prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Novosti Preporučujemo

Poziv za prijavu kandidata za članove/ice Ekspertnog tima za izradu Koncepta za adaptivno učenje

16. svibnja 2024.

Svrha osnivanja Ekspertnog tima

Umjetnom inteligencijom se u procese učenja i poučavanja uvode sve veće mogućnosti adaptivnog učenja. Adaptivno je ono učenje koje se prilagođava individualnim potrebama i mogućnostima učenika, te unapređuje proces učenja na način da prilagođava nastavne sadržaje, metode i aktivnosti svakom pojedinom učeniciku. Postiže se kontinuiranim prikupljanjem podataka o učenicima koji čine ključne karakteristike za uspješno učenje: (pred)znanje, sposobnosti, osobine, potrebe, stilovi učenja i interesi.

Razvojem Koncepta adaptivnog učenja CARNET želi stvoriti temelj i model učenja vlastitim tempom za postizanje boljih rezultata učenika na nacionalnim ispitima, ispitima državne mature i PISA istraživanju, s posebnim naglaskom na primjenu znanja i problemske zadatke.

S ciljem pospješivanja individualiziranog pristupa u procesu učenja koji će učenicima pružiti mogućnost da svoje učenje prilagode vlastitom predznanju, stilu učenja, osobinama, potrebama i interesima, potrebno je izraditi Koncept adaptivnog učenja primjenjiv na sve nastavne predmete u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske te prilagodljiv različitim obrazovnim kontekstima. Koncept mora biti u skladu s obrazovnom politikom Republike Hrvatske i izvediv u realnim uvjetima.

Format koncepta treba sadržavati shematski (grafički) prikaz i tekstualno pojašnjenje.

Shematski prikaz je vizualno predstavljanje Koncepta koje može pomoći korisnicima da brzo i lako razumiju odnose između različitih elemenata Koncepta. Posebno je koristan za učenje složenih koncepata poput Koncepta adaptivnog učenja.

Tekstualno pojašnjenje daje detaljnije informacije o Konceptu i neophodno je za pružanje konteksta shematskom prikazu. Tekstualno pojašnjenje Koncepta treba sadržavati, ali i ne biti ograničeno na sljedeće elemente: definiciju adaptivnog učenja, ciljeve adaptivnog učenja, načela adaptivnog učenja, metode adaptivnog učenja, tehnike adaptivnog učenja. Poželjno je da obuhvaća aktualne alate i resurse za adaptivno učenje.

Za izradu Koncepta za adaptivno učenje potrebno je, uz CARNET-ove zaposlenike, angažirati ekspertni tim koji se treba sastojati od stručnih članova/ica koji posjeduju specifična znanja, vještine i iskustvo vezano uz poslove koji su predmet ovog Poziva, čime će se osigurati izrada kvalitetnog koncepta za adaptivno učenje.

Članovi/ce Ekspertnog tima

Ekspertni tim čine sljedeći članovi/ce:

 1. 7 (sedam) stručnjaka/inja za izradu koncepta za adaptivno učenje čiji su poslovi predmet ovog Poziva i koji će biti odabrani temeljem ovog Poziva
 2. predstavnici CARNET-a koji će uz pomoć stručnog voditelja/ice Ekspertnog tima upravljati njegovim radom, imati stručnu i koordinacijsku ulogu u procesu izrade Koncepta za adaptivno učenje i pružiti podršku pri pregledu i osiguravanju kvalitete isporučevine koju će izraditi članovi/ce Ekspertnog tima odabrani/e temeljem ovog Poziva.

Ovim javnim pozivom pozivaju se na suradnju zainteresirani stručnjaci/kinje za sljedeća područja:

 • Stručnjak/inja 1 – Stručnjak/inja za metodiku nastave matematike – 1 stručnjak(inja);
 • Stručnjak/inja 2 – Učitelj/ica ili nastavnik/ica matematike – 1 stručnjak(inja);
 • Stručnjak/inja 3 – Edukacijski rehabilitator/ica, stručnjak/inja za inkluziju i primjenu digitalnih tehnologija za potporu učenicima/cama s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – 1 stručnjak(inja);
 • Stručnjak/inja 4 – Školski/a psiholog/inja – 1 stručnjak(inja);
 • Stručnjak/inja 5 – Školski/a pedagog/inja – 1 stručnjak(inja);
 • Stručnjak/inja 6 – Stručnjak/inja za razvoj i primjenu umjetne inteligencije, strojnog i dubokog učenja u obrazovanju – 1 stručnjak(inja);
 • Stručnjak/inja 7 – Stručnjak/inja za razvoj i primjenu umjetne inteligencije, strojnog i dubokog učenja u obrazovanju – 1 stručnjak(inja).

Aktivnosti Ekspertnog tima

Članovi/ce Ekspertnog tima obavljat će svoje zadaće u vremenskom razdoblju od potpisa ugovora temeljem ovog Poziva pa do najkasnije 15.01.2025. godine.

U svom radu, članovi/ce Ekspertnog tima dužni su:

 1. surađivati i aktivno komunicirati s drugim članovima/cama Ekspertnog tima te slijediti upute i zahtjeve CARNET-a vezane za izvršavanje aktivnosti iz ovog Poziva,
 2. surađivati i aktivno komunicirati s voditeljicom Ekspertnog tima,
 3. sudjelovati na sastancima Ekspertnog tima u skladu sa zahtjevima CARNET-a, online i/ili na mjestu i u terminu koje, u dogovoru s Ekspertnim timom, definira CARNET,
 4. izrađivati dokumentaciju u virtualnom okruženju, pravodobno popunjavati i dostavljati CARNET-u sve tražene dokumente;
 5. omogućiti CARNET-u pravovremeni i redoviti uvid u sve aktivnosti koje će se provoditi po ugovoru sklopljenom temeljem ovog Poziva.

Konačni plan rada i rokovi će se utvrditi na početnom sastanku Ekspertnog tima, a utvrđeni rokovi će biti obvezujući i od važnosti za izvršenje posla.

Komunikacija i isporuka

Komunikacija članova/ica Ekspertnog tima i CARNET-a odvijat će se kroz radne sastanke, telefonski i putem elektroničke pošte. Isporuka izrađenih materijala će se odvijati putem elektroničke pošte u obliku datoteka odgovarajućih formata. Formate datoteka i Koncepta za adaptivno učenje dogovorit će članovi/ce ekspertnog tima i CARNET.

Korištenje intelekutalnog vlasništva

Autor je dužan ugovorom za CARNET zasnovati isključivo neograničeno sadržajno, vremenski i prostorno pravo iskorištavanja autorskog djela.

Uvjeti odabira stručnjaka/inja za Ekspertni tim

Svi kandidati/kinje za članove/ice Ekspertnog tima moraju ispunjavati sljedeće minimalne uvjete:

 • Stručnjak/inja 1 – Stručnjak/inja za metodiku nastave matematike koja posjeduje doktorat znanosti iz područja i polja vezanog uz metodiku nastave matematike i minimalno 10 godina rada u tom stručnom području;
 • Stručnjak/inja 2 – Učitelj/ica ili nastavnik/ica matematike sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem, ili integriranim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijem iz područja i polja matematike i s minimalno 10 godina rada u osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj ustanovi;
 • Stručnjak/inja 3 – Edukacijski rehabilitator/ica, stručnjak/inja za inkluziju i primjenu digitalnih tehnologija za potporu učenicima/cama s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama koja posjeduje doktorat znanosti iz područja i polja edukacijske rehabilitacije i minimalno 10 godina rada u tom stručnom području;
 • Stručnjak/inja 4 – Školski/a psiholog/inja sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, ili integriranim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijem iz područja i polja psihologije;
 • Stručnjak/inja 5 – Školski/a pedagog/inja sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, ili integriranim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijem iz područja i polja pedagogije;
 • Stručnjak/inja 6 – Stručnjak/inja za razvoj i primjenu umjetne inteligencije, strojnog i dubokog učenja u obrazovanju sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, ili integriranim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijem i s minimalno 10 godina rada u osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj ustanovi;
 • Stručnjak/inja 7 – Stručnjak/inja za razvoj i primjenu umjetne inteligencije, strojnog i dubokog učenja u obrazovanju sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, ili integriranim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijem iz područja i polja računalstva i minimalno 5 godina rada u obrazovanju na izradi edukacijskih sadržaja i provedbi edukacija povezanih sa znanstvenim područjem umjetne inteligencije.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti

Kandidati/tkinje koji/e podnose prijavu na ovaj Poziv dužni su dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje minimalnih uvjeta te naznačiti za koju vrstu stručnjaka/inje se prijavljuju.

U svrhu dokazivanja minimalnih uvjeta iz ovog Poziva kandidati/tkinje moraju dostaviti:

 1. životopis u kojemu će biti vidljivo zadovoljavanje minimalnih uvjeta i stručno iskustvo,
 2. presliku diplome radi utvrđivanja zadovoljavanja minimalnih uvjeta.

U životopisu kandidati/kinje mora biti navedena i/ili životopisu priložena sljedeća dokumentacija:

 • Za projekte u kojima je stručnjak/inja sudjelovao/la ili bila u ulozi voditelja/ice, naziv svakog projekta, trajanje svakog projekta, ulogu stručnjaka/inje u projektu, URL adresu na kojoj su vidljive informacije i rezultati projekta. U slučaju da nije dostupna URL adresa s informacijama i rezultatima projekta, potrebno je priložiti objavljenu publikaciju koja je izrađena u sklopu projekta ili neki drugi objavljeni rezultat projekta.
 • Za radne skupine u kojima je stručnjak/inja sudjelovao/la ili bila u ulozi voditelja/ice, naziv pojedine radne skupine, ulogu stručnjaka/inje u radnoj skupini uz priloženu odluku o imenovanju članova/ica radne skupine ili priložiti objavljenu publikaciju koja je rezultat rada radne skupine, a iz koje je vidljivo da je stručnjak/inja bila član/ica ili voditelj/ica.

Reference iz životopisa koje se ne budu mogle nedvojbeno potvrditi se neće uzimati u obzir prilikom postupka odabira kandidata.

Postupak odabira stručnjaka/inja za članove/ice Ekspertnog tima

Provjeru kriterija provodi Stručno povjerenstvo (dalje u tekstu: Povjerenstvo) sastavljeno od predstavnika CARNET-a koje imenuje ravnatelj CARNET-a. Povjerenstvo razmatra svaku prijavu i ravnatelju podnosi zajednički izvještaj o ispunjavanju kriterija i evaluaciji prijava.

Odluku o odabiru članova/ica Ekspertnog tima donosi ravnatelj CARNET-a na prijedlog  Povjerenstva..

Kandidati/kinje koji/e ne ispunjavaju minimalne uvjete će biti obaviješteni o isključenju iz postupka putem elektroničke pošte.

Svakom prijavljenom kandidatu/kinji će odluka o odabiru biti dostavljena putem elektroničke pošte.

Naknada članovima/cama Ekspertnog tima

Za obavljanje poslova koje su predmet ovog Poziva, članovi/ce Ekspertnog tima će primiti odgovarajuću financijsku naknadu za rad. Naknada za rad će biti isplaćena po CARNET-ovom odobrenju isporučenog Koncepta za adaptivno učenje.

Način podnošenja prijave na Poziv

Svoju prijavu kandidati/kinje mogu dostaviti elektroničkim putem na adresu szik@carnet.hr.

Rok za podnošenje prijave je 24. svibnja 2024. godine.

Nepotpune i zakašnjele prijave se neće razmatrati.