prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Organizacija

+Otvori sve -Zatvori sve

Organizacija

Djelovanje CARNET-a ostvaruje se nizom uzajamno povezanih servisa i projekata objedinjenih u sedam odjela:

 • Odjel za podršku poslovanju ustanove
 • Odjel mrežne infrastrukture
 • Odjel računalne infrastrukture i servisa
 • Odjel za Nacionalni CERT
 • Odjel za podršku korisnicima
 • Odjel za podršku obrazovanju
 • poseban odjel čini Ured ravnatelja.

CARNET-ova tijela su: Upravno vijeće, ravnatelj i Vijeće korisnika.

Upravno vijeće zastupa interese osnivača CARNET-a, Vlade Republike Hrvatske. Članove Upravnoga vijeća imenuje ministar znanosti i obrazovanja.

Od 14. srpnja 2023. godine Upravno vijeće djeluje u sastavu:

 • prof. dr. sc. Drago Žagar, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 • prof. dr. sc. Marin Golub, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • Božo Pavičin, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Katarina Matasić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ivica Markulin, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, predstavnik zaposlenika.

Predsjednikom Upravnoga vijeća imenovan je prof. dr. sc. Drago Žagar, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Izvršno povjerenstvo CARNET-a koordinira kratkoročno i dugoročno planiranje, donosi odluke o organizaciji poslovanja i odgovorno je za odnose s Vladinim tijelima, korisnicima, partnerima i javnosti, a čine ga:

 • ravnatelj, Hrvoje Puljiz
 • zamjenik ravnatelja, Juraj Bilić
 • pomoćnici ravnatelja: Aleksandra Mudrinić Ribić, Bojan Schmidt, Darko Parić, Ivan Šabić, Nataša Glavor, Tihomir Markulin.

Ravnatelj koordinira aktivnosti na razini cijele ustanove i izvan nje te zastupa i predstavlja CARNET u javnosti.
Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs imenovao je Hrvoja Puljiza za ravnatelja CARNET-a na razdoblje od četiri godine. 

Vijeće korisnika čine CARNET koordinatori ustanova članica, koji predstavljaju korisnike iz akademske zajednice, administratori resursa na školama, kao predstavnici ustanova iz sustava školstva te ravnatelj CARNET-a.

Ured ravnatelja

Ured ravnatelja poseban je organizacijski odjel CARNET-a koji rukovodi, koordinira i organizira poslovanje ustanove. Uredom rukovode ravnatelj i zamjenik ravnatelja CARNET-a dok pomoćnici ravnatelja koordiniraju i organiziraju poslovanje ostalih odjela. Ravnatelj koordinira aktivnosti na razini cijele ustanove i izvan nje te zastupa i predstavlja CARNET u javnosti.

Ured ravnatelja nadzire zakonitost i pravodobnost izvršavanja poslova i poduzima mjere za osiguravanje učinkovitosti u radu, raspoređuje poslove i daje naputke za rad, brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti određene zakonom.

Ured ravnatelja obuhvaća i tri dodatne službe:

 • Ured za administraciju i vođenje EU projekata
 • Ured za komunikacije
 • Ured za razvoj ljudskih potencijala.

Pri Uredu ravnatelja koordiniraju se sljedeće aktivnosti:

 • koordiniranje informacijske sigurnosti
 • vođenje i koordiniranje projekata financiranih iz EU fondova
 • odnosi s javnošću
 • međunarodna suradnja
 • godišnja konferencija za korisnike
 • marketinške aktivnosti
 • potpora događanjima
 • posebni informacijski servisi
 • aktivnosti vezane uz posebne programe
 • razvoj ljudskih potencijala.

Koordinacija informacijske sigurnosti uključuje implementaciju i praćenje provedbe programa sigurnosti u CARNET-u. Važan dio programa je podizanje svijesti o značaju računalne sigurnosti za sve CARNET-ove zaposlenike, suradnike i vanjske partnere.

Vođenje i koordiniranje projekata financiranih iz fondova europske zajednice podrazumijeva uključivanje u međunarodna partnerstva i međunarodne projekte, izgradnju ljudskih i administrativnih kapaciteta za sudjelovanje u strukturnim i drugim programima nakon ulaska RH u EU te sufinanciranje postojećih i novih usluga CARNET-a iz EU fondova.

Ured ravnatelja koordinira odnose s javnošću CARNET-a i zadužen je za suradnju s medijima, izradu i provedbu komunikacijskih strategija i projekata s ciljem osvještavanja različitih javnosti o radu ustanove te osiguravanja dostupnosti informacija u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Ured ravnatelja radi i na koordinaciji marketinških aktivnosti CARNET-a kroz vizualno oblikovanje, produkciju te promociju ustanove i njezinih usluga.

Ured ravnatelja planira i organizira godišnju konferenciju svih CARNET-ovih korisnika i partnera pod nazivom CARNET-ova konferencija za korisnike – CUC, kao središnje mjesto predstavljanja ustanove. 

Ured ravnatelja koordinira i poslove međunarodne suradnje ustanove te sudjeluje u nizu međunarodnih aktivnosti. Riječ je o praćenju aktivnosti drugih akademskih mreža u Europi, sudjelovanju u radu međunarodnih organizacija koje okupljaju nacionalne, obrazovne, akademske i istraživačke mreže. Pored toga, CARNET potiče uključivanje hrvatske akademske zajednice u međunarodne projekte iz područja istraživanja i primjene informacijskih tehnologija te daje koordinacijsku potporu sudjelovanju CARNET-ovih zaposlenika u međunarodnim projektima.

Upravljanje ljudskim potencijalima u CARNET-u podrazumijeva niz međusobno povezanih aktivnosti i zadataka usmjerenih na osiguranje adekvatnog broja i strukture zaposlenih, njihovih znanja, vještina, interesa, motivacije te oblika ponašanja potrebnih za ostvarivanje aktualnih, razvojnih i strateških ciljeva kroz razvoj individualnih sposobnosti svakog zaposlenika.

Odjel mrežne infrastrukture

Aktivnosti Odjela mrežne infrastrukture povezane su s izgradnjom i održavanjem infrastrukture CARNET mreže uz istraživanje i implementaciju novih mrežnih tehnologija.

Odjel mrežne infrastrukture organiziran je u tri službe:

 • Mrežne usluge 
 • Mrežni operativni centar
 • Pristupna mrežna infrastruktura.

Služba mrežnih usluga odgovorna je za razvoj, održavanje i sigurnost okosnice CARNET mreže, podatkovnih centara te povezanoga nadzornog i upravljačkog sustava. Poslovi službe obuhvaćaju uspostavu i održavanje mrežnih usluga u okosnici mreže, povezivanje CARNET mreže s vanjskim mrežama (internet, GÉANT, CIX) te razvoj i prilagodbu alata za nadzor i upravljanje mrežom temeljenih na otvorenome kodu.

Služba mrežni operativni centar odgovorna je za nadzor rada CARNET mreže i mrežnih usluga te pruža podršku korisnicima CARNET mreže. Poslovi službe obuhvaćaju nadzor i održavanje pristupnog dijela CARNET mreže (nadogradnja opreme), cjelokupni nadzor svih produkcijskih uređaja, servisa i veza u CARNET mreži, eskalaciju poteškoća s povezanosti ustanove članice davatelju telekomunikacijske usluge i održavanje usluge pristupa pojedinačnih korisnika.

Služba pristupne mrežne infrastrukture odgovorna je za planiranje i tehničku realizaciju veza prema lokacijama CARNET-ovih ustanova kao i za financijske i pravne aspekte poslovanja u Odjelu. Poslovi službe obuhvaćaju intenzivnu suradnju s vanjskim davateljima telekomunikacijskih usluga, ispitivanje mogućnosti za povezivanje lokacija ustanova članica i ministarstava na CARNET mrežu, pripremu i realizaciju ugovora vezanih uz Odjel mrežne infrastrukture, dodjelu javnog IP adresnog prostora, implementaciju i održavanje aktivne mrežne opreme za potrebe spajanja ustanova.

Odjel računalne infrastrukture i servisa

Aktivnosti Odjela računalne infrastrukture i servisa vezane su uz razvoj i održavanje središnje računalne infrastrukture, podršku za internetske servise, razvoj novih informacijskih servisa te upravljanje podacima.

Odjel računalne infrastrukture i servisa organiziran je u tri službe:

 • Služba sistemske podrške
 • Služba za razvoj usluga
 • Služba za internetske servise.

Služba sistemske podrške pruža usluge sistemskog održavanja CARNET-ovih javnih servisa kao što su:

 • e-Dnevnik (elektronska razredbena knjiga)
 • CARNET id (upravljanje imenikom, elektroničkom poštom i mrežnim stranicama osnovne i srednje škole)
 • NISpVU (Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta)
 • NISpuSŠ (Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole)
 • Sustav filtriranja nepoćudnih sadržaja za učenike osnovnih i srednjih škola
 • IFIS (Integrirani financijski informacijski sustav)
 • interne računalne sustave koje CARNET koristi u svom poslovanju.

Služba također pruža usluge udomljavanja raznih informacijskih servisa od nacionalne važnosti za nekoliko ministarstava Republike Hrvatske. 

Pored navedenih usluga tu su i Helpdesk za sistem inženjere (sys.help), usluga virtualnih poslužitelja za ustanove članice (VPU) kao zamjena za uslugu distribucije fizičkih poslužitelja, izrada i održavanje portala za sistem inženjere (sys.portal), usluga udaljene sigurnosne pohrane podataka (sys.backup), usluga koja omogućava, preko jednostavnog mrežnog sučelja, dodati neograničen broj domena, od osnovnih do domena raznih projekata u kojima članica sudjeluje (sys.dns), nadzor poslužitelja (sys.monitor), izrada i održavanje CARNET-ove Debian Linux distribucije prilagođene potrebama sistem inženjera na ustanovama članicama. U aktivnosti službe uključen je i angažman u međunarodnim projektima kao što je GÉANT 4.

Služba za razvoj usluga bavi se projektiranjem, razvojem i održavanjem aplikativnih rješenja koja su značajna komponenta brojnih CARNET-ovih usluga. Između ostalih, to su e-Dnevnik, e-Građani mToken, Javni poslužitelj, upravljanje sadržajem za mrežne stranice škola, upravljanje registar .hr domena, aplikacije za interno poslovanje i sl.

Osim razvojem novih, služba se bavi i revizijom postojećih usluga, kao i podrškom ostalim odjelima u procesu osmišljavanja, razvoja i održavanja usluga iz njihove domene djelovanja.

Služba za internetske servise definira i osigurava standardizaciju kvalitete CARNET-ovih ključnih usluga na tehničkoj razini, resurse potrebne za njihovu realizaciju, smjernice za integraciju s ostalim sustavima i servisima, standardizaciju i praćenje sigurnosti usluga te uspostavu nadzora rada. Glavni cilj službe je uspostaviti procese i provoditi aktivnosti kojima će se osigurati cjelovitost i kvaliteta tehničke izvedbe internetskih servisa namijenjenih krajnjim korisnicima. Služba u suradnji s ostalim CARNET-ovim odjelima razvija, definira, uspostavlja, održava i unaprjeđuje ključne CARNET-ove internetske servise, planira i osigurava tehničke resurse potrebne za njihovu realizaciju, daje smjernice za integraciju s ostalim sustavima i servisima te nadzire i prati sigurnost njihovog funkcioniranja.

Odjel za podršku obrazovanju

Personalizirani pristup obrazovateljima u razvoju vlastitih digitalnih kompetencija.

Odjel za podršku obrazovanju kroz sustavnu edukaciju, razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja, obrazovnih usluga i servisa osnažuje obrazovnu i akademsku zajednicu za svrsishodno i učinkovito korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u procesu učenja i poučavanja. Aktivnosti Odjela usmjerene su na osnaživanje obrazovne zajednice s ciljem njenog digitalnog sazrijevanja, kroz sustavnu edukaciju o načinima implementacije tehnologije i online sadržaja u proces učenja i poučavanja te kroz istraživanje i implementaciju obrazovnih tehnologija prikladnih za hrvatski obrazovni kontekst.

Odjel za podršku obrazovanju organiziran je u tri službe:

 • Služba za istraživanje i razvoj e-učenja
 • Služba za podršku e-obrazovanju
 • Služba za obrazovne tehnologije.

U sklopu Službe za istraživanje i razvoj e-učenja Odjel ispituje potrebe korisnika i prati trendove u području primjene digitalne tehnologije u obrazovanju, a na temelju zaključaka usmjerava razvoj CARNET-ovih usluga za podršku obrazovanju. Zadatak je službe i promocija i podizanje svijesti o svjetskim trendovima u hrvatskom obrazovnom okruženju te suradnja s drugim institucijama nadležnima za obrazovni sustav i uvođenje IKT-a u obrazovanje kao i suradnja s istraživačkim ustanovama koje istražuju obrazovni proces i sustav.

Aktivnosti Službe za podršku e-obrazovanju usmjerene su na razvoj digitalnih kompetencija CARNET-ovih korisnika, prvenstveno odgojnoobrazovnih radnika i na njihovu edukaciju za kvalitetnu i svrsishodnu primjenu obrazovnih tehnologija, kroz osmišljavanje i razvoj različitih oblika edukacija kao što su e-tečajevi, radionce, webinari, vritualne radionice i drugi. Služba prati trendove vezano za razvoj suvremenih pristupa učenju i poučavanju uz podršku digitalnih tehnologija kao i trendove u obrazovanju odraslih korisnika kako bi svojim korisnicima ponudila najprimjerenije oblike obrazovanja.

Služba za obrazovne tehnologije bavi se podrškom za korištenje platformi za učenje na daljinu, ali i drugih obrazovnih tehnologija i alata za izradu online obrazovnih sadržaja i provođenje e-učenja te praćenjem trendova u obrazovnim tehnologijama, prilagođavanjem ponuđenih obrazovnih tehnologija potrebama CARNET-ovih korisnika, testiranjem novih alata i uvođenjem novih obrazovnih tehnologija i alata kao CARNET-ovih usluga. U suradnji s druge dvije službe, Služba za obrazovne tehnologije osmišljava i izvodi edukaciju korisnika za korištenje alata koje CARNET nudi. Služba se bavi osmišljavanjem i održavanjem obrazovnih e-usluga te sistematično razvija kompetencije i znanja vezana uz to područje. U suradnji s drugim javnim institucijama i tijelima državne uprave u Hrvatskoj i inozemstvu, Služba se bavi osiguravanjem i diseminacijom digitalne pristupačnosti e-sadržaja i e-usluga.

Pored toga Odjel za podršku obrazovanju sudjelovanjem na projektima financiranima iz EU sredstava nastoji pridonijeti razmjeni iskustva i diseminaciji znanja u području primjene IKT-a u obrazovanju te poučavanja u online i kombiniranome okruženju.

Odjel za podršku korisnicima

Odjel za podršku korisnicima osigurava informiranje o CARNET-ovim uslugama, načinima i uvjetima njihovog korištenja te pruža pomoć kod poteškoća. U okviru Odjela koordiniraju se svi poslovi vezani uz ključne informacijske sustave u osnovnom i srednjem školstvu, Odjel upravlja i Registrom .hr domena. 

Odjel za podršku korisnicima organiziran je u tri službe: 

 • Služba za korisnike
 • Centri potpore
 • Registar .hr domena.

Služba za korisnike u okviru kontakt centra pruža podršku korisnicima, pojedincima i ustanovama članicama CARNET-a. Ima za cilj održavanje visoke kvalitete podrške te izgradnju suradnje ustanova članica i CARNET-a. U okviru Službe djeluju Mobilni timovi koji su regionalno distribuirani te pružaju terensku podršku ustanova članicama CARNET-a.

Aktivnosti Službe za korisnike su:

 • podrška korisnicima pri korištenju CARNET-ovih usluga
 • podrška korisnicima za ključne informacijske sustave u sustavu odgoja i obrazovanja (NISpuSŠ, e-Matica i e-Dnevnik)
 • testiranje aplikacija za koje se pruža podrška te sastavljanje prijedloga njihovih nadogradnji
 • upravljanje odnosima s korisnicima
 • provedba ispitivanja zadovoljstva korisnika
 • pružanje podrške radu Vijeća korisnika CARNET-a
 • uređivanje pravnih odnosa članica
 • vođenje baze podataka o ustanovama članicama
 • vođenje RA ureda za izdavanje certifikata za digitalni potpis
 • rješavanje posebnih zahtjeva članica.

Kontakt centar pruža informacije o CARNET-ovim uslugama i projektima, kao i upute za korištenje, tehničku podršku te pomoć pri poteškoćama. Podrška se pruža putem elektroničke pošte, telefona i Yammera te regularne pošte. 

Centri potpore koordiniraju sljedeće poslove na sustavima e-Matica, e-Dnevnik, NISpuSŠ (Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole), CARNET sigma, MDM, Aplikacija za odabir udžbenika, sustav upitnik.carnet.hr i e-upitnik.gov.hr te poslove vezane uz CARNETov analitički sustav koji uključuje podsustav jezera podataka, podsustav skladišta podatka, izvještajni sustav za korisnike i CARNET-ov interni izvještajni sustav:

 • nadogradnja sustava
 • razvoj sustava i uključivanje novih korisnika
 • edukacija za korisnike sustava
 • koordinacija vanjskih i internih dionika uključenih u nadogradnje sustava i pružanje druge razine podrške
 • kreiranje upitnika i ankete za potrebe istraživanja na upitnik.carnet.hr i e-upitnik.gov.hr za potrebe CARNET-a te različitih ministarstava i agencija
 • izrada analiza i izvještaja za interne i vanjske korisnike.

Registar .hr domena

 • upravlja Registrom .hr domena i registrira besplatne .hr i .from.hr domene
 • koordinira aktivnosti Povjerenstva za upravljanje domenom .hr
 • surađuje s registrarima naplatnih .hr domena
 • koordinira arbitražne postupke
 • surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim tijelima
 • pruža podršku korisnicima prilikom registriranja domena, dodatnih zahtjeva i arbitražnih postupaka
 • predlaže unaprjeđenja u upravljanju Registrom .hr domena
 • sudjeluje u radu europskog udruženja registara nacionalnih vršnih domena pod nazivom CENTR (Council of European National TopLevel Domain Registries) i međunarodne organizacije ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Odjel za Nacionalni CERT

Nacionalni CERT osnovan je u skladu sa Zakonom o informacijskoj sigurnosti RH i prema tom zakonu CERT je nacionalno tijelo za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj. Jedna od njegovih glavnih zadaća je usklađivanje postupanja u slučaju sigurnosnih računalnih incidenata na javnim informacijskim sustavima nastalih u Republici Hrvatskoj ili u drugim zemljama i organizacijama kada su povezani s Republikom Hrvatskom.

Rad i organizacija Nacionalnog CERT-a određena je i propisana Zakonom o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/2007) i sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine 64/2018) kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. godine o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (tzv. NIS Direktiva – The Directive on security of network and information systems). Djelovanje Nacionalnog CERT-a velikim dijelom je određeno, osim spomenutim zakonom, i Nacionalnom strategijom kibernetičke sigurnosti te njezinim akcijskim planom.

Prema Pravilniku o radu Nacionalnog CERT-a, NCERT se bavi incidentom, ako se jedna od strana u incidentu nalazi u RH (odnosno, ako je u .hr domeni ili u hrvatskom IP adresnom prostoru) ili ako je incident iz sektora za koji je NCERT nadležan prema Zakonu o kibernetičkoj
sigurnosti.

Korisnici Nacionalnog CERT-a su:

 1. Prema Zakonu o kibernetičkoj sigurnost
 • davatelji ključnih usluga iz sektora
  • bankarstva
  • infrastrukture financijskog tržišta
  • digitalne infrastrukture
  • dijela poslovnih usluga za državna tijela.
 • davatelji digitalnih usluga

      2. Prema Zakonu o informacijskoj sigurnosti

 • davatelji hosting usluga i usluga pristupa internetu (ISP)
 • svi korisnici javnih informacijskih sustava i korisnici interneta u Republici Hrvatskoj, uključivo i korisnici CARNET-a.

Nacionalni CERT je organiziran u četiri službe:

 • Služba za obradu incidenata – SOI
 • Služba za sigurnost usluga i infrastrukture – SIGUS
 • Služba za razvoj i održavanje servisa – ROS
 • Služba za podizanje svijesti i savjetovanje o sigurnosnim politikama – SAGA.

Služba za obradu incidenata (SOI) radi u posredovanju pri rješavanju i obradi incidenata kao prva razina rješavanja, podrške i koordinacije. Služba radi i na obradi zbirnih podataka i pripremi izvještaja te na podizanju svijesti o kibernetičkoj sigurnosti.

Služba za sigurnost usluga i infrastrukture (SIGUS) radi na uvođenju novih tehnologija sa sigurnosnog aspekta u informacijski sustav CARNET-a, na povećanju razine sigurnosti CARNET-ovih usluga, računalnih sustava i cjelokupne mreže. Ova služba također radi na razvoju
novih sigurnosnih usluga.

Služba za podizanje svijesti i savjetovanje o sigurnosnim politikama (SAGA) (eng. Security Awareness and Governance Advisory) se bavi područjem kibernetičke sigurnosti i to s naglaskom na podizanje svijesti i edukaciju, sudjeluje u radu relevantnih tijela na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini, predlaže i sudjeluje u definiranju zakonske nacionalne regulative te priprema prijedloge internih akata.

Služba za razvoj i održavanje servisa (ROS) bavi se razvojem servisa i aplikacija koje koristimo pri obradi incidenata, automatizacijom određenih procesa, olakšavanjem obrade incidenata raznim skriptama. Najveći projekt koji se trenutno provodi je razvoj nacionalne platforme za razmjenu incidenata (PIXI).

Nacionalni CERT u okviru svog djelovanja provodi proaktivne i reaktivne mjere. Proaktivnim mjerama djeluje se prije incidenta i drugih događaja koji mogu ugroziti sigurnost javnih informacijskih sustava, a u cilju sprječavanja ili ublažavanja mogućih šteta. Reaktivnim mjerama djeluje se na incidente u Republici Hrvatskoj te na druge događaje koji mogu ugroziti računalnu sigurnost javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj.

Proaktivne mjere koje provodi Nacionalni CERT su:

 • praćenje stanja na području računalne sigurnosti i objavljivanje novosti s područja sigurnosti interneta
 • objava računalno-sigurnosnih preporuka o otkrivenim ranjivostima
 • izdavanje sigurnosnih preporuka za najpopularnije operativne sustave
 • objava tehničkih dokumenata i brošura vezanih uz sigurnost na internetu
 • provođenje provjera ranjivosti javnih informacijskih sustava i informacijskih sustava članica CARNET-a
 • provođenje sigurnosnih testiranja usluga razvijenih u CARNET-u ili za potrebe CARNET-a
 • objava informacija o analizama i preporukama sigurnosnih alata
 • edukacija ciljanih skupina iz područja sigurnosti interneta
 • prikupljanje i analiza podataka vezanih uz sigurnost CARNET-ovih usluga
 • sudjelovanje u implementacijama sigurnosnih rješenja u cilju zaštite i prevencije CARNET-ovih usluga
 • informiranje javnosti putem portala www.antibot.hr s ciljem suzbijanja botova
 • sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama na temu računalne sigurnosti
 • sudjelovanje na predavanjima u sklopu konferencija i radionica
 • sudjelovanje u vježbama kibernetičke obrane.

Reaktivne mjere koje provodi Nacionalni CERT su:

 • prikupljanje i analiza podataka o značajnim incidentima u RH koji su se dogodili na javnim informacijskim sustavima
  (Nacionalni CERT se pri prikupljanju informacija koristi vlastito razvijenim alatima i softverima – SRU@HR)
 • prikupljanje podataka o kompromitiranim računalima i njihovim aktivnostima s izvora na internetu te njihova analiza
 • izrada izvještaja o statistici i stanju kibernetičke sigurnosti u RH
 • posredovanje i koordinacija pri rješavanju značajnih incidenata u RH
 • Abuse služba CARNET mreže.

Nacionalni CERT sudjeluje zajedno s drugim odjelima u projektiranju sigurnosnih zaštita kritičnih i ostalih usluga CARNET-a, kao i uspostavom središnjeg sustava za prikupljanje sigurnosnih podataka i monitoriranje sigurnosnih događaja.

Odjel za podršku poslovanju ustanove

Odjel za podršku poslovanju ustanove obuhvaća zajedničke službe potrebne za rad svih odjela CARNET-a.

Unutar toga odjela obavljaju se:

 • pravni poslovi
 • poslovi nabave
 • financije i računovodstvo
 • vozni park
 • skladišni poslovi
 • interna tehnička i sistemska podrška.

Pravni poslovi uključuju poslove izrade i kontrole zakonske utemeljenosti ugovora i postupanja, praćenje propisa, davanje stručne pomoći u tumačenju propisa, pripremu i izradu općih akata, prijavu i upise u sudske i druge registre i upisnike.

Poslovi nabave uključuju sudjelovanje u postupcima javnih i jednostavnih nabava te izradu ugovora o javnoj nabavi (roba, usluga i radova) po provedenom postupku te obavljanje ostalih poslova iz svog djelokruga rada (izrada i izmjene plana nabave, te praćenje realizacije).

Poslovi vezani uz financije i računovodstvo obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna, izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna, vođenje knjigovodstvenih poslova, sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima, vođenje knjigovodstvenih evidencija, blagajničko poslovanje te poslove obračuna i isplate plaća, drugog dohotka, autorskih honorara te obavljanje ostalih poslova iz svog djelokruga rada.

Provjera tehničke ispravnosti vozila, provjera dokumentacije vozila, servisiranje vozila, aplikativno praćenje vozila te registracija vozila poslovi su vezani uz vozni park, kao i obavljanje ostalih poslova iz svog djelokruga rada.

Skladišni poslovi podrazumijevaju organizaciju prijema opreme, skladištenje, čuvanje i izdavanje opreme korisnicima, uz izdavanje sve popratne dokumentacije, praćenje primjene propisa o skladišnom poslovanju i ostalih propisa vezanih uz postupak skladištenja opreme, ažuriranja i održavanja u sustavu matičnog slog materijala, mjesta zaduženja, definiranje grupe i tipova materijala u sustavu, izradu i kontrolu reversa, organiziranje kvalitativnog i kvantitativnog preuzimanja opreme u skladu s ugovorima, obavljanje pripreme za popis opreme te obavljanje ostalih poslova iz svog djelokruga rada.

Interna tehnička i sistemska podrška brine o osobnim računalima, operativnim sustavima, dodatnoj opremi za korisnički rad, organizira instalaciju softverskih produkata na računala, vodi evidenciju raspodjele i korištenja računalne opreme i licenciranih softvera, obavlja poslove administrativnog upravljanja i tehničkog održavanja postojećih tehničkih resursa potrebnih za rad zaposlenika, daje potporu korisnicima informacijskih sustava unutar CARNET-a, predlaže i utvrđuje kriterije za nabavu, raspodjelu i korištenje računalne i programske opreme te obavlja ostale poslove iz svog djelokruga rada.