prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Novosti Preporučujemo

Javni poziv za iskaz interesa za partnerstvo u projektu „BrAIn: Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju“

4. rujna 2023.

CARNET je objavio izmjene Javnog poziva za iskaz interesa za partnerstvo u projektu BrAIn. Izmjene uključuju dio znanstvenog potencijala ključnih članova tima i trajanje javnog poziva koje je produženo za 10 dana, odnosno do 30. listopada 2023.

1.   Predmet i cilj javnog poziva

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za partnerstvo u projektu „BrAIn: Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju“ (dalje u tekstu Projekt).

Predmet ovog Javnog poziva odabir je stalne partnerske institucije za uključivanje u odabrane projektne aktivnosti programa od 1. rujna 2023. do 31. kolovoza 2029. godine.

Cilj je Javnog poziva odabrati partnersku instituciju koja će imati provedbene kapacitete za obavljanje odabranih projektnih aktivnosti.

2.   O projektu

2.1. Cilj projekta

Projekt je fokusiran na nekoliko glavnih aktivnosti kojima je svrha daljnje razvijanje digitalne kompetencije učenika/ca i nastavnika/ca i upoznavanje svih dionika obrazovnog sustava s konstruktivnim radom i suživotom s digitalnim tehnologijama i umjetnom inteligencijom. Cilj je projekta digitalnom transformacijom obrazovnih procesa uz pomoć personaliziranog pristupa učenicima i učenicama pridonijeti duljini vremena kojeg učenici/e provode u odgojno-obrazovnom procesu.

Specifični ciljevi su sljedeći:

SC 1 – Razvojem kurikuluma i obrazovnog programa i istraživanjem kontinuirano usmjeravati i pratiti utjecaj digitalnih tehnologija na obrazovanje s ciljem podizanja digitalnih kompetencija učenika i nastavnika.

SC 2 – Razviti sustav pametnih preporuka koji će omogućiti bolji uvid u postignuća učenika i pridonijeti personaliziranom pristupu razvoju svakog učenika

SC 3 – Automatiziranim sustavom nadzora i upravljanja osigurati visoku dostupnost digitaliziranih obrazovnih usluga kroz efikasnije, dostupnije i održivije upravljanje mrežom i kibernetičkom sigurnošću.

Ciljevi su projekta usklađeni sa strateškim programima Europske unije i Republike Hrvatske čiji prioriteti uključuju digitalnu transformaciju Republike Hrvatske kao države članice Europske unije.

Projektni ciljevi ostvarit će se različitim aktivnostima koje će biti organizirane u projektne elemente (glavne radne pakete) i podelemente.

2.2. Opis glavnih elemenata projekta

S obzirom na složenost planiranih zadataka, projektne su aktivnosti podijeljene u više elemenata, a svaki rezultat sastoji se od niza povezanih aktivnosti. Slijedi opis glavnih elemenata projekta, s detaljnim raspisom Elementa 1 – Edukacija i istraživanje, budući da je riječ o elementu u kojem će najviše biti zastupljeno sudjelovanje partnerske institucije.

Element 1. Edukacija i istraživanje

1.1 Razvoj digitalnih kompetencija temeljem znanstvenih spoznaja

Izrada kurikuluma izvannastavne aktivnosti i fakultativnog predmeta za razvoj digitalnih kompetencija  učenika

U ovome podelementu bit će izrađeni program, materijali i edukacije za izvannastavnu aktivnost i fakultativni predmet kroz koji će razvijati kritičko promišljanje o utjecaju tehnologija u nastajanju, osposobljavati za praktičan rad s tehnologijama u nastajanju, a bit će namijenjeni učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole i 2. i 3. razreda srednje škole.

Učenici će se upoznati s potencijalom digitalne tehnologije i umjetne inteligencije i njihovog utjecaja na živote učenika – ne samo u učionici nego i kroz njihove svakodnevne aktivnosti. Nadalje, učenicima će se omogućiti razumijevanje etičkih i društvenih perspektiva digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije, utjecaja na emocije, koristi i opasnosti, prednosti i nedostatka korištenja različitih digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije, načina na koji mijenja naš svakodnevni život te kako umjetna inteligencija koristi algoritme za donošenje odluka i rješavanje problema iz stvarnog svijeta.

Učenicima će se omogućiti razumijevanje ne samo kako digitalne tehnologije i umjetna inteligencija utječu na  život, odnosno kako se one koriste i utječu na učenje, čitanje, zabavu, tjelesnu aktivnost i više, već i što učenici trebaju znati i razumjeti o digitalnim tehnologijama i umjetnoj inteligenciji kako bi postali korisnici i kreatori digitalnih alata i alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Sadržaji će predstavljati izazov za razmišljanje učenika o svijetu koji ih okružuje i izložiti ih novim tehnologijama i tehnologijama umjetne inteligencije u raznim područjima učenja. Kroz ovaj predmet učenici će biti aktivni sudionici u proučavanju i kritičkom promišljanju o digitalnim tehnologijama i umjetnoj inteligenciji. U tom procesu učenici će raditi izravno s inovativnim tehnologijama i UI kroz, primjerice, programiranje i izradu chat botova, sudjelovat će u aktivnostima koje produbljuju njihovo razumijevanje o tome kako tehnologije i UI funkcioniraju i stvaraju različite autentične proizvode, primjerice od prezentacija do umjetničkih djela, pri svemu tome vodeći računa o kibernetičkoj sigurnosti.

Navedeni osnovni cilj može se ostvariti kroz sljedeće ishode:

 • učenik/ca razvija digitalne kompetencije te zna upotrijebiti digitalne resurse za vlastito napredovanje, učenje i usavršavanje.
 • učenik/ca primjenjuje programe temeljene na umjetnoj inteligenciji
 • učenik/ca kreira programe i aplikacije temeljene na umjetnoj inteligenciji
 • učenik/ca primjenjuje pravila kibernetičke sigurnosti
 • učenik/ca ugrađuje pravila kibernetičke sigurnosti pri kreiranju programa i aplikacija temeljenih na umjetnoj inteligenciji
 • učenik/ca stvara digitalne sadržaje upotrebom kreativnih tehnika.
 • učenik/ca primjenjuje vještine kojima se može oduprijeti manipulaciji i zlostavljanju u digitalnom okruženju.

Specifičnost aktivnosti bit će u njihovoj iskustvenoj naravi primjene i izrade digitalnih programa i aplikacija temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Posebna pozornost bit će posvećena kibernetičkoj sigurnosti s obzirom na stratešku važnost te teme (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466).

Izrada kurikuluma planira se provesti u suradnji s partnerom ASOO te partnerima koji će se odabrati putem javnih poziva.

Izrada digitalnih obrazovnih sadržaja i provedba obrazovanja učitelja i nastavnika za njihovu primjenu 

Primjena kurikuluma izvannastavne aktivnosti i fakultativnog predmeta bit će podržana razvojem pripadajućih digitalnih obrazovnih sadržaja za učenje i poučavanje kojim će se osobito obuhvatiti teme koje su slabo dostupne na hrvatskom jeziku.

Kao podrška nastavnom procesu ovaj element obuhvaća obrazovne aktivnosti i to:

 • učitelja i nastavnika koji će primjenjivati sadržaje u nastavi
 • učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja škola koji žele primjenjivati digitalne tehnologije u svom radu, te razumjeti digitalne tehnologije i umjetnu inteligenciju.

Korisnici  će se obrazovati putem različitih formata obrazovanja kroz edukacije uživo i online, primjerice radionice koje će biti organizirane na lokacijama, te webinare i e-tečajeve.

1.2 Istraživanje

Integralni dio aktivnosti ovog elementa uključuje istraživanje. U sklopu aktivnosti istraživanja predviđeno je kontinuirano praćenje korištenja tehnologije i njenog utjecaja na dobrobit učenica i učenika te primjena rezultata i izrada preporuka za razvoj obrazovne i psihosocijalne dobrobiti vezano uz korištenje tehnologije za sve ključne dionike (kreatore/ice obrazovnih politika, odgojno-obrazovne djelatnike/ce, učenike/ce). Istraživanje se planira provesti u suradnji s partnerskom institucijom koji će se odabrati putem ovog javnog poziva. Predviđeno je da partnerska institucija sudjeluje u svim fazama istraživanja.

Istraživanje će se provoditi u dvije faze:

 1. pilot istraživanje koje će obuhvatiti analizu postojećeg stanja kvalitativnim i kvantitativnim metodama, analizu potreba i rezultata relevantnih empirijskih istraživanja i dosadašnjih znanstvenih publikacija. Također, u okviru ove faze izradit će se metodologija za glavno istraživanje.
 2. glavno istraživanje – dubinsko longitudinalno istraživanje. Na temelju pilot istraživanja odredit će se relevantna istraživačka područja na kojima će raditi različiti istraživački timovi. Istraživanje će uzeti u obzir sva tri oblika obrazovanja i sve dionike obrazovanog procesa djece i adolescenata – (1) formalno obrazovanje; (2) neformalno obrazovanje, (3) informalno obrazovanje, te dionike odgojno-obrazovnog sustava – (1) učenice i učenike, (2) obrazovne djelatnice i djelatnike, (3) roditelje/ skrbnice i skrbnike.
  Glavno će se istraživanje temeljiti na zaključcima pilot istraživanja, uzimajući u obzir progresivni razvoj digitalnih tehnologija i njihovog utjecaja na obrazovanje. Glavno istraživanje je podijeljeno u tri povezane faze: razrada metodologije istraživanje, prikupljanje podataka na reprezentativnom uzorku sudionika te izrada preporuka na temelju analize prikupljenih podataka. Na taj će se način odgovoriti na specifične ciljeve istraživanja koji su:

  1. specifični cilj (1) odnosi se na razvoj metodologije istraživanja odnosa digitalne tehnologije i dobrobiti djece i mladih.
  2. specifični cilj (2) odnosi se na razvoj okvira za digitalnu pismenost i dobrobit za djecu i mlade koji će se izraditi kao neobvezujući dokument s ciljem osvještavanja različitih aspekata korištenja tehnologije, s posebnim naglaskom na umjetnu inteligenciju.
  3. specifični cilj (3) odnosi se na razvoj preporuka o rizičnim i zaštitnim čimbenicima korištenja digitalne tehnologije među djecom i mladima. Preporuke će se odnositi na ključne dionike – učenike i učenice, nastavno osoblje, roditelje i skrbnike/ce te dionike javnih politika. Preporuke za učenice i učenike bit će u skladu s njihovom dobi te će se izdati četiri skupine preporuka za učenice i učenike.

Okvir i preporuke bit će vezane uz edukaciju koja će se provoditi u sklopu ovog elementa.

Ostali elementi projekta kratko su opisani u nastavku.

Element 2. Pametne preporuke

Sustavom pametnih preporuka namjerava se učiteljima/cama, stručnim suradnicima/ama u školi i ravnateljima/cama pružiti bolji uvid u rad učenika/ca i predlagati personalizirani pristup razvoju svakog učenika/ce sa svrhom otkrivanja afiniteta učenika/ca i optimizacije obrazovnog puta s ciljem postizanja ishoda učenja prema kurikulumu na što višoj razini. Aktivnosti provedbe elementa uključuju analizu potreba ključnih dionika i krajnjih korisnika/ca, razvoj etičkih i pedagoških normi, izgradnju samog sustava pametnih preporuka, edukaciju ključnih dionika te izgradnju i nadogradnju računalno-komunikacijske infrastrukture pametnih preporuka.

Element 3. Mrežni aspekti UI

Cilj elementa je omogućavanje brze i stabilne veze korisnicima CARNET mreže te implementacija AIOps sustava koji detektira i otklanja poteškoće radi zadržavanja visoke kvalitete korisničkog iskustva. Time bi se postigla automatizacija poslovanja te povećanje poslovne učinkovitosti. Aktivnosti u okviru elementa uključuju snimku stanja postojećih servisa i analizu poslovnih procesa, implementaciju AIOps sustava te edukaciju djelatnika CARNET-a.

Element 4. Pametna kibernetička sigurnost

Prva aktivnost u sklopu elementa je razvoj automatiziranog rješavanja kibernetičkih incidenata prijavljenih odjelu Nacionalnog CERT-a kojim bi se obrađivanje incidenata ubrzalo te tako brže uklonile prijetnje i mogućnost širenja prijetnji na ostale učenike/ce i nastavnike/ce. Druga aktivnost odnosi se na nadogradnju sustava za ranu detekciju ranjivosti i mogućih incidenata te se navedeni sustav planira integrirati s prethodnim. Aktivnosti obuhvaćene ovim segmentom odnose se na izradu tehničke i izvedbene dokumentacije za nadogradnju sustava koji skenira HR web prostor s ciljem otkrivanja ranjivih web sjedišta i onih koja su već kompromitirana te mitigira pronađene ranjivosti. Također, izradit će se i pripadajuće upute za njegovo korištenje i održavanje.

Element 5. Upravljanje projektom i administracija

Element se sastoji od aktivnosti koje nemaju izravan učinak na ciljeve. U sklopu elementa vršit će se upravljanje projektom i koordinacija sa svim timovima koji rade na projektu. Omogućit će se protok informacija, uspostaviti projektne procedure, provesti javne nabave, procesi zapošljavanja, administracija projekta, financijsko praćenje te izvještavanje na svim razinama.

Element 6. Vidljivost i diseminacija

U svrhu diseminacije projekta, bit će izrađen vizualni identitet projekta, materijali koji služe informiranju i motiviranju dionika u provedbi projektnih aktivnost, organizirat će se manja događanja s medijima, a u suradnji s medijima, komunikacijom će biti obuhvaćene zainteresirane javnosti. U razdoblju trajanja projekta bit će organizirano ukupno 5 godišnjih kongresa za CARNET-ove korisnike na kojima će biti izloženi elementi vidljivosti. U sklopu projekta bit će osmišljena i provedena javna kampanja protiv elektroničkog nasilja.

3.   Uloga partnerske institucije u projektu

U sklopu projekta traži se partnerska institucija za rad na aktivnostima za čije izvršenje su potrebna specifična znanja i vještine te iskustvo rada u područjima djelovanja pojedinih aktivnosti.

Partnerska institucija na projektu ključan je dionik u provedbi projekta koji usko surađuje tijekom cijelog projektnog ciklusa s nositeljem projekta, CARNET-om.

Partnerska je institucija koja po svojoj misiji, ciljevima, ulozi te iskustvu i dosadašnjim aktivnostima jedinstveno i nedvojbeno pridonosi uspješnoj implementaciji projekta i ostvarivanju njegovih općih ciljeva te specifično, ciljeva koji se odnose na element 1 Edukacija i istraživanje.

Partnerska institucija sudjeluje u razvoju aktivnosti, definiranju detaljnog vremenskog plana provedbe aktivnosti te zajedničkom detaljnom razvoju ciljeva, neposrednih rezultata, proračuna, odgovornosti i podjeli zadataka aktivnosti u svrhu ostvarenja ciljeva projekta. Partnerska institucija sudjeluje u razvoju projektnih aktivnosti svojim specifičnim kompetencijama, nadležnostima i znanjima te provođenjem dodijeljenih aktivnosti aktivno pridonosi ostvarenju rezultata projekta.

Uloga je partnerske institucije odgovorno i pravovremeno izvršavanje aktivnosti za koje je nadležna. Odabrana partnerska institucija i njena uloga u projektu konačno će se definirati u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te pripadajućem Partnerskom sporazumu sukladno pravilima Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. [1]

4.   Aktivnosti partnerske institucije u projektu

U sklopu projekta odabrana će partnerska institucija biti zadužena za istraživačke aktivnosti unutar elementa 1. Edukacija i istraživanje.

Istraživačke aktivnosti partnerske institucije odnose se na (1) razvoj dobrobiti djece i mladih vezano za korištenje digitalnih tehnologija, (2) praćenje i analizu kurikuluma i izradu preporuka za njihov razvoj te evaluaciju ishoda njihove implementacije.

Svrha je istraživačkih aktivnosti raščlaniti utjecaj rizičnih i zaštitnih čimbenika na ishode korištenja digitalnih tehnologija u obrazovanju i dobivene spoznaje ugrađivati u kurikulume i pametne preporuke s ciljem podizanja digitalnih kompetencija obrazovnih djelatnika/ca, učenika/ca i roditelja radi očuvanja i unaprjeđenja njihove dobrobiti.

U sklopu elementa provest će se sljedeće aktivnosti:

 • opsežno istraživanje koje se odnosi na praćenje i analizu trendova korištenja tehnologije i njenog utjecaja na dobrobit djece i mladih u kontekstu rizičnih i zaštitnih čimbenika, s posebnim naglaskom na utjecaj umjetne inteligencije i dijeljenje spoznaja sa stručnim timovima na projektu. Ovo će se istraživanje provesti kroz dvije faze:
  1. pilot istraživanje koje će obuhvatiti analizu postojećeg stanja i izradu smjernica za provođenje longitudinalnog istraživanja. (provodi partnerska institucija u suradnji s CARNET-ovim stručnim timom)
  2. longitudinalno dubinsko istraživanje čija će se relevantna istraživačka pitanja i metodologija odrediti na temelju pilot istraživanja, a na njima će raditi različiti istraživački timovi – glavno istraživanje (provodi partnerska institucija u suradnji s CARNET- ovim stručnim timom)
 • osim istraživačkih aktivnosti, bitan dio aktivnosti čini suradnja sa stručnim timovima i aktivno sudjelovanje u diseminaciji projektnih rezultata, s posebnim naglaskom na dijeljenje spoznaja istraživanja sa stručnjacima/radnom skupinom zaduženima za izradu obrazovnih programa koji se razvijaju u sklopu projekta BrAIn te izraditi analizu i preporuke za njihov razvoj.

Odabrana partnerska institucija imat će zadatak provesti sve navedene istraživačke aktivnosti te aktivno uključivati CARNET-ove stručnjake na projektu u navedene aktivnosti kako je predloženo ovim pozivom.

U sklopu Projekta odabrana partnerska institucija bit će zadužena za aktivnosti koje vode sljedećim rezultatima projekta:

4.1. Rezultat: Provedeno istraživanje utjecaja digitalnih tehnologija na dobrobit – Pilot istraživanje utjecaja digitalnih tehnologija na dobrobit

Cilj je pilot istraživanja analiza stanja i izrada smjernica za provođenje dubinskog longitudinalnog istraživanja. Analiza stanja provodit će se putem fokus grupa, polustrukturiranih intervjua, analize potreba i rezultata relevantnih empirijskih istraživanja i dosadašnjih znanstvenih publikacija.

Aktivnosti partnerske institucije unutar navedenog rezultata su:

 • provedba pozadinskog istraživanja na temu utjecaja tehnologije na dobrobit djece i mladih, nastavnika i roditelj/skrbnika
 • provedba primarnog istraživanja korištenjem kvantitativnih i kvalitativnih metoda prikupljanja podataka
 • obrada i analiza podataka
 • izrada metodološkog okvira za sveobuhvatno, longitudinalno dubinsko istraživanje

4.2.  Rezultat: Provedeno glavno istraživanje utjecaja digitalnih tehnologija na dobrobit

Cilj je glavnog istraživanja analizirati i usmjeriti različite aspekte utjecaja digitalne tehnologije na dobrobit učenika/ca. Pri tome će se u obzir uzeti sva tri oblika obrazovanja (formalno, neformalno i informalno obrazovanje) i svi dionici obrazovnog procesa djece i adolescenata/ica (učenice i učenici, obrazovne djelatnice i djelatnici, roditelji/skrbnice i skrbnici). Ovo istraživanje će se temeljiti na zaključcima pilot istraživanja uzimajući u obzir progresivni razvoj digitalnih tehnologija i njihovog utjecaja na obrazovanje, a činit će ga partnerski timovi. Temeljit će se na metodologiji razvijenoj u sklopu pilot istraživanja a obuhvaćati će kvantitativno i kvalitativno longitudinalno prikupljanje podataka i njihovu analizu. Specifični ciljevi glavnog istraživanja su:

 1. prilagodba metodologije istraživanja odnosa digitalne tehnologije i dobrobiti djece i mladih
 2. razvoj okvira za digitalnu pismenost i dobrobit za djecu i mlade koji će se izraditi kao neobvezujući dokument s ciljem osvještavanja različitih aspekata korištenja tehnologije, s posebnim naglaskom na umjetnu inteligenciju
 3. razvoj preporuka o rizičnim i zaštitnim čimbenicima korištenja digitalne tehnologije među djecom i mladima. Preporuke će se odnositi na ključne dionike, učenice i učenike, nastavno osoblje, roditelje i skrbnike/ce te dionike javnih politika

Aktivnosti partnerske institucije unutar navedenog rezultata su:

 • definiranje istraživačkih područja, ciljeva, problema i metodologije na temelju pilot istraživanja
 • provođenje istraživanja korištenjem kvantitativnih i kvalitativnih metoda prikupljanja podataka
 • analiza i obrada rezultata
 • izrada preporuka o rizičnim i zaštitnim čimbenicima korištenja digitalne tehnologije među djecom i mladima
 • izrada okvira za digitalnu pismenost i dobrobit za djecu i mlade

Izrada okvira za digitalnu pismenost i dobrobit za djecu i mlade što obuhvaća:

 • izradu prve verzije okvira kao teorijskog koncepta odnosa digitalne tehnologije i djece i mladih prijedlogom nekoliko kategorija po kojima se taj odnos procjenjuje
 • izradu upitnika o utjecaju tehnologije na dobrobit djece i mladih škole tj. formuliranje pitanja i odgovora, te evaluaciju okvira kroz praktičnu primjenu na nekoliko škola;
 • izradu konače verzije okvira i upitnika na temelju rezultata evaluacije;
 • izradu dokumenta s preporukama za formiranje i koordinaciju timova za primjenu digitalne tehnologije vezano uz dobrobit djece i mladih;
 • izradu sadržaja i moderiranje 5 skupova za osnovnoškolske i srednješkolske ustanove, organizacija je planirana u sklopu konferencije CUC.

5.  Opći uvjeti:

Partnerska institucija treba ispuniti sljedeće opće uvjete:

 1. biti u mogućnosti samostalno provesti planirane aktivnosti;
 2. u okviru vlastite misije i obrazovnih aktivnosti mora biti vidljivo da promiče načela interdisciplinarnosti
 3. biti jedna od vodećih znanstveno-istraživačkih organizacija u društvenim znanostima (nacionalni i međunarodni znanstveni i stručni projekti) te ključnim publikacijama u području projekta u posljednjih 5 godina; (tablica 1)
 4. posjedovati stručni kapacitet za provedbu projekta iskazan kroz opis ključnih osoba i njihovih referenci;
 5. posjedovati organizacijski i administrativni kapacitet za provedbu projekta

6.  Potrebna dokumentacija za dostavu za iskaz interesa

Partnerska institucija dužna je dostaviti dokumentaciju  kojom se potkrepljuje zadovoljavanje općih uvjeta, sukladno prethodnom odjeljku, u svim točkama od 1. – 5:

  1. pismo namjere institucije iz kojeg se vidi vizija uloge partnerske institucije u provedbi projekta BrAIn koje uključuje izjavu čelnika/ce o posjedovanju stručnih, organizacijskih i administrativnih kapaciteta za samostalno provođenje aktivnosti te se potkrepljuje razumijevanje poštivanja načela interdisciplinarnosti u vidu zaposlenih, ali i zapošljavanja novih znanstvenika/ca po potrebi i angažmana vanjskih suradnika/ca na projektu koji će doprinijeti uspješnosti realizacije projekta (struke zaposlenih u instituciji);
  2. znanstveni potencijal prijavitelja (Tablica 1)

 

1. ZNANSTVENI POTENCIJAL PRIJAVITELJABodovi
1. Broj i vrsta ugovorenih i/ili provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja društvenih znanosti, a povezanih s temom utjecaja digitalne tehnologije na odgoj i obrazovanje i dobrobit djece i mladih10
(Potrebno je dostaviti dokaz o provedbi projekta)
5 ili više ugovorenih i/ili provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina 10
1 - 4 ugovorena i/ili provedena nacionalna znanstvena projekta u posljednjih 5 godina 5
Nema ugovorenih i/ili provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina 0
2. Broj i vrsta ugovorenih i/ili provedenih međunarodnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja društvenih znanosti, a povezanih s temom utjecaja digitalne tehnologije na odgoj i obrazovanje i dobrobit djece i mladih15
(Potrebno je dostaviti ugovor za projekte koji se navode)
5 ili više ugovorenih i/ili provedenih projekata u posljednjih 5 godina 15
1 - 4 ugovorena i/ili provedena projekta u posljednjih 5 godina 7
Nema ugovorenih i/ili provedenih projekata u posljednjih 5 godina 0
3. Broj i vrsta znanstvenih radova objavljenih u WoS ili Scopus bazi u posljednjih 5 godina, iz područja društvenih znanosti, a povezanih s temom utjecaja digitalne tehnologije na odgoj i obrazovanje i dobrobit djece i mladih5
(Potrebno je navesti broj objavljenih radova po pojedinom znanstveniku)
Više od 10 objavljenih radova u WoS ili Scopus bazi 5
5 - 10 objavljenih radova u WoS ili Scopus bazi 2.5
Do 5 objavljenih radova u WoS ili Scopus bazi0
4. Citiranost i utjecaj znanstvenih radova objavljenih u WoS ili Scopus bazi u posljednjih 5 godina iz područja društvenih znanosti, a povezanih s temom utjecaja digitalne tehnologije na odgoj i obrazovanje i dobrobit djece i mladih (citiranost)5
(Potrebno je navesti broj citata po pojedinom znanstveniku prijavitelja)
Više od 50 citata po članu u WoS ili Scopus bazi 5
25 – 50 citata po članu u WoS ili Scopus bazi 2.5
Do 25 citata po članu u WoS ili Scopus bazi0
5. Broj istraživača/ica zaposlenih u znanstvenoj organizaciji 10
> 5 zaposlenih ima znanstveni izbor u području psihologije 2
> 5 zaposlenih ima znanstveni izbor u području pedagogije2
> 5 zaposlenih ima znanstveni izbor u području sociologije 2
> 5 zaposlenih ima znanstveni izbor u području informacijskih i komunikacijskih znanosti2
> 5 zaposlenih ima znanstveni izbor u interdisciplinarno područje znanosti2
Maksimalan broj bodova45
 1. opis kompetencija početnog/inicijalnog projektnog tima  i životopisi ključnih članova/ica tima s posebno istaknutim popisom referenci vezano uz temu projekta. Navesti za svaku osobu akademski stupanj, reference iz navedenih područja/rezultata. Reference se mogu odnositi na objavljene znanstvene i/ili stručne članke, sudjelovanje na projektima, održane edukacije i sl. Reference ne smiju biti starije od 5 godina, a vrednovat će se na sljedeći način:

 

1.     ZNANSTVENI POTENCIJAL KLJUČNIH ČLANOVA TIMA (2 ČLANA) 
1. Broj stručnih, popularnih ili znanstvenih radova povezanih s temom utjecaja digitalne tehnologije na odgoj i obrazovanje i dobrobit djece i mladih
10 ili više radova10
6-10 radova5
1-5 radova3
2. Broj izlaganja povezanih s temom utjecaja digitalne tehnologije na odgoj i obrazovanje i dobrobit djece i mladih
10 ili više izlaganja10
6-10 izlaganja5
1-5 izlaganja3
Maksimalan broj bodova (u evaluaciji u obzir će se uzeti zbirno prosječan broj bodova)20

7. Kriteriji i postupak odabira partnerske institucije

 1. Provjeru kriterija provodi Stručno povjerenstvo sastavljeno od predstavnika nositelja projekta, CARNET-a, koje imenuje ravnatelj CARNET-a. Povjerenstvo razmatra svaku prijavu i ravnatelju podnosi zajednički izvještaj o ispunjavanju kriterija i evaluaciji prijava.
 2. Obvezni kriteriji su ispunjavanje svih općih uvjeta koji su navedeni u odjeljku 5. „Opći uvjeti“, točke 1-5, te oni predstavljaju nužan uvjet za uključivanje partnerske institucije u projekt BrAIn, te se ocjenjuju od strane svih članova povjerenstva s DA ili NE.
 3. Ostali se kriteriji ocjenjuju brojčanim ocjenama s obrazloženjima koje zasebno ocjenjuje svaki član povjerenstva, te težinom pojedinog kriterija kako slijedi:
  1. pismo namjere i interdisciplinarnost (30% težine ukupne ocjene).
  2. sveukupni dosadašnji znanstveni i stručni rezultati (40% težine ukupne ocjene);
  3. reference članova projektnog tima partnerske institucije u traženim znanstvenim područjima i poljima, s posebnim naglaskom na temama vezanim uz predviđene aktivnosti partnerske institucije na projektu (30% težine ukupne ocjene).

Odluku o odabiru donosi ravnatelj CARNET-a na prijedlog Stručnog povjerenstva.  Odluka o odabiru partnerske institucije neopoziva je i konačna. Prijavitelj službenim iskazivanjem interesa pristaje na sve uvjete javnog poziva i odluke Stručnog povjerenstva, u duhu zajedničke suradnje i ostvarivanja ciljeva projekta, a na dobrobit cijele obrazovne zajednice.

Odluku o odabiru partnerske institucije CARNET će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 30 dana od dana isteka trajanja Javnog poziva.

8. Način prijave

Prijavitelj se na Javni poziv prijavljuje putem elektroničke pošte na adresu brain-istrazivanje@carnet.hr.

Prijavitelj službenim iskazivanjem interesa pristaje na sve uvjete Javnog poziva i odluke Stručnog povjerenstva, u duhu zajedničke suradnje i ostvarivanja ciljeva projekta, a na dobrobit cijele obrazovne zajednice.

9.  Trajanje Javnog poziva

Javni poziv traje od dana objave do 20.10.2023.  30. 10. 2023. godine te će po njegovom zatvaranju CARNET-ovo Stručno povjerenstvo, na temelju provjere ispunjenja općih uvjeta te bodovanja ostalih kriterija na temelju dostavljene dokumentacije, odabrati partnersku instituciju koja će sudjelovati u projektu te istog o tome izvijestiti elektroničkim putem.

10. Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane za prijavu na Javni poziv za iskaz interesa za partnerstvo moguće je dobiti putem e-maila: eu-ured@carnet.hr

[1] http://www.esf.hr/vazni-dokumenti-razdoblje-2021-2027