prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

e-Sveučilišta

+Otvori sve -Zatvori sve

e-Sveučilišta

 

CARNET provodi projekt e-Sveučilišta s ciljem digitalne preobrazbe visokog obrazovanja (VO) u Republici Hrvatskoj (RH) poboljšanjem digitalne nastavne infrastrukture, uvođenjem digitalnih nastavnih alata te osnaživanjem digitalnih kompetencija nastavnika za poučavanje u digitalnom okruženju.

Digitalnoj preobrazbi javnih ustanova u visokom obrazovanju pristupit će se sustavno. Digitalna preobrazba doprinosi fleksibilnosti i inovativnosti obrazovanja, objedinjuje podizanje organizacijskih, upravljačkih, infrastrukturnih i obrazovnih kategorija razvijenosti, omogućuje konvergenciju javnih nacionalnih i EU politika VO-a ujedno kontinuirano prateći aktualne smjerove razvoja u digitalnoj tehnologiji.

U sklopu pripremnih aktivnosti za projekt e-Sveučilište, CARNET je sudjelovao u projektu financiranom kroz Instrument tehničke podrške DG REFORM-a koji provodi OECD, u bliskoj suradnji s Europskom komisijom i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih RH, pod nazivom “Procjena i unapređenje digitalne spremnosti hrvatskih visokih učilišta”. Ova inicijativa rezultirala je preporukama i smjernicama temeljenim na praksi drugih zemalja koje su usporedivo ulagale u visoko obrazovanje i pružile dragocjenu podršku u određivanju vrste i opsega ulaganja u javna visoka učilišta za područje cijele Republike Hrvatske.

U sklopu projekta ulagat će se u:

 • mrežnu i računalnu infrastrukturu
 • opremu i povezane servise 
 • aktivnosti kibernetičke sigurnosti
 • unaprjeđenje postojećeg informatičkog sustava i povezivanje evidencija u VO
 • edukacijsku podršku i obrazovne programe osnaživanja kompetencija nastavnog osoblja za učenje i poučavanje u digitalnom okruženju
 • podršku i profesionalni razvoj stručnog osoblja.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta e-Sveučilišta jest unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokih učilišta kroz podršku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu.

Specifični cilj projekta

Ulaganjima u mrežnu i računalnu infrastrukturu, opremu za izradu i produkciju audio/video sadržaja te povezane servise (aplikacije, licence i alate podrške) te aktivnosti kibernetičke sigurnosti, osigurat će se ključni preduvjeti za nastavak digitalne preobrazbe ustanova visokog obrazovanja na području cijele RH.

Unaprjeđenjem postojećeg informatičkog sustava i povezivanjem evidencija u visokom obrazovanju, kreirat će se jedinstvena platforma koja će sadržavati pravovremene i relevantne informacije za praćenje trendova na svim razinama odlučivanja i ključna baza za praćenje sustava, izradu izvješća i analiza, kao i za planiranja i predviđanja, čime će se omogućiti sustavno praćenje, evaluacija i ostvarivanje ciljeva programskog financiranja ustanova visokog obrazovanja.

Ulaganjima u digitalnu infrastrukturu uz prateću edukacijsku podršku osnaživanja nastavnika za kreiranje digitalnog nastavnog sadržaja, praćenu kontinuiranim istraživanjima u vezi stanja i primjene digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju i poslovanju kao i eksperimentalnom provedbom modularnog programa obrazovanja, osnažit će kompetencije nastavnika i podići razina digitalne zrelosti ustanova visokog obrazovanja na cijelom području RH. 

Trajanje projekta

Od ožujka 2022. do prosinca 2025. godine.

Glavni elementi projekta

Mrežna infrastruktura
 • projektiranje i izvođenje pasivne i aktivne mreže na lokacijama sastavnica visokih učilišta (VU)
 • nadogradnja pristupnog dijela mreže na lokacijama sastavnica VU
 • nadogradnja kapaciteta i stabilnosti pristupnih veza lokacija sastavnica VU
 • nadogradnja okosnice CARNET mreže
 • poboljšanje tehničkih uvjeta agregacijskih CARNET čvorišta.
Servisi, računalna infrastruktura i opremanje visokih učilišta
 • servisi (aplikacije, licence i alati podrške)
 • opremanje i alati za snimanje i obradu digitalnog sadržaja
 • opremanje opremom za provođenje hibridne nastave
 • kibernetička sigurnost
 • unaprjeđenje infrastrukture i repozitorija digitalnih sadržaja
Razvoj i nadogradnja informacijskih sustava visokog obrazovanja ISeVO, ISpPU
 • uspostava središnjeg informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO), izgradnja i povezivanje s postojećim sustavima
 • uspostava informacijskog sustava za provedbu i praćenje programskih ugovora (ISpPU)
 • usklađivanje postojećih informacijskih sustava u visokom obrazovanju s ISeVO (dorada postojećih aplikacija kao i nadogradnja novim funkcionalnostima) potrebnim za povezivanje s IspPU.
Obrazovanje korisnika i podrška
 • kvalitativna i kvanitativna istraživanja, analize stanja obrazovnih i poslovnih potreba primjene digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju
 • izrada modularnog programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija, provedbu hibridne nastave i svrsishodnu primjenu digitalnih tehnologija u obrazovanju i poslovanju visokoškolskih ustanova
 • savjetodavna podrška korisnicima u provedbi projektnih aktivnosti i svrsishodnoj primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju i poslovanju i izrada interaktivnog portala za diseminaciju i razmjenu informacija, znanja, trendova, iskustava te povezivanje korisnika vezano za teme primjene suvremenog obrazovanja u digitalnom okruženju.

Dionici projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) – Nositelj investicije NPOO-a „Digitalna preobrazba visokog obrazovanja“

Krajnji korisnici – javne ustanove visokog obrazovanja

javna visoka učilišta
sveučilišta i sastavnice
veleučilišta

fakulteti
visoke škole
kampusi

Ciljane skupine

nastavno osoblje
stručno osoblje ustanova visokog obrazovanja
studenti

Što uključene ustanove dobivaju projektom?

Nakon utvrđene analize stanja i potreba te na temelju smjernica za kriterije ulaganja u digitalnu nastavnu infrastrukturu, u ustanovama visokog obrazovanja izgradit će se i/ili nadograditi mrežna i/ili računalna infrastruktura. Ustanove će dobiti napredno upravljanje mrežom sa sigurnosnom komponentom, mogućnost korištenja naprednih mrežnih servisa s osiguranim kapacitetom i stabilnosti veze. Ustanove će dobiti i popratne servise i alate kao i digitalnu nastavnu opremu. Kroz sve segmente opremanja fokus će biti na sigurnosnoj komponenti.

Oprema

Javna visoka učilišta koja sudjeluju u projektu imat će mogućnost ulaganja u sljedeću vrstu opreme:

 • Network-LAN – pristup mreži i obrazovnim izvorima za zaposlenike u prostorijama predviđenim za edukaciju studenata uz pouzdanu brzu internetsku vezu koja se sastoji od pasivne mreže (žice), mrežnih priključaka i pripadajuće aktivne opreme
 • Network-WiFi – pristup mreži za studente koji koriste prijenosna računala, tablete, pametne telefone, u prostorima za učenje i ostalim prostorima za rad i boravak. Sastoji se od pasivne mreže (žice) i pripadajuće aktivne opreme
 • Opremanje hibridnih i multimedijskih predavaonica projekcijskim zaslonima, interaktivnim zaslonima, audio ozvučenjima te ostalom opremom
 • Audio-vizualna i konferencijska oprema koja može podržati korištenje digitalnih izvora tijekom predavanja te oprema koja se može koristiti za snimanje predavanja uživo i hibridne nastave (računalna i video konferencijska oprema – veliki studio, mali (integrirani) studio, hibridne predavaonice, mobilni AV uređaji).

Nadogradnja i uspostavljanje Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO)

U okviru projekta predviđena je i nadogradnja i uspostavljanje Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) te prilagodba postojeće informacijske infrastrukture visokog obrazovanja:

 • Stvorit će nove funkcionalnosti i povezati već postojeće evidencije Ministarstva (Upisnike) u jednu cjelinu.
 • Povezat će i druge informacijske sustave i aplikacije koji trebaju biti usklađeni i prilagođeni za rad s informacijskim sustavom evidencija, a koji se trenutno nalaze u sustavu visokog obrazovanja.
 • Kreirat će se jedinstvena platforma koja će sadržavati pravovremene i relevantne informacije i koja će se koristiti za praćenje trendova na svim razinama odlučivanja (visoko učilište/sveučilište/država).
 • Praćenjem upisnih kvota i popunjenosti, uspjeha studenata tijekom studiranja te prilagodbom postojećih i uspostavom novih studijskih programa moći će se adekvatnije odgovoriti na potrebe VU. 

Obrazovanje i podrška

U okviru projekta predviđena je i edukacija i podrška što uključuje: 

 • Savjetodavnu i edukacijsku potporu partnera
 • Mogućnost sudjelovanja u obrazovnim aktivnostima koje doprinose razvoju digitalnih kompetencija nastavnog i upravljačkog osoblja, posebno vezano za provedbu hibridne nastave, primjenu audio-vizualne opreme za unapređenje nastavnih procesa, izradu digitalnih nastavnih materijala te kibernetičku sigurnost.
 • Različitim će se aktivnostima poticati izgradnja zajednice praktičara i međusobnog povezivanja korisnika s različitih visokih učilišta s ciljem razmjene znanja i iskustava vezano za primjenu digitalnih tehnologija u obrazovanju i poslovanju.
  • Važan segment izgradnji zajednice praktičara bit će interaktivni internet portal koji će biti uspostavljen kao centralno mjesto za diseminaciju i razmjenu informacija, znanja, trendova, iskustava te povezivanje korisnika vezano za teme provedbe suvremenog obrazovanja u digitalnom okruženju. Portal će u prvom redu biti namijenjen sveučilišnim djelatnicima kao podrška u primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju kroz pristup digitalnim alatima, repozitoriju i sustavu za upravljanje učenjem kao i uputama za njihovo korištenje. Također će biti namijenjen i objavi stručnih i znanstvenih članaka te razmjeni iskustava i znanja visokoškolskih djelatnika. 
 • Korisnička podrška predviđena je u vidu mobilnog tima koji je nadležan za pisanu, telefonsku i terensku podršku.

Kvalificirani elektronički potpis i pečat

U okviru projekta izrađena je i brošura o kvalificiranom elektroničkom potpisu i pečatu koja je dostupna na linku.

E-adresa za podršku: e-sveucilista@carnet.hr

Obveze ustanova u projektu

CARNET će s javnim visokim učilištima sklapati pojedinačne ugovore radi reguliranja međusobnih prava i obveza.

Važno je da svaka ustanova sudionik projekta aktivno sudjeluje u aktivnostima projekta i ispunjava sljedeće obaveze:

 • Imenovanje odgovorne osobe u svrhu planiranog provođenja i pravovremene koordinacije projektnih aktivnosti.
 • Prema potrebi, osigurati uvjete za izvođenje pasivne i aktivne mreže i nadogradnju pristupne mreže na lokacijama VU.
 • Nakon završetka radova i opremanja VU, supotpisati s CARNET-om i izvođačem radova primopredajni zapisnik na temelju kojeg VU postaje korisnik IT opreme i dužno je postupati njome pažnjom dobrog gospodarstvenika.
 • U projektne aktivnosti uključiti nastavnike i stručno osoblje sukladno potrebama projekta i VU.
 • Omogućiti studentima spajanje na mrežu vlastitim uređajima u skladu s CARNET-ovim preporukama.
 • Osigurati da iz ponuđenih programa obrazovnih aktivnosti aktivno sudjeluju u edukacijama i događajima namijenjenim sustavnom razvoju njihovih digitalnih kompetencija kao i ostalih kompetencija za korištenje digitalnih tehnologija 
 • Osigurati sudjelovanje zaposlenika (nastavnog osoblja ustanove) i studenata u istraživanjima koja će se kontinuirano provoditi tijekom projekta i u procesu evaluacija projektnih aktivnosti i rezultata
 • Na zahtjev CARNET-a dostavljati CARNET-u sve informacije potrebne za administraciju i izvještavanje na projektu prema tijelima upravljanja sustava i kontrole Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Partneri

Nositelj projekta, glavna partnerska organizacija i korisnik projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a provodi ga u partnerstvu i suradnji s relevantnim institucijama: 

 

Financiranje projekta

Projekt e-Sveučilišta se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Poziv za sudjelovanje u pilot istraživanju

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET poziva javne ustanove visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj na sudjelovanje u pilot istraživanju u sklopu projekta e-Sveučilišta. Detaljan raspis poziva nalazi se na ovoj poveznici.

Poziv za prijavu kandidata za članove/ice Radne skupine za izradu kurikuluma programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija upravljačkog i nastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama u sklopu projekta „e-Sveučilišta“

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje poziv za prijavu kandidata za članove/ice Radne skupine za izradu kurikuluma programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija upravljačkog i nastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama u sklopu projekta „e-Sveučilišta“. Detaljan raspis poziva nalazi se na ovoj poveznici.

Rok za prijavu kandidata za članove/ice Radne skupine za izradu kurikuluma programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija upravljačkog i nastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama u sklopu projekta „e-Sveučilišta“ produžen je do 12. veljače 2023. godine, u 23:59 sati.

Poziv za iskaz interesa gospodarskih subjekata za demonstraciju programskih rješenja za izradu digitalnih obrazovnih materijala u sklopu projekta „e-Sveučilišta“

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje Poziv za iskaz interesa gospodarskih subjekata za demonstraciju programskih rješenja za izradu digitalnih obrazovnih materijala u sklopu projekta “e- Sveučilišta”.

Rok za iskaz interesa je 1. ožujka 2023. godine do 23:59 sati.

Detaljan raspis poziva nalazi se na ovoj poveznici.

Najava objave Poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem javnih visokih učilišta u aktivnostima pilotiranja i razvoja modela sustava digitalne zrelosti visokog obrazovanja u RH

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET najavljuje objavu Poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem javnih visokih učilišta u aktivnostima pilotiranja i razvoja modela sustava digitalne zrelosti visokog obrazovanja u RH. 

Detaljan raspis najave poziva nalazi se na ovoj poveznici.

Poziv za sudjelovanje u pilotiranju modela sustava digitalne zrelosti

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, poziva javne ustanove visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj na prijavu iskaza interesa za sudjelovanje u aktivnostima razvoja i pilotiranja modela sustava digitalne zrelosti visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u sklopu projekta e-Sveučilišta.

Detaljan raspis poziva nalazi se na ovoj poveznici.

Prezentacija projekta e-Sveučilišta

Na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, 20. lipnja 2023. godine, CARNET je predstavio trenutne aktivnosti na projektu e-Sveučilišta.

Prezentaciju projekta e-Sveučilišta možete pronaći na ovoj poveznici.