prijava i upisa u učeničke domove, Aplikacija za odabir udžbenika, Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), Portal Obrazovanja, e-Dnevnik, CARNET mToken, e-Građani mToken, MDM:

 • planiranje nadogradnji i raspis specifikacija
 • praćenje provedbe ugovora s dobavljačima
 • kontrola isporučevina i testiranje
 • razvoj sustava i uključivanje novih korisnika
 • edukacija za korisnike sustava
 • koordinacija vanjskih i internih dionika uključenih u nadogradnje sustava i pružanje druge razine podrške.

Odsjek za unaprjeđenje obrazovnih procesa:
Odsjek za upravljanje podacima definira postupke, procedure i standarde za upravljanje podacima informacijskih računalnih sustava i servisa o kojima brine i upravlja CARNET. Dio poslova je upravljanje CARNET-ovim analitičkim ekosustavom koji se od visokodostupnog sustava za pohranu i analizu strukturiranih i nestrukturiranih podataka, informacijskog sustava za analitiku učenja i rudarenje obrazovnih podataka te korisničke aplikacije CARNET data. Odsjek brine o organizaciji i obradi podataka s ciljem da svojim aktivnostima osigura kvalitetu, pouzdanost i integritet podatka te kvalitetu i cjelovitost izrađenih analiza i izvještaja. Odsjek brine i o sustavu CARNET privatnost. Sustav CARNET privatnost je informacijski sustav kojim se upravlja GDPR zahtjevima i privolama, a kao podloga za te funkcionalnosti i sastavni dio istog jest informacijski MDM podsustav za upravljanje podacima. Poslovi Odsjeka uključuju i suradnju na CARNET-ovim projektima koji uključuju obradu podataka (CISOO, BrAIn) i korištenje umjetne inteligencije u obrazovanju (BrAIn). 

Odjel Registar .hr domena

 • upravlja Registrom .hr domena i registrira besplatne .hr i .from.hr domene
 • koordinira aktivnosti Povjerenstva za upravljanje domenom .hr
 • surađuje s registrarima naplatnih .hr domena
 • koordinira arbitražne postupke
 • surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim tijelima
 • pruža podršku korisnicima prilikom registriranja domena, dodatnih zahtjeva i arbitražnih postupaka
 • predlaže unaprjeđenja u upravljanju Registrom .hr domena
 • sudjeluje u radu europskog udruženja registara nacionalnih vršnih domena pod nazivom CENTR (Council of European National TopLevel Domain Registries) i međunarodne organizacije ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Služba za korisnike pruža podršku pri korištenju CARNET-ovih usluga i aplikacija u sustavu odgoja i obrazovanja u svrhu što boljeg
korisničkog iskustva. U okviru službe djeluje Helpdesk s kontakt centrom, zatim regionalno distribuirani Mobilni timovi koji pružaju terensku
podršku ustanovama te Odjel za ustanove članice. Služba pruža informacije o CARNET-ovim uslugama i projektima, kao i upute za korištenje, tehničku podršku te pomoć pri poteškoćama. Podrška se pruža putem elektroničke pošte, telefona, CARNET info korisničkog portala i regularne pošte. 

Aktivnosti Službe za korisnike su:

 • podrška korisnicima pri korištenju CARNET-ovih usluga
 • podrška korisnicima za ključne informacijske sustave u sustavu odgoja i obrazovanja (NISpuSŠ, e-Matica i e-Dnevnik)
 • testiranje aplikacija za koje se pruža podrška te sastavljanje prijedloga njihovih nadogradnji
 • izrada korisničkih uputa
 • upravljanje odnosima s korisnicima
 • obavještavanje korisnika putem distribucijskih mailing lista i Viber zajednice
 • provedba ispitivanja zadovoljstva korisnika
 • pružanje podrške radu Vijeća korisnika CARNET-a
 • uređivanje pravnih odnosa članica
 • vođenje baze podataka o ustanovama članicama
 • vođenje RA ureda za izdavanje certifikata za digitalni potpis
 • rješavanje posebnih zahtjeva članica.

Sektor - Nacionalni CERT

Nacionalni CERT osnovan je u skladu sa Zakonom o informacijskoj sigurnosti RH i prema tom zakonu CERT je nacionalno tijelo za prevenciju i zaštitu od kibernetičkih prijetnji javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj. Jedna od njegovih glavnih zadaća je usklađivanje postupanja u slučaju kibernetičkih incidenata na javnim informacijskim sustavima u Republici Hrvatskoj ili u drugim zemljama i organizacijama kada su povezani s IP adresnim ili domenskim prostorom Republike Hrvatske.

Rad i organizacija Nacionalnog CERT-a određena je i propisana Zakonom o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/2007) i sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine 64/2018) kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. godine o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (tzv. NIS Direktiva – The Directive on security of network and information systems). Djelovanje Nacionalnog CERT-a velikim dijelom je određeno, osim spomenutim zakonom, i Nacionalnom strategijom kibernetičke sigurnosti te njezinim akcijskim planom. 

Prema Pravilniku o radu Nacionalnog CERT-a, NCERT se bavi incidentom, ako se jedna od strana u incidentu nalazi u RH (odnosno, ako je u .hr domeni ili u hrvatskom IP adresnom prostoru) ili ako je incident iz sektora za koji je NCERT nadležan prema Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

Korisnici Nacionalnog CERT-a su :

1. Prema Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti

 • davatelji ključnih usluga iz sektora:
  • bankarstva
  • infrastrukture financijskog tržišta
  • digitalne infrastrukture
  • dijela poslovnih usluga za državna tijela.
 • davatelji digitalnih usluga.

2. Prema Zakonu o informacijskoj sigurnosti

 • davatelji hosting usluga i usluga pristupa internetu (ISP)
 • svi korisnici javnih informacijskih sustava i korisnici interneta u Republici Hrvatskoj, uključivo i korisnici CARNET-a.

Nacionalni CERT je organiziran u dvije službe: Služba za obradu kibernetičkih incidenata i upravljanje sigurnošću i Služba za razvoj i sigurnost usluga i infrastrukture. Unutar ove dvije službe, ustrojeni su odjeli na sljedeći način:

 • Služba za obradu kibernetičkih incidenata i upravljanje sigurnošću
  • Odjel za upravljanje kibernetičkim incidentima
  • Odjel za upravljanje kibernetičkom sigurnošću
 • Služba za razvoj i sigurnost usluga i infrastrukture
  • Odjel za sigurnost usluga i infrastrukture
  • Odjel za razvoj i održavanje servisa
  • Odjel za razvoj i održavanje drugih servisa i aplikacija

Služba za obradu kibernetičkih incidenata i upravljanje sigurnošću bavi se obradom i rješavanjem kibernetičkih incidenata. Služba radi i na obradi zbirnih podataka i pripremi izvještaja te na podizanju svijesti o kibernetičkoj sigurnosti. Služba se bavi upravljanjem sustavom za prikupljanje, analizu i korelaciju dnevničkih zapisa i povećanju vidljivosti anomalija u mrežnom prometu CARNET organizacije. Služba se također bavi aktivnostima podizanja svijesti i edukacije, sudjelovanjem u radu za kibernetičku sigurnost relevantnih tijela na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini, predlaže i sudjeluje u definiranju zakonske nacionalne regulative te priprema prijedloge internih akata. 

Služba za razvoj i sigurnost usluga i infrastrukture radi na tome da sigurnost bude implementirana “by design” u usluge razvijene u CARNET-u ili za CARNET. Također, provodi dubinske provjere sigurnosti (penetracijska testiranja) CARNET-ovih usluga prije puštanja u produkciju, a kasnije periodički prema procjeni kritičnosti usluge. Služba se bavi izdavanjem elektroničkih poslužiteljskih certifikata, te provjerama ranjivosti mreža i uređaja spojenih na Internet u ustanovama članicama CARNET-a. Važan dio aktivnosti službe je sigurnost vršnog nacionalnog .hr domenskog prostora. Znatni resursni službe usmjereni su na daljnji razvoj i prilagodbu nacionalne platforme PiXi za prijavu incidenata sa znatnim učinkom prema Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

Nacionalni CERT u okviru svog djelovanja provodi proaktivne i reaktivne mjere. Proaktivnim mjerama djeluje se prije incidenta i drugih događaja koji mogu ugroziti sigurnost javnih informacijskih sustava, a u cilju sprječavanja ili ublažavanja mogućih šteta. Reaktivnim mjerama djeluje se na incidente u Republici Hrvatskoj te na druge događaje koji mogu ugroziti računalnu sigurnost javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj.

Proaktivne mjere koje provodi Nacionalni CERT su:

 • praćenje stanja na području računalne sigurnosti i objavljivanje novosti iz područja sigurnosti interneta
 • objava računalno-sigurnosnih preporuka o otkrivenim ranjivostima
 • izdavanje sigurnosnih preporuka za najpopularnije operativne sustave
 • objava tehničkih dokumenata i brošura vezanih uz sigurnost na internetu
 • provođenje provjera ranjivosti javnih informacijskih sustava i informacijskih sustava članica CARNET-a
 • provođenje sigurnosnih testiranja usluga razvijenih u CARNET-u ili za potrebe CARNET-a
 • objava informacija o analizama i preporukama sigurnosnih alata
 • edukacija ciljanih skupina iz područja sigurnosti interneta
 • prikupljanje i analiza podataka vezanih uz sigurnost CARNET-ovih usluga 
 • sudjelovanje u implementacijama sigurnosnih rješenja u cilju zaštite i prevencije CARNET-ovih usluga
 • informiranje javnosti putem portala www.antibot.hr s ciljem suzbijanja botova
 • sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama na temu računalne sigurnosti
 • sudjelovanje na predavanjima u sklopu konferencija i radionica
 • sudjelovanje u vježbama kibernetičke obrane.

Reaktivne mjere koje provodi Nacionalni CERT su:

 • prikupljanje i analiza podataka o značajnim incidentima u RH koji su se dogodili na javnim informacijskim sustavima
  (Nacionalni CERT se pri prikupljanju informacija koristi vlastito razvijenim alatima i softverima – SRU@HR)
 • prikupljanje podataka o kompromitiranim računalima i njihovim aktivnostima s izvora na internetu te njihova analiza
 • izrada izvještaja o statistici i stanju kibernetičke sigurnosti u RH
 • posredovanje i koordinacija pri rješavanju značajnih incidenata u RH
 • Abuse služba CARNET mreže.

Nacionalni CERT sudjeluje s drugim sektorima u projektiranju sigurnosnih zaštita kritičnih i ostalih usluga CARNET-a, kao i uspostavom središnjeg sustava za prikupljanje sigurnosnih podataka i monitoriranje sigurnosnih događaja.

Planirani iskoraci:

 • daljnji razvoj Nacionalne platforme za razmjenu informacija o incidentima i prijetnjama iz područja kibernetičke sigurnosti (PiXi) i njegova prilagodba zahtjevima novih regulativa – novog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti, DORA Uredbi koja dodatno regulira financijske sektore
 • kampanje podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti
 • jačanje međusektorske suradnje nacionalnih regulatornih tijela i tijela odgovornih za područje informacijske sigurnosti
 • planiranje projekata u programskom razdoblju 2023.- 2024. kroz program DEP DIGITAL Europe – Cybersecurity Work Programme 2023-2024
 • sudjelovanje u partnerskim nacionalnim i europskim projektima u području kibernetičke sigurnosti
 • sudjelovanje u kibernetičkim vježbama
 • daljnje jačanje otpornosti na kibernetičke prijetnje CARNET organizacije, korisnika CARNET-ovih usluga i ustanova spojenih na CARNET mrežu.

Sektor podrške poslovanju ustanove

Sektor podrške poslovanju ustanove obuhvaća zajedničke službe potrebne za rad svih odjela CARNET-a.

Unutar ovog odjela obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Pravni poslovi
 • Poslovi nabave
 • Financije i računovodstvo
 • Vozni park
 • Skladišni poslovi
 • Interna tehnička i sistemska podrška.

Pravni poslovi uključuju poslove izrade i kontrole zakonske utemeljenosti ugovora i postupanja, praćenje propisa, davanje stručne pomoći u tumačenju propisa, pripremu i izradu općih akata, prijavu i upise u sudske i druge registre i upisnike.

Poslovi nabave uključuju sudjelovanje u postupcima javnih i jednostavnih nabava te izradu ugovora o javnoj nabavi (roba, usluga i radova) po provedenom postupku te obavljanje ostalih poslova iz svog djelokruga rada (izrada i izmjene plana nabave, te praćenje realizacije).

Poslovi vezani uz financije i računovodstvo obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna, izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna, vođenje knjigovodstvenih poslova, sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima, vođenje knjigovodstvenih evidencija, blagajničko poslovanje te poslove obračuna i isplate plaća, drugog dohotka, autorskih honorara te obavljanje ostalih poslova iz svog djelokruga rada.

Provjera tehničke ispravnosti vozila, provjera dokumentacije vozila, servisiranje vozila, aplikativno praćenje vozila te registracija vozila poslovi su vezani uz vozni park, kao i obavljanje ostalih poslova iz svog djelokruga rada.

Skladišni poslovi podrazumijevaju organizaciju prijema opreme, skladištenje, čuvanje i izdavanje opreme korisnicima, uz izdavanje sve popratne dokumentacije, praćenje primjene propisa o skladišnom poslovanju i ostalih propisa vezanih uz postupak skladištenja opreme, ažuriranja i održavanja u sustavu matičnog slog materijala, mjesta zaduženja, definiranje grupe i tipova materijala u sustavu, izradu i kontrolu reversa, organiziranje kvalitativnog i kvantitativnog preuzimanja opreme u skladu s ugovorima, obavljanje pripreme za popis opreme te obavljanje ostalih poslova iz svog djelokruga rada.

Interna tehnička i sistemska podrška brine o osobnim računalima, operativnim sustavima, dodatnoj opremi za korisnički rad, organizira instalaciju softverskih produkata na računala, vodi evidenciju raspodjele i korištenja računalne opreme i licenciranih softvera, obavlja poslove administrativnog upravljanja i tehničkog održavanja postojećih tehničkih resursa potrebnih za rad zaposlenika, daje potporu korisnicima informacijskih sustava unutar CARNET-a, predlaže i utvrđuje kriterije za nabavu, raspodjelu i korištenje računalne i programske opreme te obavlja ostale poslove iz svog djelokruga rada.

Sektor za umjetnu inteligenciju

Sektor za umjetnu inteligenciju u CARNET-u osnovan je s ciljem pružanja podrške podizanju konkurentnosti, kvalitete i relevantnosti obrazovnog sustava RH u digitalnom dobu. Svrha Sektora je podržati istraživanje, razvoj, primjenu i integraciju UI rješenja i novih tehnologija koji mogu unaprijediti digitalne kompetencije korisnika i djelatnika obrazovnog sustava i povezane procese učenja i poučavanja, doprinjeti razvoju obrazovne infrastrukture i povezanih resursa kako bi se što adekvatnije pratili izazovi aktualnih i budućih tehnoloških promjena, te posljedično donosiocima odluka omogućile pravovremene i relevantne informacije, koje se mogu koristiti za praćenje trendova kroz cijelu vertikalu obrazovanja.

Osnivanje, razvoj i aktivna prisutnost Sektora u okviru dodijeljenih ovlasti, ima za cilj pozicionirati CARNET-a kao nezaobilaznog institucionalnog dionika u incijativama RH u području inovacija u digitalnim tehnologijama popraćeno aktivnostima osnaživanja vlastitih resursa, umrežavanja i suradnje s relevantnim javnim i privatnim akterima. Fokusiranje na projektne izvore financiranja koji odgovaraju razvojnim planovima CARNET-a u području istraživanja i integracije UI, posljedično će podržati kontinuiranu i adekvatnu primjenu iste i u obrazovni sustav RH.

Sektor umjetne inteligencije organiziran  je u dvije Službe i četiri Odjela:                                                                                                             

 • Služba za razvoj i istraživanje
  • Odjel za istraživanje i razvoj UI
  • Odjel za istraživanje i razvoj novih tehnologija                                                                                                                  
 • Služba za primjenu i integraciju tehnologija
  • Odjel za primjenu i razvoj UI
  •  Odjel za primjenu novih tehnologija

Sektor - Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2023. donijela Odluku o određivanju Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti kojom se Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET određuje za obavljanje poslova Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (NKS) u Republici Hrvatskoj. Isto je u CARNET-u ustrojeno 1. prosinca 2023. godine novim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. Pravni temelj za to je Uredba (EU) 2021/887 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o osnivanju Europskog stručnog centra za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti i mreže nacionalnih koordinacijskih centara (Uredba). 

Danas kada je većina stanovništva povezana na internet svakodnevni život ljudi i gospodarstva sve više ovisi o digitalnim tehnologijama te postaju sve izloženiji ozbiljnim kibernetičkim incidentima. To naglašava potrebu za otpornošću, jačanjem tehnoloških i industrijskih sposobnosti te za upotrebu visokih standarda i cjelovitih rješenja u području kibernetičke sigurnosti, koji obuhvaćaju ljude, proizvode, postupke i tehnologiju.

Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti osnovano je s ciljem objedinjavanja stručnih znanja i jačanja sposobnosti u obrani od kibernetičkih prijetnji. Jedna od zadaća je i poticanje ulaganja u kibernetičku sigurnost kao i prihvaćanje i primjena ključnih tehnologija te poticanje i olakšavanje sudjelovanja gospodarstva, osobito novoosnovanih poduzeća i MSP-ova, akademskih obrazovnih i istraživačkih zajednica i drugih dionika na nacionalnoj razini u prekograničnim projektima i u djelovanjima u području kibernetičke sigurnosti koja se financiraju putem programa Europske Unije. Sukladno Direktivi, NKS će u svom djelovanju predstavljati RH u Mreži nacionalnih koordinacijskih centara i imati svog predstavnika u Europskom stručnom centru.

NKS djeluje kao Sektor unutar CARNET-a i ima svog pomoćnika ravnatelja kao i Upravljački odbor koji se sastoji od predstavnika institucija temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o određivanju Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (NN 125/23).