Organizacija

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

Organizacija

Djelovanje CARNET-a ostvaruje se nizom uzajamno povezanih servisa i projekata objedinjenih u sedam odjela:

 • Odjel za podršku poslovanju ustanove
 • Odjel mrežne infrastrukture
 • Odjel računalne infrastrukture i servisa
 • Odjel za Nacionalni CERT
 • Odjel za podršku korisnicima
 • Odjel za podršku obrazovanju
 • poseban odjel čini Ured ravnatelja.

CARNET-ova tijela su: Upravno vijeće, ravnatelj i Vijeće korisnika.

Upravno vijeće zastupa interese osnivača CARNET-a, Vlade Republike Hrvatske. Članove Upravnoga vijeća imenuje ministar znanosti i obrazovanja.

Od 18. srpnja 2019. godine Upravno vijeće djeluje u sastavu:

 • prof. dr. sc. Drago Žagar, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 • prof. dr. sc. Marin Golub, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Dragutin Kermek, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • mr. sc. Goran Kolarić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ivica Markulin, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, predstavnik zaposlenih.

Predsjednikom Upravnoga vijeća imenovan je prof. dr. sc. Drago Žagar, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Izvršno povjerenstvo CARNET-a koordinira kratkoročno i dugoročno planiranje, donosi odluke o organizaciji poslovanja i odgovorno je za odnose s Vladinim tijelima, korisnicima, partnerima i javnosti, a čine ga:

 • ravnatelj Goran Kezunović,
 • zamjenica ravnatelja Andrijana Prskalo Maček,

pomoćnici ravnatelja:

 • Barbara Kolarek
 • Bojan Schmidt
 • Branka Vuk
 • Ivan Šabić
 • Miro Capan
 • Tomislav Štivojević.

Ravnatelj koordinira aktivnosti na razini cijele ustanove i izvan nje te zastupa i predstavlja CARNET u javnosti.
Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić imenovao je 15. veljače 2017. godine Gorana Kezunovića za ravnatelja CARNET-a na razdoblje od četiri godine. Goran Kezunović stupio je na dužnost 1. ožujka 2017. godine.

Vijeće korisnika čine CARNET koordinatori ustanova članica, koji predstavljaju korisnike iz akademske zajednice, voditelji županijskih stručnih vijeća nastavnika informatike, kao predstavnici ustanova iz sustava školstva, te ravnatelj CARNET-a.

Ured ravnatelja

Ured ravnatelja poseban je organizacijski odjel CARNET-a koji rukovodi, koordinira i organizira poslovanje ustanove. Uredom rukovodi ravnatelj CARNET-a, a zamjenik i pomoćnici ravnatelja koordiniraju i organiziraju poslovanje ostalih CARNET-ovih odjela. Ravnatelj koordinira aktivnosti na razini cijele ustanove i izvan nje te zastupa i predstavlja CARNET u javnosti.

Ured ravnatelja nadzire zakonitost i pravodobnost izvršavanja poslova i poduzima mjere za osiguravanje učinkovitosti u radu, raspoređuje poslove i daje naputke za rad, brine se o urednome i pravilnome korištenju imovine i sredstava za rad te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti određene zakonom.

Pri Uredu ravnatelja koordiniraju se sljedeće aktivnosti:

 • istraživanje primjene i razvoj novih tehnologija
 • odnosi s javnošću
 • međunarodna suradnja
 • suradnja sa Svjetskom bankom
 • godišnja konferencija za korisnike
 • marketinške aktivnosti
 • posebni informacijski servisi
 • koordinacija stranih izvora financiranja
 • aktivnosti povezane s posebnim projektima.

Istraživanje i razvoj unutar CARNET-a provodi se djelatnošću svih odjela, ali se koordinacija poslova povezanih s tim segmentom poslovanja planira, koordinira i vodi preko Ureda ravnatelja. Tim se aktivnostima kontinuirano prate tehnološki i zakonski trendovi koji utječu na mogućnost primjene novih tehnologija i procesa unutar CARNET-a te ispituje mogućnost njihove primjene.

Ured ravnatelja koordinira odnose s javnošću CARNET-a i zadužen je za suradnju s medijima, izradu i provedbu promotivnih projekata kako bi se osvijestila javnost o radu ustanove i informacije učinile dostupnima javnosti u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. To uključuje izradu i održavanje korporativnih mrežnih stranica CARNET-a, profila na društvenim mrežama te stranica CARNET-ove konferencije za korisnike. Prema potrebi i planu izrađuju se i tematske mrežne stranice.

Ured ravnatelja planira i organizira godišnju konferenciju svih CARNET-ovih korisnika i partnera, kao središnje mjesto predstavljanja ustanove.

Ured ravnatelja koordinira i poslove međunarodne suradnje ustanove CARNET. U sklopu svoje vizije uključivanja Republike Hrvatske u moderno informacijsko društvo, CARNET prati aktivnosti drugih akademskih mreža u Europi, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija koje okupljaju nacionalne, obrazovne, akademske i istraživačke mreže, potiče uključivanje hrvatske akademske zajednice u međunarodne projekte s područja istraživanja i primjene informacijskih tehnologija te daje koordinacijsku potporu sudjelovanju CARNET-ovih zaposlenika u međunarodnim projektima. Okosnica je CARNET-ove međunarodne suradnje suradnja s ostalim akademskim i istraživačkim mrežama u Europi, tzv. NREN-ovima, organizacijom GÉANT Association i organizacijama za upravljanje internetskim resursima u svijetu.

U Uredu ravnatelja djeluje i Ured za europske projekte, koji je nadležan za praćenje europskih linija financiranja, osmišljavanje projektnih prijedloga, pripremu projektne dokumentacije, uključujući studije izvedivosti i analize troškova i koristi te administraciju strateški važnih projekata financiranih fondovima Europske unije. Osiguranjem dodatnih izvora financiranja CARNET tako dobiva novu perspektivu rasta, koja ne bi bila moguća bez takvih projekata.

Odjel mrežne infrastrukture

Aktivnosti Odjela mrežne infrastrukture povezane su s izgradnjom i održavanjem infrastrukture CARNET mreže uz istraživanje i implementaciju novih mrežnih tehnologija.

Odjel mrežne infrastrukture organiziran je u četiri službe:

 • Izgradnja mreže
 • Mrežne usluge okosnice
 • Mrežni operativni centar
 • Podrška mrežnoj infrastrukturi.

Služba izgradnje mreže odgovorna je za planiranje, tehničku realizaciju, optimizaciju i održavanje veza prema lokacijama CARNET-ovih ustanova. Poslovi službe obuhvaćaju izgradnju svjetlovodnih mreža, dodjelu javnoga IP adresnoga prostora, implementaciju i održavanje aktivne mrežne opreme za potrebe spajanja ustanova te osiguravanje adekvatnih tehničkih uvjeta u CARNET-ovim čvorištima.

Služba mrežnih usluga okosnice odgovorna je za razvoj, održavanje i sigurnost okosnice CARNET mreže, podatkovnih centara te povezanoga nadzornog i upravljačkog sustava. Poslovi službe obuhvaćaju uspostavu i održavanje mrežnih usluga u okosnici mreže, povezivanje CARNET mreže s vanjskim mrežama (internet, GÉANT, CIX) te razvoj i prilagodbu alata za nadzor i upravljanje mrežom baziranih na otvorenome kodu.

Služba mrežni operativni centar odgovorna je za aktivan nadzor cjelokupne CARNET mreže i povezanih mrežnih usluga, otklanjanje poteškoća u mreži te komunikaciju s korisnicima, davateljima telekomunikacijskih usluga i ostalim CARNET-ovim službama.

Služba podrške mrežnoj infrastrukturi odgovorna je za logističku i administrativnu potporu Odjelu. Poslovi službe obuhvaćaju intenzivnu suradnju s davateljima telekomunikacijskih usluga te pripremu i realizaciju ugovora povezanih s Odjelom mrežne infrastrukture.

 

 

Odjel računalne infrastrukture i servisa

Aktivnosti Odjela računalne infrastrukture i servisa povezane su s razvojem i održavanjem ključnih računalnih i informacijskih sustava CARNET-a, razvojem javnih i internih aplikativnih rješenja, održavanjem registara i baza podataka, održavanjem i nadogradnjom interne računalne i informacijske infrastrukture i servisa, kao i računalne i sistemske potpore svim korisnicima i ustanovama članicama.

Odjel je podijeljen u četiri ustrojstvene jedinice:

 • Služba računalne infrastrukture
 • Služba razvoja
 • Služba upravljanja podacima
 • Služba internetskih servisa.

Služba računalne infrastrukture pruža usluge sistemskoga održavanja i potpore CARNET-ovim javnim servisima kao što su e-Dnevnik (elektronska razredbena knjiga), NISpVU (Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta), IFIS (Integrirani financijski informacijski sustav), HUSO (Hosting usluga za srednje i osnovne škole) i sustav filtriranja nepoćudnih mrežnih sadržaja za učenike. Služba pruža niz administrativnih i tehničkih usluga CARNET-ovim ustanovama članicama, a među njima su usluge obrazovanja sistemskih inženjera ustanova članica, podrška u radu za sistemske inženjere, voopIX (usluga povezivanja telefonskih centrala ustanova članica u zajedničku privatnu telefonsku mrežu), usluga virtualnih poslužitelja za ustanove članice, usluga udaljene sigurnosne pohrane podataka i sl. Uz javne servise, služba uspostavlja i održava mnoge interne računalne sustave kojima se CARNET koristi u svojemu svakodnevnom poslovanju.

Služba razvoja proizvodi i održava ključna CARNET-ova aplikativna rješenja kao što su e-Dnevnik, mToken, aplikacija za upravljanje domenama, sustav za upravljanje voopIX-om, CMS sustav (upravljanje sadržajima na mreži) za škole, raspored sati za škole, CMS za CARNET-ove javne i interne mreže i mnoge aplikacije kojima se interno koristi u CARNET-u. Ukupno je proizvedeno i održavano preko 80 mrežnih aplikacija kojima pristupa ukupno preko 500 000 korisnika.

Služba upravljanja podacima razvija analitičke sustave nad podacima aplikativnih rješenja. Cilj je službe uspostava modela podataka, dohvat i spremanje podataka, uspostava analitičkih sustava nad podacima, ali i osiguravanje kontroliranih razmjena i sigurnoga upravljanja podacima. Služba upravljanja podacima brine se i o usklađivanju prava pristupa podacima s relevantnim regulativama za zaštitu privatnosti i sprečavanja curenja podataka.

Služba internetskih servisa pruža aplikativne usluge korisnicima koji pristupaju internetskoj aplikaciji putem mrežnoga preglednika s pomoću ili softverskim klijentom s posebnom namjenom. Korištenje CARNET-ovim internetskim servisima omogućuje korisnicima pristup do složenih softverskih rješenja bez potrebe da sami postavljanju i održavaju hardverske i softverske sustave koji su preduvjeti za pokretanja servisa. Planiranje i nadograđivanje internetskih servisa, dizajn radi postizanja visoke dostupnosti, pouzdanosti, stabilnosti i sigurnosti, kao i tehnička korisnička podrška pri korištenju također su briga naših stručnjaka. Neki od internetskih servisa pružaju korisnicima jednostavno održavanje webinara, pripremu i održavanje online tečajeva, pristup do multimedijalnih repozitorija, korištenje videokonferencijskim servisima, kolaboracijskim alatima, sustavom za upravljanje dokumentacijom i slično.

Odjel za podršku obrazovanju

Odjel za podršku obrazovanju pruža podršku obrazovnoj i akademskoj zajednici u upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija radi unapređenja procesa učenja i poučavanja. Aktivnosti Odjela usmjerene su na osnaživanje obrazovne zajednice radi njezina digitalnoga sazrijevanja sustavnom edukacijom o načinima implementacije tehnologije i online sadržaja u nastavi vodeći računa o pedagoško-metodičkom aspektu primjene takvih sadržaja te istraživanjem i implementacijom obrazovnih tehnologija prikladnih za hrvatski obrazovni kontekst.

Podrška se realizira kroz tri službe i jedan tim:

 • Služba za istraživanje i razvoj e-učenja
 • Služba za podršku e-obrazovanju
 • Služba za obrazovne tehnologije
 • Tim za web produkciju i strategiju.

U sklopu Službe za istraživanje i razvoj e-učenja Odjel ispituje potrebe korisnika i prati trendove u području e-učenja, a na temelju zaključaka usmjerava razvoj CARNET-ovih usluga za podršku obrazovanju. Zadatak je službe i promocija i podizanje svijesti o svjetskim trendovima primjene IKT-a u hrvatskome obrazovnom okruženju te suradnja s istraživačkim ustanovama koje istražuju obrazovni proces i sustav.

Aktivnosti Službe za podršku e-obrazovanju usmjerene su na razvoj digitalnih kompetencija CARNET-ovih korisnika i na edukaciju za kvalitetnu i svrsishodnu primjenu obrazovnih alata osmišljavanjem i razvojom online tečajeva, webinara, seminara i radionica te sudjelovanjem na redovnim skupovima obrazovnih djelatnika.

Služba za obrazovne tehnologije bavi se podrškom za korištenje platformama za učenje na daljinu, ali i drugim obrazovnim tehnologijama i alatima za izradu online obrazovnih sadržaja i provođenje e-učenja. Dodatno, ta se Služba bavi i praćenjem trendova u obrazovnim tehnologijama, prilagođavanjem ponuđenih obrazovnih tehnologija potrebama CARNET-ovih korisnika, testiranjem novih alata i uvođenjem novih obrazovnih tehnologija i alata kao CARNET-ovih usluga. U suradnji s drugim dvjema službama, Služba za obrazovne tehnologije osmišljava i izvodi edukaciju korisnika za korištenje alatima koje CARNET nudi.

Tim za web produkciju i strategiju bavi se izradom mrežnih stranica i sustava s obrazovnim sadržajima, kao i razvojem kompetencija i znanja povezanih s obrazovnim sadržajima, njihovim formatima i mogućnostima te daljnjim razvojem edukativnih mrežnih stranica. Suradnjom s ostalim službama i timovima unutar ustanove, tim diseminira znanja iz CARNET-a, ali i rezultate, aktivnosti i uspjehe CARNET-a prema javnosti i korisnicima putem mrežnih stranica koje održava i razvija: Portal za škole, Portal eLektire i Portal Edu.hr.

Pored toga Odjel za podršku obrazovanju sudjelovanjem na projektima financiranima iz EU sredstava nastoji pridonijeti razmjeni iskustva i diseminaciji znanja u području primjene IKT-a u obrazovanju te poučavanja u online i kombiniranome okruženju.

Odjel za podršku korisnicima

Odjel za podršku korisnicima osigurava informiranje o CARNET-ovim uslugama, načinima i uvjetima njihova korištenja te pruža pomoć u slučaju eventualnih poteškoća. Korisnici su CARNET-ovih usluga institucije visokoškolskoga, znanstvenoga i obrazovnoga sustava te pojedinci (studenti, profesori, učenici i sl.) te registranti .hr domena. Odjel koordinira poslove povezane s održavanjem i razvojem nacionalnih servisa: Registar .hr domena, e-Dnevnik, e-Matica i Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole – NISPUSŠ.

Odjel podrške korisnicima kontinuirano pruža podršku korisnicima CARNET-a preko tri službe:

 • Služba za korisnike
 • Centri potpore
 • Registar.hr domena.

Centri potpore su služba koja djeluje u okviru Odjela podrške korisnicima u sljedećim segmentima:

 • nadogradnja sustava koji uključuju nove usluge
 • razvoj sustava i priključivanje novih korisnika, odnosno ustanova članica u sustave novih usluga
 • organizacija podrške i edukacije za korisnike sustava
 • koordinacija partnera na projektima, krajnjih korisnika sustava i internih CARNET-ovih služba i odjela.

Služba Centri potpore sudjeluje na izgradnji sustava i razvoju usluga:

 • e-Dnevnik – sustav za online vođenje razredne knjige
 • Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ) – centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za prijavu i upise učenika u srednje škole
 • e-Matica – centralizirani sustav Ministarstva znanosti i obrazovanja koji služi za unos podataka o učenicima i djelatnicima osnovnih i srednjih škola.

Služba uspostavljenim kanalima komunikacije osigurava protok informacija prema korisnicima i između korisnika usluga koje pružaju Centri potpore, jasno definirane procedure i dostupnost podrške korisnicima.

Služba za korisnike ima za cilj poboljšanje suradnje i kvalitete kontakata ustanova članica i CARNET-a te pružanje podrške krajnjim korisnicima CARNET-ovih usluga.

U okviru suradnje s ustanovama članicama, aktivnosti Službe za korisnike su:

 • aktivno praćenje implementacije i uporabe resursa u članicama
 • uređivanje uzajamne pravne obveze članica i CARNET-a
 • planiranje potrebne nadogradnje infrastrukture u članicama
 • vođenje evidencije o stanju CARNET-ovih resursa stavljenih na raspolaganje ustanovama
 • izvješćivanje Ministarstva znanosti i obrazovanja o stanju u ustanovama.

Podršku krajnjim korisnicima pružaju dva tima:

 • Tim za podršku CARNET-ovim uslugama i
 • Tim za podršku obrazovnomu sustavu.

Tim za podršku CARNET-ovim uslugama pruža osnovnu tehničku podršku korisnicima te daje osnovne obavijesti o CARNET-u i njegovim aktualnim javnim aktivnostima i akcijama te podržanim CARNET-ovim uslugama i servisima. Podržane su CARNET-ove usluge i servisi svi javno objavljeni i dokumentirani CARNET-ovi proizvodi za koje su javno dostupni podaci o voditelju i osobama za kontakt, podaci o pravima i načinu uporabe te upute za korisnike.

Tim za podršku obrazovnomu sustavu pruža osnovnu tehničku podršku i osnovne informacije korisnicima Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ), e-Matice MZO-a i e-Dnevnika.

Pod osnovnom podrškom smatraju se:

 • osnovne obavijesti o samoj usluzi ili servisu
 • upute kako ostvariti pravo na uporabu određene usluge ili servisa
 • osnovne upute kako se koristiti uslugom ili servisom na koju korisnik ima pravo
 • osnovna pomoć u slučaju problema prilikom uporabe usluge ili servisa.

Osnovna pomoć koju Služba za korisnike pruža krajnjim korisnicima u slučaju problema prilikom uporabe neke usluge ili servisa sastoji se od:

 • rješavanja problema u suradnji s korisnikom i po potrebi sa specijalistom za navedenu uslugu ili servis koji će osigurati izvođač navedene usluge ili servisa
 • upućivanja korisnika na adresu na kojoj može dobiti pomoć, u slučaju kada Služba za podršku korisnicima ne može pomoći u rješavanju poteškoća.

Osnovna podrška korisnicima organizirana je na sljedeće načine:

 • odgovaranje na korisničke upite koji dođu putem nekoga od podržanih komunikacijskih kanala
 • izrada i održavanje dokumenata s odgovorima na učestalo postavljana pitanja
 • izrada i održavanje mrežnih stranica namijenjenih osnovnoj podršci korisnicima.

Komunikacijski kanali kojima se koristi Služba za korisnike su: regularna pošta, telefaks, elektronička pošta, telefon, Skype i Facebook.

Registar .hr domena upravlja registracijom .hr domena, pruža podršku korisnicima prilikom registriranja domena, dodatnih zahtjeva i arbitražnih postupaka, koordinira poslove s DNS povjerenstvom, registrima, medijima i drugim uključenim i zainteresiranim stranama te predlaže unapređenja u upravljanju registrom .hr domena.

Odjel za Nacionalni CERT

Nacionalni CERT osnovan je u skladu sa Zakonom o informacijskoj sigurnosti RH i prema tome Zakonu CERT je nacionalno tijelo za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj. Jedna je od njegovih glavnih zadaća usklađivanje postupanja u slučaju sigurnosnih računalnih incidenata na javnim informacijskim sustavima nastalima u Republici Hrvatskoj ili u drugim zemljama i organizacijama kada su povezani s Republikom Hrvatskom.

Prema Pravilniku o radu Nacionalnoga CERT-a, Odjel se bavi incidentom, ako se jedna od strana u incidentu nalazi u RH (odnosno, ako je u .hr domeni ili u hrvatskome IP adresnome prostoru). Rad i organizacija Nacionalnoga CERT-a trebaju biti usklađeni sa Zakonom o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/2007) i sa zahtjevima propisanima u Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine 64/2018), kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (tzv. NIS Direktiva – The Directive on security of network and information systems). Djelovanje Nacionalnoga CERT-a velikim je dijelom određeno i Nacionalnom strategijom kibernetičke sigurnosti te njezinim akcijskim planom. 

Korisnici su usluga Nacionalnoga CERT-a svi korisnici javnih informacijskih sustava i korisnici interneta u Republici Hrvatskoj, uključivo i korisnici CARNET-a te davatelji hosting usluge i usluga pristupa internetu (ISP). Korisnici usluga Nacionalnoga CERT-a mogu biti svi korisnici interneta u RH, odnosno rezidentni korisnici, poslovni subjekti, institucije, davatelji pristupa interneta u RH i ostali subjekti koji nisu tijela državne uprave za koje je zadužen ZSIS CERT.

Nacionalni CERT organiziran je u dvije službe:

 • Služba za obradu incidenata
 • Služba za analitiku i forenziku

Služba za obradu incidenata radi u posredovanju pri rješavanju i obradi incidenata kao prva razina rješavanja i podrške. Služba radi i na obradi zbirnih podataka i pripremi izvještaja te na podizanju svijesti o kibernetičkoj sigurnosti.

Služba za analitiku i forenziku radi na analitici i forenzici informacijskih sustava u djelokrugu Nacionalnoga CERT-a te na poslovima forenzike i analitike proizašlima na temelju sporazuma s raznim nacionalnim institucijama. Također, služba radi na razvoju novih sigurnosnih usluga te na održavanju infrastrukture Nacionalnoga CERT-a.

Nacionalni CERT u okviru svojega djelovanja provodi proaktivne i reaktivne mjere. Proaktivnim mjerama djeluje se prije incidenta i drugih događaja koji mogu ugroziti sigurnost javnih informacijskih sustava, a radi sprečavanja ili ublažavanja mogućih šteta. Reaktivnim mjerama djeluje se na incidente u Republici Hrvatskoj te na druge događaje koji mogu ugroziti računalnu sigurnost javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj.

Proaktivne mjere koje provodi Nacionalni CERT su:

 • praćenje stanja na području računalne sigurnosti i objavljivanje novosti s područja sigurnosti interneta
 • objava računalno-sigurnosnih preporuka o otkrivenim ranjivostima
 • izdavanje sigurnosnih preporuka za najpopularnije operativne sustave
 • objava tehničkih dokumenata i brošura povezanih sa sigurnošću na internetu
 • provođenje provjera ranjivosti javnih informacijskih sustava i informacijskih sustava članica CARNET-a
 • objava informacija o analizama i preporukama sigurnosnih alata
 • edukacija ciljanih skupina iz područja sigurnosti interneta
 • prikupljanje i analiza podataka povezanih sa sigurnošću CARNET-ovih usluga
 • sudjelovanje u implementacijama sigurnosnih rješenja radi zaštite i prevencije CARNET-ovih usluga
 • informiranje javnosti putem portala www.antibot.hr radi suzbijanja botova
 • sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama na temu računalne sigurnosti
 • sudjelovanje na predavanjima u sklopu konferencija i radionica
 • sudjelovanje u vježbama kibernetičke obrane.

Reaktivne mjere koje provodi Nacionalni CERT su:

 • prikupljanje i analiza podataka o važnim incidentima u RH koji su se dogodili na javnim informacijskim sustavima
 • prikupljanje podataka o kompromitiranim računalima i njihovim aktivnostima s izvora na internetu te njihova analiza
 • izrada izvještaja o statistici i stanju kibernetičke sigurnosti u RH
 • posredovanje i koordinacija pri rješavanju važnih incidenata u RH
 • Abuse služba CARNET mreže.

Reaktivnim mjerama Nacionalni CERT djeluje rješavanjem incidenata u Republici Hrvatskoj koji su se dogodili na javnim informacijskim sustavima. Incidente rješava analizom i posredovanjem koristeći se pritom alatima i programima razvijenima unutar Nacionalnoga CERT-a, kao što su sustav za rano upozorenje, URL monitor IncTool i ostali.

Nacionalni CERT sudjeluje zajedno s drugim odjelima u projektiranju sigurnosnih zaštita kritičnih i ostalih usluga CARNET-a, kao i uspostavom središnjega sustava za prikupljanje sigurnosnih podataka i monitoriranje sigurnosnih događaja.

Odjel za podršku poslovanju ustanove

Odjel za podršku poslovanju ustanove obuhvaća zajedničke službe potrebne za rad svih odjela CARNET-a.

Unutar toga odjela obavljaju se:

 • pravni poslovi
 • financije i računovodstvo
 • ljudski resursi
 • upravljanje voznim parkom
 • skladišni poslovi
 • interna tehnička i sistemska podrška.

Pravni poslovi uključuju poslove izrade i kontrole zakonske utemeljenosti ugovora i postupanja, praćenje propisa, davanje stručne pomoći u tumačenju propisa, pripremu i izradu općih akata, prijavu i upise u sudske i druge registre i upisnike, sudjelovanje u postupku javne nabave te izradu ugovora za obavljanje poslova po provedenome postupku te obavljanje ostalih poslova iz svojega djelokruga rada.

Poslovi u vezi s financijama i računovodstvom povezani su s planiranjem i izradom proračuna, kontrolom izvršavanja proračuna, izradom polugodišnjega i godišnjega izvještaja o izvršavanju proračuna, vođenjem knjigovodstvenih poslova, sastavljanjem financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima, vođenjem knjigovodstvenih evidencija, blagajničkim poslovanjem te poslovima obračuna i isplate plaća, drugoga dohotka, autorskih honorara te obavljanjem ostalih poslova iz svojega djelokruga rada.

Upravljanje ljudskim resursima obuhvaća ustrojavanje zakonski propisanih kadrovskih evidencija, zdravstvene i socijalne zaštite zaposlenih te praćenje propisa iz područja radnoga prava. U tu grupu poslova ulazi i vođenje matične baze kadrovskih podataka djelatnika, izrada ugovora o radu, rješenja i odluka u vezi s radno-pravnim statusom i pravima, prijave i odjave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, evidentiranje promjena, opisi poslova pojedinih radnih mjesta, izdavanje potvrda radnicima, izrada izvješća, natječaji za zapošljavanje, izrada iskaznica te drugi kadrovski poslovi.

Poslovi upravljanja voznim parkom obuhvaćaju registraciju i provjeru dokumentacije vozila, aplikativno praćenje vozila, provjeru tehničke ispravnosti i servisiranje vozila te obavljanje ostalih poslova iz svojega djelokruga rada.

Skladišni poslovi podrazumijevaju organizaciju prijema opreme, skladištenje, čuvanje i izdavanje opreme korisnicima, uz izdavanje sve popratne dokumentacije, praćenje primjene propisa o skladišnome poslovanju i ostalih propisa povezanih s postupkom skladištenja opreme, ažuriranjem i održavanjem u sustavu matičnoga sloga materijala, mjesta zaduženja, definiranjem grupe i tipova materijala u sustavu, izradom i kontrolom reversa, organiziranjem kvalitativnoga i kvantitativnoga preuzimanja opreme u skladu s ugovorima, obavljanjem pripreme za popis opreme te obavljanjem ostalih poslova iz svojega djelokruga rada.

Interna tehnička i sistemska podrška brine o osobnim računalima, operativnim sustavima, dodatnoj opremi za korisnički rad, organizira instalaciju softverskih proizvoda na računala, vodi evidenciju raspodjele i korištenja računalne opreme i licenciranih softvera, obavlja poslove administrativnoga upravljanja i tehničkoga održavanja postojećih tehničkih resursa potrebnih za rad zaposlenika, daje potporu korisnicima informacijskih sustava unutar CARNET-a, predlaže i utvrđuje kriterije za nabavu, raspodjelu i korištenje računalne i programske opreme te obavlja ostale poslove iz svojega djelokruga rada.