prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Dokumenti Uredba o osnivanju CARNET-a

Uredba o osnivanju CARNET-a

+Otvori sve -Zatvori sve

Uredba o osnivanju CARNET-a

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine donijela

 

UREDBU

 

O HRVATSKOJ AKADEMSKOJ I ISTRAŽIVAČKOJ MREŽI – CARNET

 

Članak 1.

(1) Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET osnovana je Uredbom o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET (»Narodne novine«, broj 16/95), kao ustanova za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost u obrazovanju i znanosti.

(2) Ustanova iz stavka 1. ovoga članka djeluje pod nazivom: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET.

(3) Skraćeni naziv ustanove glasi: CARNET.

(4) Sjedište ustanove je u Zagrebu, na adresi Josipa Marohnića 5.

Članak 2.

(1) Osnivač CARNET-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost.

(2) CARNET ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

Članak 3.

(1) CARNET djeluje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

(2) CARNET može osnivati podružnice.

(3) CARNET može, radi obavljanja svoje djelatnosti, osnivati podružnice u inozemstvu, ako to nije u suprotnosti s pravnim poretkom odnosne države.

Članak 4.

(1) Djelatnost CARNET-a je:

 • razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne, znanstveno-istraživačke te ostale ustanove po odluci osnivača, međusobno u jedinstveni informacijski sustav,
 • povezivanje CARNET mreže s međunarodnim mrežama,
 • razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža,
 • provedba informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kroz planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu i praćenje ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost,
 • poslovi iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj,
 • promocija informacijskih tehnologija,
 • ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti,
 • izdavanje časopisa i periodičnih publikacija,
 • ostala izdavačka djelatnost,
 • pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware),
 • ostale djelatnosti povezane s računalima,
 • izrada i pribavljanje programske opreme (software),
 • izrada i upravljanje bazama podataka,
 • edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti),
 • projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija,
 • projektiranje telekomunikacijskih sustava.

(2) Ostale djelatnosti CARNET-a su:

 • organiziranje seminara, konferencija i sl.,
 • organiziranje i ostvarivanje potpore korisnicima,
 • savjetovanje korisnika iz područja djelovanja.

(3) Djelatnost CARNET-a iz stavka 1. ovoga članka od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.

(4) CARNET obavljanjem svoje djelatnosti nema za cilj stjecanje dobiti. Ukoliko CARNET u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti.

Članak 5.

Tijela CARNET-a su Upravno vijeće, ravnatelj i Vijeće korisnika.

Članak 6.

(1) Upravno vijeće upravlja CARNET-om.

(2) Upravno vijeće donosi Statut, akt o unutarnjem ustroju i načinu rada, programe rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovom Uredbom i Statutom ustanove.

(3) Upravno vijeće ima pet članova, predsjednika i četiri člana, od kojih je jedan predstavnik zaposlenika imenovan ili izabran u skladu s propisima o radu, a imenuje ih ministar nadležan za znanost i obrazovanje.

(4) Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

(5) Član Upravnog vijeća može biti razriješen i prije isteka roka od četiri godine, u slučaju da:

 • sam zatraži razrješenje,
 • ne ispunjava dužnosti sukladno odredbama Statuta CARNET-a,
 • zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga izgubi sposobnost obnašanja dužnosti, a to bude utvrđeno od strane ovlaštenih osoba ili ustanova,
 • svojim postupanjem i ponašanjem povrijedi dužnost koju obnaša.

(6) Način rada i odlučivanja Upravnog vijeća utvrđuje se Statutom.

Članak 7.

(1) Voditelj CARNET-a je ravnatelj.

(2) Ravnatelja imenuje i razrješava ministar nadležan za znanost i obrazovanje, u skladu sa zakonom i Statutom CARNET-a.

(3) Ravnatelj predstavlja i zastupa CARNET, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i račun CARNET-a i zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Članak 8.

(1) Ravnatelj ima zamjenika te jednog ili više pomoćnika koje imenuje ravnatelj.

(2) Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u okviru ovlasti ravnatelja i na njega se odgovarajuće primjenjuje odredba članka 7. stavka 3. ove Uredbe.

Članak 9.

Stručni rad u CARNET-u se obavlja u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, što će se urediti Statutom CARNET-a.

Članak 10.

(1) Ravnatelj CARNET-a u pravnim poslovima o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine ili druge imovine, odnosno kod sklapanja drugog pravnog posla samostalno raspolaže imovinom CARNET-a u vrijednosti do 1.000.000,00 kuna.

(2) Pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine ili druge imovine, odnosno sklapanju drugog posla u vrijednosti do 3.000.000,00 kuna ravnatelj može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

(3) Za pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine, odnosno sklapanju drugog posla čija je vrijednost veća od 3.000.000,00 kuna potrebna je, uz suglasnost Upravnog vijeća, i suglasnost osnivača.

(4) Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća ili osnivača ustanove, odnosno tijela kojeg je osnivač odredio, nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

(5) Ravnatelj može dati punomoć pomoćniku ravnatelja i drugoj osobi da zastupaju CARNET u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 11.

(1) Vijeće korisnika je savjetodavno tijelo koje čine predstavnici ustanova članica ugovornih korisnika s CARNET-om.

(2) Djelokrug i nadležnost Vijeća korisnika utvrđuje se Statutom CARNET-a.

Članak 12.

Sredstva CARNET-a čine:

 • računalno-komunikacijska oprema nabavljena sredstvima ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje za potrebe CARNET projekta i mreže do donošenja ove Uredbe,
 • prostorije za obavljanje djelatnosti, veličine 80 m² u Zagrebu, Josipa Marohnića 5.

Članak 13.

Sredstva za djelatnost CARNET-a osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske i iz vlastitih prihoda.

Članak 14.

(1) CARNET odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze CARNET-a.

Članak 15.

(1) Statut CARNET-a donosi Upravno vijeće uz suglasnost ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje.

(2) Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela CARNET-a, međusobna prava i obveze osnivača i CARNET-a, način raspolaganja dobiti te druga pitanja značajna za obavljanje poslova CARNET-a.

(3) Statut i drugi opći akti CARNET-a moraju biti u skladu s ovom Uredbom.

Članak 16.

(1) Djelatnost CARNET-a je javna.

(2) O javnosti rada CARNET-a skrbi ravnatelj.

(3) Upravno vijeće CARNET-a dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu CARNET-a ministarstvu nadležnom za znanost i obrazovanje.

Članak 17.

Nadzor nad zakonitošću rada CARNET-a obavlja ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

(1) CARNET osnovan Uredbom o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET (»Narodne novine«, broj 16/95) nastavlja s radom sukladno odredbama ove Uredbe.

(2) Ravnatelj i članovi Upravnog vijeća CARNET-a te drugih tijela ustanove, koji su imenovani sukladno Uredbi o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET (»Narodne novine«, broj 16/95) nastavljaju s radom do isteka vremena na koje su imenovani.

(3) Statut i drugi opći akti CARNET-a uskladit će se s odredbama ove Uredbe u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET (»Narodne novine«, broj 16/95).

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/14

Urbroj: 50301-04/04-15-4

Zagreb, 26. veljače 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.